• กิจกรรมมือกลหลอดดูดน้ำ 

      ชวัตร แสงเพชรอ่อน; กฤษชนก อู่วิเชียร (2560-11-12)
      การประดิษฐ์ของเล่นจากของเหลือใช้ เป็นการประดิษฐ์เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับข้อต่อของมือในการหยิบจับสิ่งของ และการใช้เชือกในการดึงให้ขยับ คล้ายกับการทำงานของเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อของมือ