• วงปีไม้บอกภูมิอากาศในอดีต 

      กุลธิรัตน์ พันธ์สิริเดช (2560)
      นักวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากและระยะเสลที่ย้อนกลับไปในอดีตมาก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำมาวิเคราะห์ และให้ผลน่าเชื่อถือ แต่ในอดีตการเก็บข้อมูลอุณหภูมิ และปริมาณน้ำฝนยังไม่มีการทำอย่างต่อเนื่อง และย้อนหลังไป ...