• กระแสวน (eddy current) 

   สมนึก บุญพาไสว (2551)
   คำว่า "กระแสวน" ในทางฟิสิกส์มีใช้อยู่ในสองสาขาคือ พลศาสตร์ของไหลและแม่เหล็กไฟฟ้า ในพลศาสตร์ของไหล กระแสวน คือ กระแสของขอวไหลที่เคลื่อนที่แตกต่างไปจากกระแสหลักของของไหล...
  • กราฟคู่อันดับกับโทรศัพท์ SMART PHONE 

   อลงกต ใหม่ด้วง (2558)
   การแสดงให้นักเรียนเห็นถึงสถานการณ์การนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในโลกของความเป็นจริงจะช่วยทำให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของคณิตศาสตร์ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน บทความนี้จะแสดงตัวอย่ ...
  • กรแก้ปัญหาวัตถุ 3 ชิ้น 

   นิพนธ์ ศุภศรี (2547)
   ทักษะการแก้ปัญหาเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะทำให้บุคคลมีทางเลือกในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ซึ่งทำให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคือ นำไปสู่ความสำเร็จในการดำรงชีวิตในสังคม
  • กลยุทธ์แก้ปัญหากับการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ 

   โกสุม กรีทอง (2549)
   หนึ่งในบรรดาความท้าทายของครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาไม่ว่าจะเป็นคุณครูมือใหม่ กลางเก่ากลางใหม่ หรือคุณครูรุ่นเก๋าหลายต่อหลายท่าน ก็คือ การทำให้นักเรียนมีความคิดรวบยอด และในขณะเดียวกันความคิดนี้ก็สร้างความเชื่อมโยงไปสู่เ ...
  • กลุ่มดาวเคาะห์ 

   สุจิตรา ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์ (2551)
   เมื่อเอ่ยถึงดาวเคราะห์ เป็นที่เข้าใจตรงกันว่าเป็นบริวารของดวงอาทิตย์ คือ โคจรรอบดวงอาทิตย์นั่นเอง ดาวเคราะห์เป็นวัตถุทบนท้องฟ้าที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง ที่มองเห็นได้เพราะแสงสะท้อนที่ได้รับจากดวงอาทิตย์
  • กล้องดิจิทัล เครื่องมือช่วยในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

   วรพรรณ ทิณพงษ์ (2552)
   ปัจจุบันกล้องดิจิทัลเป็นอุปกรณ์ถ่ายภาพที่ราคาไม่แพง ใช้งานไม่ยาก สามารถนำไปผลิตงานที่มีคุณภาพเพื่อนำไปใช้ในระบบการพิมพ์ ทำฐานข้อมูลภาพเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ การทำสื่อการสอนได้เป็นอย่างดี
  • กว่าจะมาเป็นทฤษฎีกรด-เบส 

   วาสนา กีรติจำเริญ (2548)
   มนุษย์เริ่มให้ความสนใจและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่อง กรด - เบส และสามารถนำสารชนิดต่าง ๆ รอบตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 โดยนักเล่นแร่แปรธาตุชื่อ เรย์มอนด์ ลูลี่ย์ (Raymund Lully) ได้นำกรดไนตริกมาผสมกับ ...
  • กว่าจะได้เป็นวิทยากรของโครงการ GLOBE 

   ยุพาพร ทิพย์จริยาอุดม (2548)
   การประชุม GLOBE International Train the Trainer Workshop เป็นการประชุมที่จัดขึ้นเพื่ออบรมผู้เข้าร่วมประชุมให้เป็นวิทยากรของโครงการ GLOBE การประชุมในลักษณะนี้จะจัดขึ้นทุกปี โดยหมุนเวียนกันไปในแต่ละประเทศสมาชิกที่มีความพร้อม
  • กังหันลม เส้นทางสู่พลังงานสะอาด 

   ปริยานุช ขุนเณร (2548)
   อาจฟังดูเหมือนจินตนาการในนิยายวิทยาศาสตร์ ถ้าเราจะใช้กังหันลมที่ตั้งตระหง่านเป็นร้อยเป็นพันตัว เพื่อนำพลังงานลมมาใช้เป็นพลังงานสำหรับคนทั้งประเทศ แต่วันนี้ประเทศอังกฤษทำให้เราเชื่อแล้วว่า พลังงานลมกำลังจะเป็นแหล่งพลังงาน ...
  • กัปตันโสภณ พิฆเนศวร นักบินผู้ใช้วิทยาศาสตร์ในงานอาชีพ 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2559)
   อาชีพด้านสะเต็ม เป็นอาชีพที่เป็นแรงผลักดันสำคัญในการสร้างชาติและพัฒนาสังคม เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและพัฒนา แพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ พยาบาล ฯลฯ
  • การกำกับดูแลที่มีประสิทธิผลส่งผลอย่างไรต่อการเรียนรู้ 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2560-09-04)
   อำนาจอิสระและความสำนึกในหน้าที่รับผิดชอบขององค์กรมีผลต่อการยกระดับผลงานขององค์กร เช่นเดียวกันกับในการศึกษา ข้อมูลชี้ว่าอำนาจการตัดสินใจด้านหลักสูตรและการสอน ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผลการเรียนรู้ แต่คะแนนที่สูงนั้นต้องเชื่อมโ ...
  • การกำหนดระดับคะแนนแบบอิงมาตรฐาน 

   วิโรจน์ ลิ่วคงสถาพร (2552)
   การกำหนดระดับคะแนน เป็ยขั้นตอนของกระบวนการวัดและประเมินผลทางการศึกษา วิธีการกำหนดระดับคะแนนที่นิยมใช้กันมากมี 2 วิธี คือ การกำหนดระดับคะแนนจากโค้งปกติ และการกำหนดระดับคะแนนจากร้อยละ
  • การคลี่รูปเรขาคณิตสามมิติ การสร้างระนาบ และการสร้างสื่อมองต่างมุม ด้วยโปรแกรม GeoGebra 

   วุฒิชัย ภูดี (2558)
   ในบทความฉบับที่ 196 ผมได้เขียนอธิบายถึงขั้นตอนการสร้างรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่าง ๆ ผู้อ่านได้อ่านและไปg ทดลองสร้างตามขั้นตอนกันบ้างแล้วนะครับ ติดขัดหรือไม่เข้าใจการสร้างในขั้นตอนใดสามารถเขียนมาสอบถามเพิ่มเติมกับผมได้ตาม ...
  • การคัดเลือกและแยกกลุ่มนักเรียนสัมพันธ์กับผลการเรียนรู้อย่างไร 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2559)
   การคัดเลือกและแยกกลุ่มนักเรียน เดิมเคยเป็นแนวปฏิบัติที่ใช้กันในระบบโรงเรียนทั่วไป แต่แนวปฏิบัติดังกล่าวลดลงหลังจากที่มีรายงานของ OECD เรื่องความเป็นเลิศและความเสมอภาคทางการศึกษา (OECD, 2013a) เผยแพร่ออกมา ในรายงานชี้ถึงค ...
  • การค้นหาสติปัญญาจากต่างดาว 

   บุษบา คราเมอร์ (2549)
   Are we alone in the universe? คำถามที่ว่า มีเพียงแต่มนุษย์โลกในเอกภพนี้เท่านั้นหรือ? เป็นคำถามที่อยู่ในใจของมนุษย์ทุกคนบนโลกของเรานี้ ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังมีคำถามยอดฮิตที่ว่า มนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือไม ...
  • การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน เพื่อพัฒนากระบวนการคิดระดับสูง 

   ชูศิลป์ อัตชู (2550)
   การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นยิ่งในสังคมโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีที่ไร้ขีดจำกัด การแข่งขันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศต้อง พึ่งพาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
  • การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 

   สุรชัย บุญเรื่อง (2551)
   การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
  • การจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนกับบทบาทของ สสวท. 

   นิพนธ์ ศุภศรี (2551)
   การจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนกับบทบาทของ สสวท. ซึ่งเห็นว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นความรู้ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันและอนาคต ควรที่เด็กไทยทุกคนพึงมีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ...
  • การจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์อย่างไรให้สนุก ปลูกความคิดสู่ปัญญา 2 

   ราม ติวารี (2555)
   การมีตัวตนของแรงดันบรรยากาศยังแสดงได้โดยใช้อุปกรณ์ปั้มท่อในห้องน้ำ เมื่อนำไปกดลงบนเก้าอี้พื้นเรียบ หากมือมีเเรงมากพอจะยกเก้าอี้ได้ คำถามคือ แรงยึดมากมายนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร
  • การจัดการเรียนรู้ เรื่อง แผ่นดินไหว ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 

   ภูริวัจน์ จิราตันติพัฒน์ (2559)
   แผ่นดินไหวเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดบ่อยและสร้างความเสียหาย อย่างรุนแรงต่อมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการเรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับแผ่นดินไหว จะทำให้ชุมชนสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับพิบัติภัยได้ บทความนี้จะกล่าวถึง ...