• Charles Lyell บิดาคนหนึ่งของวิชาธรณีวิทยา 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2560)
   เมื่อ Charles Darwin เรียบเรียงหนังสือ On the Origin of Species เขาได้อ้างถึง Charles Lyell ว่า เป็นผู้ที่ให้ความคิดและวิธีคิดประมาณครึ่งหนึ่งของเนื้อหาที่มีในหนังสือเล่มนั้น
  • ChemDraw Ultra กับการวาดภาพโครงสร้างเคมีของสาร 

   ณัฏฐิกา งามกิจภิญโญ (2560-01-02)
   ในการเรียนวิชาเคมี บางบทเรียนจะอธิบายสมบัติและการเปลี่ยนแปลงของสารในระดับที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งสำหรับนักเรียนอาจเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจและมองเห็นภาพตำแหน่งของอะตอม และมุมระหว่างพันธะ ดังนั้นเพื่อให้นักเรียน ...
  • Christiaan Huygens 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2550)
   ถ้าโลกนี้ไม่มี Isaac Newton นักปราชญ์ Christiaan Huygens ก็จะได้รับการยกย่องว่าเป็นนักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 จากการที่มีผลงานมากมายหลายด้านทั้ง คณิตศาสตร์ กลศาสตร์ และทัศนศาสตร์ อาทิเช่น Huygens ...
  • Christiaan Huygens นักดาราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ชาวดัทซ์ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2560-03-04)
   ทุกคนรู้จัก Christiaan Huygens ซึ่งเป็นทั้งนักดาราศาสตร์ นักฟิสิกส์ นักคณิตศาสตร์ นักเทคโนโลยี ฯลฯ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะนักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่รองก็แต่ Isaac Newton ในคริสต์ศตวรรษที่ 17
  • Cloud Color ทำไมบางครั้ง เราไม่เห็นเมฆ..บางครั้ง เห็นเป็นสีขาว..บางครั้งสีเทาดำ 

   รัมภา ศรีบางพลี (นิตยสาร สสวท. ปีที่ 43 ฉบับที่ 196 หน้า 39-42, 2558)
   เมื่อเรามองไปบนท้องฟ้าบางวันเราอาจเห็นท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งไม่มีเมฆ บางวันอาจเห็นเมฆขาวปุกปุยที่มีรูปร่างต่าง ๆ กันไป ในขณะที่บางวัน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเวลาที่ฝนใกล้ตก เมฆที่เราเห็นอาจมีสีเทาดำจนดูน่ากลัว
  • Clyde Tombaugh กับการพบพลูโต 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2558)
   Clyde Tombaugh ยอมรับว่าชีวิตของเขาได้ถึงจุดเปลี่ยน ในปี ค.ศ. 1930 เมื่อเขาพบดาวเคราะห์ พลูโตg ด้วยกล้องโทรทรรศน์ขนาด 13 นิ้วที่หอดูดาว Lowell Observatory ในเมือง Flagstaff รัฐ Arizona ขณะนั้น Tombaugh มีอายุเพียง 24 ปี ...
  • Creativity is Questioning 

   ปานทอง กุลนาถศิริ (2547)
   ก่อนที่ครูผู้สอนจะดำเนินการสอนในชั้นเรียน โปรดระลึกว่าท่านใดเตรียมตั้งคำถามต่าง ๆ ไว้แล้วหรือไม่ อย่างไร และคำถามแต่ละคำถามนั้นท่านต้องการวัดอะไรจากผู้เรียน และถ้าคำตอบจากผู้เรียนไม่เป็นดังเช่นที่ท่านคาดหวัง แล้วท่านได้เ ...
  • Daniel Bernoulli 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2550)
   ประวัติศาสตร์ของตระกูล Bernoulli ได้บันทึกว่าบรรพบุรุษของตระกูลได้เคยตั้งรกราก อยู่ที่เมือง Antwerp ใน Netherlands มาเป็นเวลานานจนถึงเมื่อประมาณ 300 ปีก่อนครอบครัวตระกูลจึงได้หลบหนีออกจาก Antwerp เพราะถูกตามฆ่าในฐานะที่น ...
  • Digital Creativity กับการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา 

   ขจร พีรกิจ (2558)
   ในด้านการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ Creativity ในบ้านเราแม้จะมีผู้ที่มีฝีมือและมีผลงานสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมติดระดับโลก แต่สำหรับนักออกแบบโดยทั่วไป ยังมีอีกมากมายนักที่ยังมีปัญหาในการทำงาน แม้จะมีความคิดสร้างสรรค์ แต่ก็ขาดความคิ ...
  • DNA ลูกผสม (recombinant DNA) 

   ธีรพัฒน์ เวชชประสิทธิ์ (2550)
   ปัจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพ โดยเฉพาะพันธุวิศวกรรมได้เข้ามามีบทบาทต่อมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และน้อยคนที่ไม่เคยได้ยินคำว่า "พันธุวิศวกรรม" การเรียนการสอนวิชาชีววิทยาระดับช่วงชั้นที่ 4 ได้บรรจุเรื่องดังกล่าวให้นักเรียนได้เ ...
  • DNA อึ และการศึกษาวิวัฒนาการ 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2546)
   ก่อนที่จะศึกษาถึงขั้นเข้าใจและสามารถป้องกัน หรือดูแลปัญหาโรคต่าง ๆ เหล่านี้ได้ เรามีความจำเป็นต้องเรียนรู้โครงสร้างของ DNA ก่อน
  • Dorothy Crowfoot Hodgkin สตรีชาวอังกฤษคนเดียวที่ได้รับรางวัลโนเบล 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2550)
   สตรีชาวอังกฤษคนเดียวที่ได้รับรางวัลโนเบล พ.ศ. 2507 ขณะพักผ่อนที่ Ghana กับสามี เธอก็ได้ทราบข่าวการพิชิตรางวัลโนเบลสาขาเคมีของเธอ ซึ่งถือเป็นเกรียรติยศอย่างสูงสุดสำหรับชีวิตการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ทุกคน และหนังสือพิมพ์ ...
  • e-book เพื่อการสอนวิชาิทยาศาสตร์ 

   น้ำทิพย์ จรรยาธรรม (2559)
   e-book จัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจจากนักการศึกษา ที่ต้องนำ e-book มาจัดการาเรียนการสอนในสังคมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  • e-learning กับการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ 

   พรพรรณ ไวทยางกูร (2547)
   สสวท. เป็นองค์กรที่ส่งเสริม ในด้านการพัฒนาทักษะ ICT สำหรับครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาสื่อเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
  • e-learning กับการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

   มธุรส จงชัยกิจ (2546)
   E-Leaning เป็นศัพท์ใหม่ของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอน ที่มีความหมายครอบคลุมกว้างขวางขึ้น
  • Edmond Halley 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2552)
   โลกรู้จัก Halley ว่าเป็นชื่อของดาวหางที่ Edmond Halley เป็นผู้พบ ดังนั้น คนส่วนใหญ่จึงรู้ว่า Halley เป็นนักดาราศาสตร์ แต่ที่จริง Halley เป็นปราชญ์ผู้มีความสามารถหลายด้านเช่นเดียวกับ Robert Hooke
  • Edwin Hubble : ผู้เห็นการขยายตัวของเอกภพเป็นคนแรก 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2552)
   ในช่วง 100 ปี ที่ผ่านมานี้ นักดาราศาสตร์ได้เห็นวัตถุท้องฟ้าที่แปลก ๆ และประหลาดมากมาย เช่น ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะและหลุมดำ ฯลฯ แต่การค้นพบเหล่านี้มิได้ยิ่งใหญ่เท่ากับการค้นพบของ Edwin Hubble เมื่อ 80-90 ปีก่อนนี้...
  • Emmy Noether นักคณิตศาสตร์สตรีผู้ยิ่งใหญ่ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2549)
   ผลงานที่โดดเด่นของเธอคือการวิจัยปัญหาพีชคณิตชนิด non-commutative รวมทั้งเรื่อง axiom development of algebra และ ideal theory ซึ่งมีเรื่อง Noetherian ring ปรากฏเป็นครั้งแรก และนี่คือผลงานที่สำคัญที่สุดของเธอและผลงานี้มีอิ ...
  • Enrico Fermi 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2551)
   Enrico Fermi คือ นักฟิสิกส์ชาวอิตาลีผู้ยิ่งใหญ่ที่ใคร ๆ ก็รู้จัก ถึงแม้จะไม่ดีเท่า Galileo Galilei แต่ก็ดีกว่า Alessandro Volta และ Luigi Galvani มาก
  • Flip book movie กับการจัดการเรียนการสอนชีววิทยา 

   ขวัญชนก ศรัทธาสุข (2557)
   เนื้อหาในวิชาชีววิทยามีบางหัวข้อที่ค่อนข้างซับซ้อน เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น จึงมักมีการนำสื่อหลากหลายประเภท เช่น ภาพนิ่ง วิดีโอคลิป แอนนิเมชัน หรือเกม มาประกอบการอธิบายเนื้อหาทางวิชาการต่าง ...