• เป้าหมายการจัดการเรียนการสอนสู่สมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2561-02-28)
   การศึกษาที่จะให้รู้จักโลก ไม่ใช่การสอนความรู้ในหัวข้อสังคมศาสตร์หรือภาษาต่างประเทศ สมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก ในกรณีนี้ หมายถึง ความสามารถที่จะอยู่ได้อย่างปกติสุขและยั่งยืนในโลกที่เป็นเสมือนสังคมเดียวกัน ซึ่งจะรวมถึงเจตคติ ...
  • สมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก (Global Competence) ใน PISA 2018 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2561-02-01)
   ป้าหมายของการศึกษานอกจากทำให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาการแล้ว ยังต้องเตรียมเยาวชนให้มีความสามารถที่จะอยู่และปฏิบัติงานได้สำเร็จในประชาคมโลกด้วย PISA จึงมีการประเมินความสามารถทั่วโลก เพื่อจะตรวจสอบและให้ข้อมูลว่าระบบการศึกษ ...
  • มลภาวะของอากาศในเมืองใหญ่ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2561-01-02)
   รายงานขององค์การสหประชาชาติประจำปี พ.ศ. 2557 ระบุว่า ในปีนี้ประชากรโลกประมาณ 3,900 ล้านคน ที่อาศัยอยู่ในเมือง และเมื่อถึงปี พ.ศ. 2593 คนนอกเมืองจะหลั่งไหลเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองมากขึ้น จนทำให้โลกมี 28 มหานคร ที่มีผู้คนอาศัยมากกว่า ...
  • เว็บช่วยสอน 

   สุประดิษฐ์ รุ่งศรี (2561-01-02)
   Open Educational Resources คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้แบบเปิดหลากหลายประเภท โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ มากกว่า 65 หน่วยงาน ...
  • การใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ตอนที่ 2 

   สุธิดา การีมี (2561-01-02)
   ในตอนที่ 2 นี้ จะกล่าวถึงการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนเป็นการฝึกปฏิบัติ โดยจะดำเนินการตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดเชิงสังเคราะห์
  • "แบตเตอรี่จากพืช ผัก ผลไม้" สื่อการสอนอย่างง่าย ประดิษฐ์ได้ด้วยตนเอง 

   สุวัฒน์ วงษ์จำปา (2561-01-02)
   รอบตัวเรามีวัสดุมากมายที่เราอาจคิดไม่ถึงว่าสามารถนำมาประดิษฐ์แบตเตอรี่ได้ แม้จะไม่สามารถเป็นวัสดุทดแทนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนในสภาวะที่จำเป็นได้
  • Quiz 

   ต่าย แสนซน (2561-01-02)
   สวัสดีคุณผู้อ่านที่รัก ณ วันที่ต่ายเขียนต้นฉบับนี้ ต่ายเชื่อว่าคุณอาจกำลังมีความสุขกับอากาศเย็นของเมืองไทย เพราะที่ผ่านมาอากาศร้อนมาตลอด ต่ายเชื่อว่า คุณจะสังเกตเห็นเช่นเดียวกับต่าย คือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่มีแนว ...
  • เรียนวิทย์กับภาพถ่ายดิจิทัล 

   เปียทิพย์ พัวพันธ์; ศิลปเวท คนธิดามี (2561-01-02)
   ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 ผู้เขียนได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เรียนวิทย์จากภาพถ่ายดิจิทัล" ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้เพื่อการเรียนรู้ ทำให้เกิดแนวคิดในการน ...
  • สนุกคิด สนุกสร้าง การดัดแปลงกิจกรรม "การทำให้ลูกโป่งพองโดยไม่ต้องเป่า" 

   นพรัตน์ ศรีเจริญ (2561-01-02)
   การจัดกิจกรรมปฏิบัติการให้กับนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ ได้มีโอกาสทำการทดลอง หรือเรียนรู้เรื่องใกล้ตัวได้อย่างสนุกสนาน และอย่างหลากหลาย กิจกรรมการทำให้ลูกโป่งพองโดยไม่ต้องเป่า เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 46 ฉบับที่ 210 เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2561-01-02)
   การเรียนรู้วิทย์ที่หุบเขาทาคาซิโฮ เป็นตัวอย่างการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากธรรมชาติ ที่สามารถพบเห็นได้จากแหล่งท่องเที่ยว นักเรียนจะได้เรียนรู้ทั้งธรณีวิทยา ชีววิทยาของพืชและสัตว์ การปลูกฝังเยาวชนไทยให้สนใจวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยาก ...
  • การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ : PISA วัดอย่างไร 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2560-12-27)
   ระบบการศึกษาสามารถช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ สร้างโอกาสให้มีการทำงานร่วมกันตามธรรมชาติ พัฒนาทักษะทางสังคม และเจตคติเชิงบวกต่อการทำงานร่วมกัน การปลูกฝังความสัมพันธ์เชิงบวกในโรงเรียนเป็นประโยชน์ต่อทักษ ...
  • ประเทศไหนได้ประโยชน์จาก PISA 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2560-12-01)
   ระบบโรงเรียนที่ได้ประโยชน์จาก PISA คือ ระบบที่ระดับนโยบายตอบสนองรายงานผลการประเมินอย่างทันท่วงที โดยเฉพาะในประเทศคะแนนต่ำ หลายประเทศมีการพัฒนายกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน และได้เห็นผลการพัฒนาว่าทำให้นักเรียนมีคะแน ...
  • นักวิทยาศาสตร์สตรีชาวอิตาเลียนในคริสต์ศตวรรษที่ 16-18 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2560-11-12)
   ในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา (Renaissance) ใคร ๆ ก็รู้จักนักวิทยาศาสตร์ เช่น Galileo Galilei, Nicolaus Copernicus, Tycho Brahe, Johannes Kepler ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นผู้ชาย แต่แทบไม่มีใครรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของสตรีในยุคนั้นเลย
  • Quiz 

   ต่าย แสนซน (2560-11-12)
   ฉบับนี้ต่ายมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสารกันบูดที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปนานาชนิด จากทีมนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกา
  • การเรียนรู้เรื่องวงจรไฟฟ้าผ่านกิจกรรม "ท้าประลอง...วงจรตุ๊กตาวัดตัวนำไฟฟ้า" 

   จิดากาญจน์ สีหาราช (2560-11-12)
   ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องวงจรไฟฟ้า ผ่านกิจกรรม "ท้าประลอง...วงจรตุ๊กตาวัดตัวนำไฟฟ้า" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าและการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
  • เคมีกับงานพิสูจน์หลักฐาน 

   ณัฏฐิกา งามกิจภิญโญ (2560-11-12)
   การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ต่าง ๆ ของนักนิติวิทยาศาสตร์ จะเห็นได้ว่านักพิสูจน์หลักฐานต้องทำงานโดยอาศัยความรู้ ทฤษฎี ตลอดจนทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อการกระทำผิดหรือช่วยให้ผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากข้อกล่าวหา
  • ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) กับการสอนคณิตศาสตร์ 

   ชนิสรา เมธภัทรหิรัญ (2560-11-12)
   การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ได้รับการคิดค้นจากประสบการณ์การสอนในชั้นเรียนวิชาเคมี โดยมีสาเหตุมาจากการที่นักเรียนหลายคนไม่สามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาปกติ หรือเนื้อหาในวิชาเรียนที่ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ ...
  • การออกแบบวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน: แบบวิจัยเชิงผสมวิธี 

   วิโรจน์ ลิ่วคงสถาพร; ดวงกมล วรรณะวีรโชติ (2560-11-12)
   แบบวิจัย (Research Design) เป็นพิมพ์เขียวหรือแผน โครงสร้าง และกลยุทธ์ในการทำวิจัยเพื่อให้ได้คำตอบปัญหาวิจัยที่ถูกต้อง อาจจำแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Design) แบบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative ...
  • วันดินโลก (world soil Day) 

   ลลิดา อ่ำบัว (2560-11-12)
   โครงการ GLOBE สสวท. จัดประกวดผลงานโปสการ์ดวันดินโลก ที่ได้ถ่ายทอดสิ่งทีาต้องการทำเพื่อสืบสานและน้อมนำแนวพระราชดำริฯ ไปใช้ในการอนุรักษ์และแก้ปัญหาดินในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
  • กิจกรรมสะเต็มศึกษา "กระเป๋ารีไซเคิลจากถุงนม" 

   อภิสิทธิ์ ธงไชย; ศศิเทพ ปิติพรเทพิน; นิชาภา ป้องปาน; ณัฐชานันท์ มีผลกิจจารุกร (2560-11-12)
   กิจกรรมสะเต็มศึกษา "กระเป๋ารีไซเคิลจากถุงนม" : แนวทางลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และประกอบอาชีพ