• ส่วนกลับของเศษส่วน (Reciprocal of a Fraction) 

      กชพร วงศ์สว่างศิริ (2562-07-02)
      บทความนี้อธิบายและชี้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ "ส่วนกลับของเศษส่วน" ซึ่งเป็นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ...