• การสอนชีววิทยาในเนื้อหาที่ซับซ้อนโดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน 

      พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ; กวินนาฏ พลอยกระจ่าง; ชนิสรา ผลจันทร์; พุฒธิดา รัมมะฉัตร (2563-06)
      รูปแบบการสอนหลักที่ครูชีววิยานิยมใช้ในการจัดการเรียนรู้คือ การสอนแบบบรรยาย ซึ่งอาจทำให้นักเรียนไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรมได้ ตัวอย่างเช่น เรื่องยีนและโครโมโซม ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างเข้าใจยาก ...