• การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สาระการออกแบบและเทคโนโลยี 

   ขจิต เมตตาเมธา (2555)
   การอเอกแบบและเทคโนโลยีเป็นสาระหนึ่งในหลักสูตร ซึ่งอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นสาระที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถนำความรู้ ทักษะ และกระบวนการมาใช้ในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความต้องก ...
  • กิจกรรมสาระการออกแบบและเทคโนโลยีกับการพัฒนาผู้เรียน 

   ขจิต เมตตาเมธา (2551)
   สาระการออกแบบและเทคโนโลยีเป็นสาระใหม่ที่เกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการแก้ปัญหา และสนองความต้องการของตนเองหรือู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ โดยนำความรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยี สร้างและใช้สิ่งของ ...
  • สาระการออกแบบและเทคโนโลยีกับการส่งเสริมเยาวชนเรื่องการรักษ์สิ่งแวดล้อม 

   ขจิต เมตตาเมธา (2556)
   ซึ่งได้นำแนวคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมมาเชื่อมโยงกับ “การพัฒนา” เกิดเป็นแนวคิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ต้องสร้างความสมดุลระหว่าง 3 เสาหลัก คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมแนวคิดดังกล่าวได้ถูกยอมรับในเวทีประชาคมโลก ...