• กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมนำมาใช้ในห้องเรียนได้หรือไม่ 

   กมลวรรณ พฤฒินันทกุล (2557)
   กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมนำมาใช้ในห้องเรียนได้หรือไม่ รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนพบว่า ในภาพรวมจะมีความคล้ายคลึงกัน แต่แตกต่างกันเพียงรายละเอียดของบางลำดับขั้นตอนเท่านั้น
  • การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศมีกิจกรรมใดบ้าง 

   กมลวรรณ พฤฒินันทกุล (2555)
   การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในสาขาที่ตนเองสนใจและมีความสามารถสูงเสริมสร้างประสบการณ์และมิตรภาพของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระ ...