• สื่อการเรียนรู้แนวใหม่กับ E-Book 

   สุวินัย มงคลธารณ์ (2552)
   จากผลการสำรวจการอ่านหนังสือของประชากรไทย ในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน พ.ศ. 2551 พบว่า เด็กเล็กมีอัตราการอ่านหนังสือค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 36.0) โดยเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงมีอัตราการอ่านหนังสือใกล้เคียงกัน ซึ่งเด็กเล็กในภาคตะ ...
  • สื่อดิจิทัล Mini Learning Object คณิตศาสตร์ประถมศึกษา 

   สมเกียรติ เพ็ญทอง (2550)
   Mini learning object คณิตศาสตร์ประถมศึกษาที่ทางสาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. พัฒนาขึ้นมานี้มีวัตถุประสงค์ให้ครูนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียน เพื่อให้การเรียนการสอนน่าสนใจ อันจะส่งผลให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาคณิตศ ...
  • สื่อดิจิทัล การ์ตูนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาของ สสวท. สื่อเสริมความรู้สำหรับเยาวชน 

   สมเกียรติ เพ็ญทอง (2552)
   การ์ตูนกับเด็ก ๆ เป็นอะไรที่เข้ากันได้ดี เด็ก ๆ จะชอบ และอยู่กับการ์ตูนได้นาน ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน จึงได้ใช้การ์ตูนเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน
  • สื่อดิจิทัล เรื่องเกมแปลงรหัส 

   พรพิมล ตั้งชัยสิน (2550)
   สสวท. ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาซือดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างสื่อดิจิทัลเรื่องการแปลงรหัส ซึ่งเป็นสื่อที่ประกอบ สาระการเรียนรู้ สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ...
  • สื่อดิจิทัลกับการสอนคณิตศาสตร์ 

   สมเกียรติ เพ็ญทอง (2550)
   ปัจจุบันมีสื่อการเรียนรู้มากมายให้ครูเลือกใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สำหรับการเรียนการสอน ทำให้การเรียนน่าสนใจ สนุกสนาน ตื่นเต้น ที่สำคัญคือทำให้นักเรียนเรียนรู้ ได้สื่อดิจิทัลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ครูสามารถนำไปใช้ได้ให้สมก ...
  • สื่อวีดิทัศน์กับการเรียนการสอน 

   มนตรี เพชรอินทร์ (2545)
   ทุกวันนี้มีการพัฒนาสื่อต่าง ๆ ขึ้นมามากมายและรวดเร็ว เพราะเป็นบุคโลกาภิวัฒน์ วีดิทัศน์ก็ยังเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมอยู่ในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการสอนที่ช่วยทำให้การสอนน่าสนใจ และให้ความกระจ่างกับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
  • สื่อสามมิติชุดบบันทึกโลก ตอน ชีวิตในห้วงน้ำ 

   เบ็ญจวรรณ ศรีเจริญ (2555)
   ประวัติความเป็นมาของโลกเป็นอีกเนื้อหาหนึ่งที่เป็นองค์ความรู้ที่สำคัญที่ทำให้นักเรียนได้รู้เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งมีชีวิต และทรัพยากรต่าง ๆ บนโลกของเรา
  • สื่อเกมและของเล่นคณิตศาสตร์ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544)
   สื่อ เกม และของเล่นคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2544 ซึ่งมีเนื้อหาที่เหมาะสำหรับครูผู้สอนนำไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้สื่อ เกม และของเล่น ตลอดจนแนวทางในการจัดทำสื่อ ...
  • สื่อเสริมการเรียนรู้ โลกเสมือนผสมโลกจริง(Augmented Reality)ชุดการจมและการลอย 

   รักษพล ธนานุวงศ์ (2556)
   Augmented Reality หรือ AR เป็นเทคโนโลยีที่ผสมโลกของความจริง (real world) เข้ากับโลกเสมือน (virtual world) โดยใช้วิธีซ้อนภาพสามมิติที่อยู่ในโลกเสมือน ไปอยู่บนภาพที่เห็นจริง ๆ ในโลกของความเป็นจริง ผ่านกล้องดิจิทัล เว็บแคม ...
  • สื่อโครงสร้างโลกแบบสามมิติ สื่อการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

   ชาคริต อนันตวัฒนวงศ์ (2554)
   สื่อโครงสร้างโลกแบบสามมิติที่สาขาวิทยาศาสตร์ (สสวท.) ได้ออกแบบมานั้นเป็นหุ่นจำลองที่ไม่ธรรมดา เนื่องจากสื่อโครงสร้างโลกแบบสามมิตินี้ สามารถขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวและแสดงกระบวนการหรือกลไกต่าง ๆ ซึ่งทำงานประสานกันอย่างอัตโนมัติ ...
  • สุขภาพดีด้วยดัชนีคณิตศาสตร์ 

   อลงกต ใหม่ด้วง (2559)
   การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรทำอย่างสม่ำเสมอ เพราะแม้ร่างกายจะดูเหมือนว่ามีความสมบูรณ์แข็งแรง และไม่ได้มีอาการผิดปกติใด ๆ แต่การตรวจการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายอย่างละเอียดอาจทำให้เราพบปัญหาแต่เนิน ๆ ...
  • สุดยอดรถประดิษฐ์ประหยัดเชื้อเพลิง จาก A.T.E. School 

   ปริยานุช ขุนเณร (2549)
   เคยคิดบ้างไหมว่าด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงหนึ่งลิตร รถของคุณจะวิ่งได้ไกลแค่ไหนในยุคน้ำมันแพง น้ำมันเพียงลิตรเดียวมีค่าจนแทบจะแลกอาหารได้หนึ่งมื้อทีเดียว แต่เราเคยสังเกตกันบ้างไหมว่า เราใช้ประโยชน์จากมันได้มาก น้อยเพียงใด
  • สุดยอดโครงงานระดับโลก 

   ปริยานุช ขุนเณร (2549)
   ผลงานจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ช่างคิด ช่างจินตนาการ สร้างสรรค์เป็นผลงานที่ผู้ใหญ่หลายคนอาจจะต้องตื่นตะลึงกับจินตนาการอันกว้างไกลของพวกเขา...
  • สุริยวิถีอยู่ที่ไหน 

   สุจิตรา ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์ (2550)
   สุริยวิถี (Ecliptic) คืออะไร อยู่ที่ไหน มีประโยชน์กับเราหรือไม่ อย่างไร หากเรานึกย้อนไปถึงเรื่องกลุ่มดาวจักรราศี เราคงจำได้ว่า กลุ่มดาวจัรราศีทั้ง 12 กลุ่มนั้นอยู่บนสุริยวิถี
  • สุริยุปราคาเต็มดวง 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

   นิพนธ์ ทรายเพชร (2552)
   สุริยุปราคา เป็นปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์มืดมัวลง สาเหตุเนื่องจากดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ ทำให้เงาของดวงจันทร์ทอกมาที่โลก คนบนโลกที่อยู่ใต้ดวงจันทร์จะเห็นสุริยุปราคา
  • สูตรคูณแสนสวย 

   ปรีชา เนาว์เย็นผล (2551)
   สูตรคูณมีประโยชน์ไม่น้อย เมื่อท่องสูตรคูณได้แม่นยำก็จะสามารถนำไปใช้หาผลคูณแล้วผลหารได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
  • สไลด์นำเสนอการประเมิน PISA 2012 

   ปรีชาญ เดชศรี (2555)
   สไลด์นำเสนอการประเมิน PISA 2012 โดย ดร.ปรีชาญ เดชศรี ในการประชุมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของโครงการ PISA, สิงหาคม 2555
  • สไลด์นำเสนอการสร้างความพร้อมเพื่อการสอบ 

   ธงชัย ชิวปรีชา (2555)
   สไลด์นำเสนอการสร้างความพร้อมเพื่อการสอบ โดย ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ในการประชุมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของโครงการ PISA, สิงหาคม 2555
  • สไลด์นำเสนอการใช้การสอบขับเคลื่อนการสอน 

   ธงชัย ชิวปรีชา (2555)
   สไลด์นำเสนอการใช้การสอบขับเคลื่อนการสอน โดย ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ในการประชุมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของโครงการ PISA, สิงหาคม 2555
  • ส่งเสริมการคิดเชิงวิจารณญาณของนักเรียนโดยใช้กรณีศึกษา ปะการังฟอกขาว 

   สิทธิชัย วิชัยดิษฐ์ (2554)
   หากถามว่า เด็กไทยควรได้รับการพัฒนาทักษะการคิดอะไร เพื่อให้มีชีวิตที่ดีในสังคมปัจจุบัน ซึ่งประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้มากมายและหลากหลาย ทั้งน่าเชื่อถือและไม่น่าเชื่อถือ...