• กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม คืออะไร? 

   กฤษลดา ชูสินคุณาวุฒิ (2557)
   การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษาได้นำกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering design process) มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือวิธีการทั้งนี้หน่วยงานต่าง ๆ ทางด้านการศึกษาได้นำเสนอกระบวนการอ ...
  • การออกแบบและเทคโนโลยีกับปฐมวัย 

   กฤษลดา ชูสินคุณาวุฒิ (2554)
   แนวทางการออกแบบการเรียนรู้ของสาระการออกเเบบและเทคโนโลยีมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัตืจริงตามกระบวนการเทคโนโลยี 7 ขั้นตอน
  • ระบบเทคโนโลยีกับฝนหลวง 

   กฤษลดา ชูสินคุณาวุฒิ (2554)
   การออกแบบและเทคโนโลยีเป็นวิชาที่เน้นการพัฒนาความสามารถของมนุษย์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการโดยบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อช่วยความสามารถการทำงาน การดำรงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการศึกษาประดิษฐ์คิดค้นเพื่อแ ...
  • เรียนรู้โครงสร้าง (Structure) สาระการออกแบบและเทคโนโลยี 

   กฤษลดา ชูสินคุณาวุฒิ (2556)
   โครงสร้าง (Structure) ที่อยู่รอบตัวเรา เทคโนโลยีที่ปรากฏรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็น สิ่งของเครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์เช่น โต๊ะเรียน กระดานดํา คอมพิวเตอร์ เสาธง เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น แม้กระทั่งสิ่งก่อสร้าง เช่น บ้านที่เราอาศัยอยู่ ...