• เกมเพื่อการเรียนรู้คืออะไร 

   ยศินทร์ กิติจันทโรภาส (2562-11-01)
   เกมเพื่อการเรียนรู้ (Game Based Learning) เป็นสื่อการเรียนรู้แบบหนึ่ง ที่ผู็เรียนจะได้รับความรู้ผ่านการเล่นเกม ซึ่งมักออกแบบโดยจำลองมาจากสถานการณ์จริงเพื่อให้ผู้เรียนทดลองแก้ปัญหา ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ เกิดจินตนาการ ...
  • Quiz 

   ต่าย แสนซน (2562-11-01)
   คำถามประจำฉบับที่ 221 เกี่ยวกับการเสื่อมสภาพของร่างกาย อันเนื่องมาจากการได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอกับความต้องการของเซลล์ในร่างกาย และเฉลยคำถามฉบับที่ 219 พร้อมรายชื่อผู้ตอบถูก
  • มุมมองใหม่งานวัด การเรียนรู้ควบคู่วิทยาศาสตร์ 

   พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ; เกศกมล บุญถนอม; สุทธิดา ใส่ยะ (2562-11-01)
   การจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Informal Learning) โดยใช้แหล่งการเรียนรู้มีหลายรูปแบบ เช่น การใช้สวนสนุก พิพิธภัณฑ์ เป็นแหล่งการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้ในสวนสนุกนั้น พบว่าเครื่องเล่นในสวนสนุกสามารถดึงดูดความสนใจจากนัก ...
  • ธรรมชาติของมังกรโคโมโด 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2562-11-01)
   เทพนิยายของชนหลายชาติมักกล่าวถึงมังกร สำหรับคนเอเชีย มังกรเป็นสัตว์ไม่มีปีก และมีจิตใจดีงาม นิทานพระอภัยมณีของสุนทรภู่มีม้ามังกร คนเกาหลีเชื่อว่าแมน้ำทุกสายมีมังกรคุ้มครอง คนจีนเชื่อว่า เมื่อมังกรหายใจออกแรง ๆ ฝนจะตก ...
  • สนุกคิดกับกิจกรรม Unplugged Programming 

   พรพิมล ตั้งชัยสิน (2562-11-01)
   ถ้ากล่าวถึงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลายคนเข้าใจว่าจะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และใช้โปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่งเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน แต่หลักการของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น เพื่อถ่ายทอดความคิดของลำดับการทำงาน ...
  • แบบรูปสร้างสรรค์ 

   ปวันรัตน์ วัฒนะ (2562-11-01)
   ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2562 สสวท. ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี แบบรูปสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมหนึ่งทางด้านคณิตศาสตร์ที่จัดขึ้นเพื่อฝึกการสังเกต ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 48 ฉบับที่ 221 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2562-11-01)
   เรื่องเด่นประจำนิตยสาร สสวท. ฉบับนี้เกี่ยวกับ โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ซึ่งริเริ่มโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาในการเตรียมค ...
  • ระบบการศึกษาที่ดีเป็นอย่างไร 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2562-09-20)
   การศึกษาของฟินแลนด์และเกาหลีใต้ได้รับการยกย่องว่ามีประสิทธิภาพดีที่สุดในโลก แม้ว่าทั้งสองระบบจะมีวิถีทางที่แตกต่างกันราวกับขาวกับดำ แต่ทั้งสองระบบการศึกษาก็ไปสู่ปลายทางคือความเป็นเลิศเหมือนกัน และทั้งสองระบบต่างก็ให้บทเร ...
  • การจัดการเรียนรู้วิชาเคมี โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานที่เน้นกระบวนการโต้แย้ง (Argumentation within Model-based Learning in Chemistry) 

   อนุพงศ์ ไพรศรี; ชาตรี ฝ่ายคำตา (2562-09-02)
   บทความนี้นำเสนอตัวอย่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานที่เน้นกระบวนการโต้แย้ง โดยใช้เนื้อหาวิชาเคมีเรื่อง ปฏิกิริยาผ้นกลับได้ เป็นวิธีจัดการเรียนรู้ที่ทำให้วิชาเคมีมีความเป็นรูปธรรม เนื่องจากนักเรียนสร้างแบบจำลองท ...
  • E-Office สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วยทำงานในยุค 4.0 

   วนิดา สิงห์น้อย (2562-09-02)
   ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อวิถีการทำงานของบุคลากร หน่วยงานหรือองค์กรจึงต้องปฏิรูประบบการทำงาน ส่งเสริมและพัฒนาให้ความรู้กับบุคลากร ในการนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานในสำนักงานทุก ๆ ...
  • สร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อการเรียนรู้ 

   อรสา ชูสกุล (2562-09-02)
   บทความนี้นำเสนอกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้หลักการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย มาช่วยทำให้รูปภาพเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มีความน่าสนใจ และช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
  • Quiz 

   ต่าย แสนซน (2562-09-02)
   คำถามประจำฉบับที่ 220 เกี่ยวกับนโยบายการประกาศเลิกใช้พลาสติกแบบถุงหิ้ว และเฉลยคำถามฉบับที่ 218
  • พอลิแลกติกแอซิด พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

   กุลธิดา สะอาด (2562-09-02)
   พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามชนิดของสารตั้งต้นที่นำมาผลิต ได้แก่ พลาสติกที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และพลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบชีวมูล ปัจจุบันพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่ผลิตจากวัตถุดิบชีวมูล ...
  • การสร้างใบงานออนไลน์รูปแบบใหม่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคดิจิทัล 

   ธีรศักดิ์ โรจนราธา (2562-09-02)
   การใช้แบบฟอร์มออนไลน์ ผู้ใช้สามารถนำเสนอ นำเข้า และส่งข้อมูลได้หลายรูปแบบ ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ช่วยดึงดูดความสนใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนได้ โดยผู้สอนอาจใช้เป็นใบงานหรือรายงานสำหรับผู้เร ...
  • ไมโครพลาสติก (Microplastics) มหันตภัยขนาดจิ๋ว 

   นุศวดี พจนานุกิจ (2562-09-02)
   ไมโครพลาสติก (Microplastics) เป็นพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร มาจากการสลายของพลาสติกต่าง ๆ เนื่องจากไมโครพลาสติกมีขนาดเล็กและไม่ย่อยสลายตามธรรมชาติ ทำให้ยากต่อการเก็บและการกำจัด จึงแพร่กระจาย ปนเปื้อน สะสม ...
  • การศึกษาไทยกับการประยุกต์ใช้ Phenomenon-Based Learning 

   วีระพงษ์ พิมพ์สาร (2562-09-02)
   บทความนี้นำเสนอวิธีการสอนที่ใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ (Phenomenon-Based Learning: PhenoBL) เพื่อฝึกให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้แบบบูรณาการข้ามรายวิชา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถค้นหาประเด็นสู่การทำโครงการหรือพัฒนาน ...
  • คาร์บอน สำคัญไฉน 

   ลลิดา อ่ำบัว (2562-09-02)
   คาร์บอน (Carbon) เป็นธาตุพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็น เนื่องจากคาร์บอนสามารถสร้างพันธะกับตัวเองและธาตุอื่น ๆ เกิดเป็นสารประกอบมากมาย เช่น เมื่อคาร์บอนรวมตัวกับออกซิเจน ได้เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ...
  • การนำเสนอแนวคิดผ่านผังมโนทัศน์ 

   ณัฐธิดา พรหมยอด (2562-09-02)
   ผังมโนทัศน์ (Concept Map) เป็นการนำเสนอแนวคิด โดยมีการจัดลำดับแนวคิดและแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจมีสองแนวคิดหรือมากกว่านั้น ผังมโนทัศน์ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาและประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน ...
  • สะเต็มศึกษากับการพัฒนาอาหารไทยในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

   ศศิเทพ ปิติพรเทพิน; นฤมล ศราธพันธุ์; วชิร ศรีคุ้ม (2562-09-02)
   คณะผู้เขียนได้พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของนิสิตในระดับอุดมศึกษา โดยใช้สะเต็มศึกษาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ ที่สามารถส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนผ่านกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์สำหรับการจัดก ...
  • เว็บช่วยสอน 

   เปียทิพย์ พัวพันธ์ (2562-09-02)
   เว็บไซต์ Crash Course และ Crash Course Kids เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการเรียนรู้เนื้อหาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ทั้งระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ...