• กระบวนการคิดคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกาา ตอนที่ 8 

   สุวร กาญจนมยูร (2547)
   กระบวนการคิดเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมอง คนบางคนมีกระบวนการคิดในการเรียนรู้ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอดและหลักการต่าง ๆ จากการสังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง การให้เหตุผลและการพิสูจน์ความถูกต้อง
  • กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ผลบวกของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมและรูปหลายเหลี่ยม 

   สุวร กาญจนมยูร (2547)
   กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่เน้นให้เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
  • กระบวนการทัศน์ใหม่ในการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า 

   จำนง สรพิพัฒน์ (2552)
   การผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำมีข้อดีที่เป็นพลังงานที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศและก๊าสเรือนกระจกที่ทำให้โลกร้อน แต่มีข้อเสียตรงที่มีผลกระทบทางด้านสังคมที่ค่อนข้างรุนแรง ในกรณีใช้เขื่อนขนาดใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากการสร้างเขื ...
  • กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมนำมาใช้ในห้องเรียนได้หรือไม่ 

   กมลวรรณ พฤฒินันทกุล (2557)
   กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมนำมาใช้ในห้องเรียนได้หรือไม่ รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนพบว่า ในภาพรวมจะมีความคล้ายคลึงกัน แต่แตกต่างกันเพียงรายละเอียดของบางลำดับขั้นตอนเท่านั้น
  • กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม คืออะไร? 

   กฤษลดา ชูสินคุณาวุฒิ (2557)
   การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษาได้นำกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering design process) มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือวิธีการทั้งนี้หน่วยงานต่าง ๆ ทางด้านการศึกษาได้นำเสนอกระบวนการอ ...
  • กระแสวน (eddy current) 

   สมนึก บุญพาไสว (2551)
   คำว่า "กระแสวน" ในทางฟิสิกส์มีใช้อยู่ในสองสาขาคือ พลศาสตร์ของไหลและแม่เหล็กไฟฟ้า ในพลศาสตร์ของไหล กระแสวน คือ กระแสของขอวไหลที่เคลื่อนที่แตกต่างไปจากกระแสหลักของของไหล...
  • กราฟคู่อันดับกับโทรศัพท์ SMART PHONE 

   อลงกต ใหม่ด้วง (2558)
   การแสดงให้นักเรียนเห็นถึงสถานการณ์การนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในโลกของความเป็นจริงจะช่วยทำให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของคณิตศาสตร์ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน บทความนี้จะแสดงตัวอย่ ...
  • กรแก้ปัญหาวัตถุ 3 ชิ้น 

   นิพนธ์ ศุภศรี (2547)
   ทักษะการแก้ปัญหาเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะทำให้บุคคลมีทางเลือกในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ซึ่งทำให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคือ นำไปสู่ความสำเร็จในการดำรงชีวิตในสังคม
  • กลยุทธ์แก้ปัญหากับการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ 

   โกสุม กรีทอง (2549)
   หนึ่งในบรรดาความท้าทายของครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาไม่ว่าจะเป็นคุณครูมือใหม่ กลางเก่ากลางใหม่ หรือคุณครูรุ่นเก๋าหลายต่อหลายท่าน ก็คือ การทำให้นักเรียนมีความคิดรวบยอด และในขณะเดียวกันความคิดนี้ก็สร้างความเชื่อมโยงไปสู่เ ...
  • กลุ่มดาวเคาะห์ 

   สุจิตรา ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์ (2551)
   เมื่อเอ่ยถึงดาวเคราะห์ เป็นที่เข้าใจตรงกันว่าเป็นบริวารของดวงอาทิตย์ คือ โคจรรอบดวงอาทิตย์นั่นเอง ดาวเคราะห์เป็นวัตถุทบนท้องฟ้าที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง ที่มองเห็นได้เพราะแสงสะท้อนที่ได้รับจากดวงอาทิตย์
  • กล้องดิจิทัล เครื่องมือช่วยในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

   วรพรรณ ทิณพงษ์ (2552)
   ปัจจุบันกล้องดิจิทัลเป็นอุปกรณ์ถ่ายภาพที่ราคาไม่แพง ใช้งานไม่ยาก สามารถนำไปผลิตงานที่มีคุณภาพเพื่อนำไปใช้ในระบบการพิมพ์ ทำฐานข้อมูลภาพเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ การทำสื่อการสอนได้เป็นอย่างดี
  • กว่าจะมาเป็นทฤษฎีกรด-เบส 

   วาสนา กีรติจำเริญ (2548)
   มนุษย์เริ่มให้ความสนใจและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่อง กรด - เบส และสามารถนำสารชนิดต่าง ๆ รอบตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 โดยนักเล่นแร่แปรธาตุชื่อ เรย์มอนด์ ลูลี่ย์ (Raymund Lully) ได้นำกรดไนตริกมาผสมกับ ...
  • กว่าจะได้เป็นวิทยากรของโครงการ GLOBE 

   ยุพาพร ทิพย์จริยาอุดม (2548)
   การประชุม GLOBE International Train the Trainer Workshop เป็นการประชุมที่จัดขึ้นเพื่ออบรมผู้เข้าร่วมประชุมให้เป็นวิทยากรของโครงการ GLOBE การประชุมในลักษณะนี้จะจัดขึ้นทุกปี โดยหมุนเวียนกันไปในแต่ละประเทศสมาชิกที่มีความพร้อม
  • กังหันน้ำชัยพัฒนา สู่การแก้ปัญหามลพิษทางน้ำ กรณีศึกษาเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

   นุศวดี พจนานุกิจ (2561-05-02)
   บทความนี้จะแสดงถึงกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยใช้ "กังหันน้ำชัยพัฒนา" เป็นกรณีศึกษา กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่ต้องส่งเสริมให้เกิดแต่ผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ...
  • กังหันลม เส้นทางสู่พลังงานสะอาด 

   ปริยานุช ขุนเณร (2548)
   อาจฟังดูเหมือนจินตนาการในนิยายวิทยาศาสตร์ ถ้าเราจะใช้กังหันลมที่ตั้งตระหง่านเป็นร้อยเป็นพันตัว เพื่อนำพลังงานลมมาใช้เป็นพลังงานสำหรับคนทั้งประเทศ แต่วันนี้ประเทศอังกฤษทำให้เราเชื่อแล้วว่า พลังงานลมกำลังจะเป็นแหล่งพลังงาน ...
  • กังหันลมปั๊มน้ำสปิงเกลอร์ 

   วัฒน วัฒนากูล; กุลธิดา สะอาด (2561-07-03)
   กิจกรรม "กังหันลมปั๊มน้ำสปริงเกลอร์" เป็นการประดิษฐ์ชิ้นงานที่นำองค์ความรู้เรื่องแรงจากลม และความแตกต่างของความดันอากาศเนื่องจากการเคลื่อนที่ของอากาศ มาบูรณาการและประดิษฐ์ปั๊มน้ำสปริงเกลอร์โดยใช้แรงลมมาหมุนกังหัน ...
  • กัปตันโสภณ พิฆเนศวร นักบินผู้ใช้วิทยาศาสตร์ในงานอาชีพ 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2559)
   อาชีพด้านสะเต็ม เป็นอาชีพที่เป็นแรงผลักดันสำคัญในการสร้างชาติและพัฒนาสังคม เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและพัฒนา แพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ พยาบาล ฯลฯ
  • การกำกับดูแลที่มีประสิทธิผลส่งผลอย่างไรต่อการเรียนรู้ 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2560-09-04)
   อำนาจอิสระและความสำนึกในหน้าที่รับผิดชอบขององค์กรมีผลต่อการยกระดับผลงานขององค์กร เช่นเดียวกันกับในการศึกษา ข้อมูลชี้ว่าอำนาจการตัดสินใจด้านหลักสูตรและการสอน ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผลการเรียนรู้ แต่คะแนนที่สูงนั้นต้องเชื่อมโ ...
  • การกำหนดระดับคะแนนแบบอิงมาตรฐาน 

   วิโรจน์ ลิ่วคงสถาพร (2552)
   การกำหนดระดับคะแนน เป็ยขั้นตอนของกระบวนการวัดและประเมินผลทางการศึกษา วิธีการกำหนดระดับคะแนนที่นิยมใช้กันมากมี 2 วิธี คือ การกำหนดระดับคะแนนจากโค้งปกติ และการกำหนดระดับคะแนนจากร้อยละ
  • การคลี่รูปเรขาคณิตสามมิติ การสร้างระนาบ และการสร้างสื่อมองต่างมุม ด้วยโปรแกรม GeoGebra 

   วุฒิชัย ภูดี (2558)
   ในบทความฉบับที่ 196 ผมได้เขียนอธิบายถึงขั้นตอนการสร้างรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่าง ๆ ผู้อ่านได้อ่านและไปg ทดลองสร้างตามขั้นตอนกันบ้างแล้วนะครับ ติดขัดหรือไม่เข้าใจการสร้างในขั้นตอนใดสามารถเขียนมาสอบถามเพิ่มเติมกับผมได้ตาม ...