• หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 4 ว 033 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544)
   หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 4 ว 033 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตร พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 9
  • หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 4 ว 034 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2525)
   หน่วยวิขาเคมี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนนิการพัฒนาหลักสูตรเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หนังสือเล่มนี้เป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่หนึ่งของหนังสือเรียนชุดแรก ซึ่งมี ดร. นิดา สะเพียรชัย ศาสตราจารย์ไขศรี ...
  • หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 5 ว 034 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544)
   หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 5 ว 034 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตร พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 9
  • หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 5 ว 034 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
   หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 5 ว 034 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตร พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 10
  • หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 5 ว 035 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2526)
   ในปี พ.ศ. 2521 กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนระบบโรงเรียนจาก 7-3-2 มาเป็น 6-3-3 และในปี พ.ศ. 2524 มีนักเรียน ม. 4 ตามระบบใหม่เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครั้งแรก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ดำเนิน ...
  • หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 6 ว 035 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2536)
   หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 6 ว 035 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรพุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่หนึง ปีพิมพ์ พ.ศ. 2536
  • หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 6 ว 035 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
   หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 6 ว 035 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรพุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่แปด ปีพิมพ์ พ.ศ. 2545
  • หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 6 ว 036 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2526)
   ในปี พ.ศ. 2521 กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนระบบโรงเรียนจาก 7-3-2 มาเป็น 6-3-3 และในปี พ.ศ. 2524 มีนักเรียน ม. 4 ตามระบบใหม่เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครั้งแรก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ดำเนิน ...
  • หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 ว 101 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2529)
   หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 ว 101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 พิมพ์ครั้งที่แปด ปีพิมพ์ พ.ศ. 2529 มีเนื้อหาเกี่ยวกับเราเริ่มตั้นเรียนวิทยาศาสตร์กันอย่างไร น้ำ บรรยากาศรอบตัวเรา
  • หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 ว 101 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2539)
   หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 ว 101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่เก้า ปีพิมพ์ พ.ศ. 2539 มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เพื่อการสร้างสรรค์ น้ำเพื่อชีวิต ...
  • หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ เล่ม 2 ว 102 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2539)
   หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ เล่ม 2 ว 102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่เจ็ด ปีพิมพ์ พ.ศ. 2539 มีเนื้อหาเกี่ยวกับโลกสีเขียว ชีวิตสัตว์ ระบบนิเวศ
  • หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ เล่ม 2 ว 102 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2529)
   หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ เล่ม 2 ว 102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 พิมพ์ครั้งที่เจ็ด ปีพิมพ์ พ.ศ. 2529 มีเนื้อหาเกี่ยวกับสมบัติของสาร หินและแร่ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
  • หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ เล่ม 3 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2526)
   หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ เล่ม 3 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กระทรวงศึกษาธิการ พิมพ์ครั้งที่เจ็ด ปีพิมพ์ พ.ศ. 2526 มีเนื้อหาเกี่ยวกับพลังงานและการเปลี่ยนแปลง อาหารและพลังงาน การลำเลียงในสิ่งมีชีวิต
  • หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ เล่ม 3 ว 203 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2540)
   หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ เล่ม 3 ว 203 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ) พิมพ์ครั้งที่เก้า ปีพิมพ์ พ.ศ. 2540 มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาหาร กลไกมนุษย์ หญิงและชาย
  • หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ เล่ม 4 ว 204 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2542)
   หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ เล่ม 4 ว 204 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่สิบ ปีพิมพ์ พ.ศ. 2542 มีเนื้อหาเกี่ยวกับโลกและการเปลี่ยนแปลง ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ
  • หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ เล่ม 4 ว 204 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2527)
   หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ เล่ม 4 ว 204 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 พิมพ์ครั้งที่แปด ปีพิมพ์ พ.ศ. 2527 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้พลังงาน การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก สู่อวกาศ
  • หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ เล่ม 5 ว 305 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2537)
   หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ เล่ม 5 ว 305 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่สาม ปีพิมพ์ พ.ศ. 2537 มีเนื้อหาเกี่ยวกับบรรยากาศ โลก..ดวงดาวและอวกาศ พลังงานกับชีวิต
  • หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ เล่ม 6 ว 306 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2540)
   หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ เล่ม 6 ว 306 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่เก้า ปีพิมพ์ พ.ศ. 2540 มีเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน การขนส่งและการสื่อสาร ...
  • หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ เล่ม 6 ว 306 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2530)
   หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ เล่ม 6 ว 306 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 พิมพ์ครั้งที่สิบ ปีพิมพ์ พ.ศ. 2530 มีเนื้อหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตผลทางการเกษตร การขนส่งและการสื่อสาร ภาวะแวดล้อม
  • หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์คหกรรม - ศิลปหัตกรรม เรื่อง แสงสี - สีสาร 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2524)
   หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์คหกรรม - ศิลปหัตกรรม เรื่อง แสงสี - สีสาร ระดับปรกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2524 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสมบัติบางประการของแสง ...