• การสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Scientific and Mathematical Literacy: SML) ตามแนวของ สสวท. 

   กนกนันทน์ ไสไทย (2563-03)
   ความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้และแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์หรือปัญหา หาคำตอบ แสดงเหตุผล หรือลงข้อสรุปอย่างมีวิจารณญาณ รวมถึงมีการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ...
  • ลูกเต๋าชวนคิด 

   นันทฉัตร วงษ์ปัญญา; ศราวุฒิ รัตนประยูร; กนกนันทน์ ไสไทย (2560-01-02)
   ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560 สสวท. ได้จัดกิจกรรมเรื่อง "ลูกเต๋าชวนคิด" ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดคือ เผยแพร่ตัวอย่างข้อสอบ PISA โดยให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาโจทย์ข้อสอบ ...