• ต้นตาล : กิจกรรมบูรณาการในหลักสูตรสถานศึกษา 

      กาญจนา ฐิติพีรวัฒน์; สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2547)
      ตัวอย่างของการสอนเรื่องระบบและการสอนแบบเชื่อมโยงหรือการจัดกิจกรรมบูรณาการ ที่ัดขึ้นโดยคณะครูโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรง" โดยใช้เรื่องใกล้ตัว เรื่องในชุมชน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เด็ก ๆ เห็นว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลย