• เมื่อเด็กไทยได้เยือน...เซิร์น 

      กุลธิดา พิทยาภรณ์ (2558)
      ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ คัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เด็กไทยผู้หลงใหลในฟิสิกส์) ให้ได้มีโอกาสพบกับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรชั้นนำระดับแนวหน้าของโลก ณ ...