• คลับของคนมีจิตอาสา 

      กมลวรรณ คล้ายวงษ์ (2554)
      ในแต่ละวันมีความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่และมการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งเกิดจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...