• การสอนชีววิทยาในเนื้อหาที่ซับซ้อนโดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน 

   พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ; กวินนาฏ พลอยกระจ่าง; ชนิสรา ผลจันทร์; พุฒธิดา รัมมะฉัตร (2563-06)
   รูปแบบการสอนหลักที่ครูชีววิยานิยมใช้ในการจัดการเรียนรู้คือ การสอนแบบบรรยาย ซึ่งอาจทำให้นักเรียนไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรมได้ ตัวอย่างเช่น เรื่องยีนและโครโมโซม ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างเข้าใจยาก ...
  • การเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ตัวแทนความคิดทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Representation) และการนึกภาพทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Visualization) 

   ชนิสรา เมธภัทรหิรัญ (2563-06)
   คณิตศาสตร์มีบทบาทต่อการพัฒนาความคิดและความเจริญก้าวหน้าของโลก มนุษย์ใช้คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการคิดที่หลากหลาย ทั้งการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ...
  • การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานผ่านการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่อง วิกฤตน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี การสร้างยอยกปลาที่ช่วยผ่อนแรง 

   จีระวรรณ เกษสิงห์; ณภัทร วอนศิริ (2563-06)
   ผู้เขียนได้นำเสนอตัวอย่างกิจกรรมการจัดการเรียนรู้การออกแบบเชิงวิศวกรรมโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Engineering Desing Problem-based Learning) ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ การนำสถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริง นั่นคือ สถาการณ์น้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี ...
  • เรียนวิทย์อย่างทันยุค สนุก และฉลาด...ด้วยสมาร์ตโฟน 

   ธีรศักดิ์ โรจนราธา (2563-06)
   บทความนี้ได้นำเสนอตัวอย่างกิจกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการทดลองทางวิทยาศาสตร์โดยใช้สมาร์ตโฟน ซึ่งนอกจากนักเรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาในรายวิชา เช่น การวิเคราะห์หาปริมาณสารในวิชาเคมี และการสร้างกราฟเพื่อคำนวณหาค่าตัวแปรในวิชาคณิ ...
  • สะเต็มศึกษาในบริบทของนานาประเทศ 

   เบ็ญจวรรณ หาญพิพัฒน์ (2563-06)
   ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมงานประชุม APEC PLUS ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดโดย National Taiwan Normal University ไต้หวัน โดยมีผู้แทนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษาจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเ ...
  • แรงบันดาลใจจรรโลงชีวิตและเส้นทางของนักฟิสิกส์นิวเคลียร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

   สินีนาฏ จันทะภา (2563-06)
   เด็กผู้ชายคนหนึ่งจากอำเภอเล็ก ๆ ในจังหวัดสงขลาที่ค้นพบตัวเองว่าชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับโอกาสเข้ามาเป็นนักเรียนทุนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 48 ฉบับที่ 224 พฤษภาคม - มิถุนายน 2563 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2563-06)
   สถานการณ์โควิด-19 ประเทศไทยได้เริ่มปลดล็อคให้เราได้ทำกิจการต่างๆ ได้มากขึ้น อีกไม่นานโรงเรียนจะเปิดสอนในรูปแบบ New Normal หวังว่าเราทุกคนจะพร้อมกับระบบการศึกษาในรูปแบบนี้ / เรามาสร้างแรงบันดาลใจกับนักฟิสิกส์นิวเคลียร์ ...
  • การสอนคณิตศาสตร์ในยุคดิจิทัลด้วย Desmos Classrom Activities 

   วุฒิชัย ภูดี (2563-06)
   เมื่อโลกเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล การเรียนรู้ของผู้เรียนไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียน แต่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงคลังความรู้ต่าง ๆ ในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ เป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดว ...
  • กิจกรรม GLOBE ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 

   นิสากรณ์ แสงประชุม (2563-06)
   เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมหรือฝ่าย GLOBE จึงได้มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ภายใต้หัวข้อ GLOBE Live in time of COVID-19 เพื่อส่งเสริมความ ...
  • ความคาดหวังในการประกอบอาชีพของนักเรียนวัย 15 ปี 

   โครงการ PISA ประเทศไทย; พัชรินทร์ อารมณ์สาวะ (2563-05-13)
   ในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วทำให้มีอาชีพเกิดขึ้นมากมาย การเลือกประกอบอาชีพนับว่ามีความความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากการที่บุคคลสามารถเลือกประกอบอาชีพได้เหมาะสมกับตนเองย่อมส่งผลต่อความสุขและโอกา ...
  • โรงเรียนและนักเรียนมีความพร้อมเพียงใดกับการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์: ข้อค้นพบจาก PISA 

   โครงการ PISA ประเทศไทย; เอกรินทร์ อัชชะกุลวิสุทธิ์ (2563-04-23)
   จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้โรงเรียนในมากกว่า 190 ประเทศต้องปิดการเรียนการสอนส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียนมากกว่า 1,500 ล้านคนทั่วโลก ดังนั้น การศึกษาผ่านระบบออนไลน์จึงถูกยกระดับจา ...
  • นักเรียนที่ด้อยเปรียบกับผลการประเมินที่เหนือความคาดหมาย 

   โครงการ PISA ประเทศไทย; แพรไพลิน จารุจินดา (2563-04-14)
   การตกอยู่ในสถานะที่ด้อยเปรียบมักถูกทำนายว่าจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ำและมีสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่ดี อย่างไรก็ตาม นักเรียนที่ด้อยเปรียบบางส่วนไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตา จนสามารถเอาชนะความท้าทายที่พวกเขาต้องเผชิญและสามารถประสบค ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 48 ฉบับที่ 223 มีนาคม - เมษายน 2563 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2563-03-02)
   ฉบับนี้ขอสรุปผลงานเด่นของ สสวท. ในรอบปีที่ผ่านมา ให้ผู้อ่านได้รับทราบการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่มุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้มีทักษะที่พร้อม สำหรับศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ...
  • Quiz 

   ต่าย แสนซน (2563-03)
   คำถามประจำฉบับที่ 223 เกี่ยวกับความกังวลต่อสถานการณ์ติดโรค COVID-19 ว่าประเทศไทยต้องมีจำนวนเตียงในห้องดูแลผู้ป่วยหนักเท่าใดเพื่อรองรับสถานการณ์ และเฉลยคำถามฉบับที่ 221 พร้อมรายชื่อผู้ตอบถูก
  • คำถามเกี่ยวกับโรค COVID-19 เพื่อการเรียนรู้และทำความเข้าใจโดยใช้วิทยาศาสตร์ 

   ธีรศักดิ์ โรจนราธา; นพรัตน ผดุงเจริญ; ธนา ธนายุตสิริ (2563-03)
   สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus disease 2019 หรือ COVID-19) นอกจากจะส่งผลทำให้คนไทยและทั่วโลกเกิดความหวาดวิตกแล้ว วิถีชีวิตและพฤติกรรมของผู้คนยังมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเจน ...
  • การสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Scientific and Mathematical Literacy: SML) ตามแนวของ สสวท. 

   กนกนันทน์ ไสไทย (2563-03)
   ความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้และแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์หรือปัญหา หาคำตอบ แสดงเหตุผล หรือลงข้อสรุปอย่างมีวิจารณญาณ รวมถึงมีการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ...
  • ผลงานเด่น สสวท. ในรอบปีที่ผ่านมา 

   สินีนาฏ จันทะภา (2563-03)
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา สสวท. ได้ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการพัฒนาและสร้างกำลังคนให้มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถประยุกต์ใ ...
  • ทิศ 

   นิพนธ์ ทรายเพชร (2563-03)
   การรู้จักทิศช่วยไม่ให้หลงทาง ทิศหลัก 4 ทิศ ได้แก่ ทิศตะวันออก (E ; East) ทิศตะวันตก (W ; West) ทิศเหนือ (N ; North) และทิศใต้ (S ; South) โดยทิศตะวันออกอยู่ตรงข้ามกับทิศตะวันตก ทิศเหนืออยู่ตรงข้ามกับทิศใต้ และเส้นตรงที่ต ...
  • การสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่อง อนุพันธ์และกราฟของอนุพันธ์ของฟังก์ชัน โดยใช้โปรแกรม GeoGebra 

   ศศิวรรณ เมลืองนนท์; อริษรา เที่ยงจันตา; ธนาภรณ์ คนใจซื่อ; กฤติยา ปิงยศ (2563-03)
   เนื้อหาเรื่องอนุพันธ์และกราฟของอนุพันธ์ของฟังก์ชันในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นเนื้อหาที่ครูอาจประสบปัญหาในการจัดการเรียนรู้ เนื่องจากต้องใช้เวลามากในการฝึกฝนให้นักเรียนหาอนุพันธ์ และเขียนกราฟของอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่กำหนดให้ ...
  • สำรวจขยะ ตระหนักรู้สิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมเยาวชนสู่สังคมปลอดขยะ 

   สมศรี กันภัย (2563-03)
   สถานการณ์ขยะส่งผลกับมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งบนบกและในน้ำ ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างทั้งระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก มาตรการจัดการขยะจึงเกิดขึ้นในหลายรูปแบบทั้งมาตรการทางกฎหมายและภาคสังคม โดยรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไป ...