• วงล้อเมฆ 

      กลมนารี ลายคราม; สุรีย์ พงศ์พิพัฒน์เวช (2549)
      ซีร์รัส อัลโตคิวมูลัส นิมโบสตราตัส คิวมูโลนิมบัส ถ้าท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่มีปัญหากับชื่อเมฆเหล่านี้ สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา สสวท. มีวงล้อมเมฆ ซึ่งเป็นสื่อเพื่อช่วยในการเรียนรู้ ชื่อเมฆ ลักษณะ และระดับความสูงแบบง่าย ๆ สนุก ๆ มาฝาก