• LDLS Bio-Diesel 

   โรงเรียนท่าอุแทพิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (2549)
   ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการสกัดน้ำมันไบโอดีเซลจากไขมันสัตว์ ซึ่งเหลือจากการปรุงอาหารของร้านอาหารต่าง ๆ โดยทดลองนำไขมันจากเป็ด และสุกร เนื่องจากหาได้ง่ายมาทำการศึกษา พบว่า ไขมันสัตว์สามารถใช้สกัดเป็นน้ำมันไบโอดีเซล ...
  • Learning Object: สื่อการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 

   สติยา ลังการ์พินธุ์ (2548)
   คุณครูผู้สอนคงเคยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในห้องเรียนบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการให้นักเรียนค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต หรือเรียนรู้จากวีดิทัศน์และซีดีรอม สื่ออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เป็นอีกมิติหนึ่งในการสร้างองค์ความรู้
  • Leaves destroy bicycle จักรยานย่อยใบไม้ 

   โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (2555)
   โครงงานนี้มีแนวคิดมาจากการแก้ปัญหาใบไม้ที่มีจำนวนมากเกินไปในโรงเรียนและนำมาทำปุ๋ยหมักได้ไม่ทัน จึงได้ทำการศึกษาและทดลองซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอนคือ 1.ศึกษาการทำเครื่องบดใบไม้โดยการปั่นจักรยาน 2. เปรียบเทียบชนิดของใบมีดตัดใบไม้ข ...
  • LG Bicycle 

   โรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (2549)
   เป็นโครงงานที่พัฒนาเรื่องการนำเครื่องซักผ้าที่เสื่อมคุณภาพแล้วมาพัฒนาให้สามารถใช้งานได้อีกครั้ง โดยการนำเอารถจักรยานมาเชื่อมติดกับตัวถังแล้วใช้โซ่ของรถจักรยานอีกอันมาเชื่อมให้ตัวถังสามารถหมุนได้ จากการศึกษาพบว่า ...
  • "Life Form" นิยามของสิ่งมีชีวิต 

   ปริยานุช ขุนเณร (2548)
   มนุษย์พยายามค้นหาสิ่งที่เรียกว่า "สิ่งมีชีวิต" ไม่ว่าสิ่งนั้นจะอาศัยอยู่ในใต้มหาสมุทรลึก ในดินแดนแห่งน้ำแข็งหนาวเย็นสุดขั้ว หรือใต้ภูเขาไฟร้อนระอุ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ถูกนำมาใช้เพื่อประมวลความรู้ควบคู่ไปกับความรู้ในศาสตร์อื่น ...
  • Linus Pauling บิดาของวิชาเคมีควอนตัม 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2558)
   เมื่ออายุได้เพียง 31 ปี Linus Pauling ก็รู้ว่า ตนคือนักเคมีที่เก่งที่สุดในโลก อีก 10 ปีต่อมา นักเคมีทั่วโลกต่าง ก็ยอมรับว่า Pauling เก่งจริง เพราะเขาคือนักเคมีคนแรกที่นำวิชากลศาสตร์ควอนตัมของฟิสิกส์มาอธิบายการเกิดพันธะต่าง ...
  • Logic Game : เกมพัฒนาทักษะทางด้านตรรกศาสตร์และการคิดที่เป็นระบบ 

   โรงเรียนขาณุวิทยา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร (2557)
   โครงงานนี้มีแนวคิดจากกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และจากการเล่นเกม Ken Ken ของ เทตซึยะ มิยาโมโตะ ดังนั้นผู้จัดทำโครงงานจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อคิดค้นเกมที่ฝึกฝนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจทางด้านตรรกศาสตร์ ซึ่งไม่น่าเบื่อและสนุกสนาน ...
  • LT-MWITS Project 

   สุมาลี ไวยโรจน์ (2552)
   การเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  • MAAs กับการป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลต 

   วีณา นุกูลการ (2552)
   ในปัจจุบัน ปริมาณของรังสีอุลตราไวโอเลต ซึ่งมีในแสงแดดมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมากจากในอดีต ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากชั้นโอโซนที่ลดลงอันเนื่องมาจากมลพิษต่าง ๆ
  • Machine for cleaning Air 

   โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ (2549)
   โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง Machine for cleaning Air ในปัจจุบันเชียงใหม่ได้มีฝุ่นละอองที่อยู่ในอากาศเพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อนนัก ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการหายใจของมนุษย์มากขึ้น เช่น เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจมากขึ้น ...
  • Machine Rice Mini (เครื่องสีข้าวย่อขนาด) 

   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา (2555)
   Machine Rice Mini (เครื่องสีข้าวย่อขนาด) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนามาจากเครื่องสีข้าวขนาดใหญ่ สร้างขึ้นเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและลดต้นทุนการผลิตและยังสามารถออกกำลังกายในตัวอีกด้วย โดยใช้พลังงานก ...
  • Marcomni กับ Bose ใครคือผู้สร้างเครื่องรับ-ส่งวิทยุ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2548)
   Guglielmo Marconi เกิดเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2417 ในวัยเด็ก Marconi เป็นคนขี้อาย และชอบเก็บตัวอ่านหนังสือในห้องสมุดของบิดา เมื่อเขาได้พบว่าการอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียว ไม่ทำให้จิตใจของเขาเป็นสุข เพราะเขาต้องการทดสอบ ...
  • Math & Music I : ความพันผูกระหว่างคณิตศาสตร์กับดนตรี 

   วรนารถ อยู่สุข (2560)
   หากจะมีการพูดคณิตศาสตร์กับดุริยางคศาสตร์ หลายคนคงไม่คาดคิดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกัน แต่ถ้าจะพูดถึงการทำงานของสมองที่ใช้ในการบ่มเพาะความคิดในศาสตร์ทั้งสองแล้วก็ยิ่งแตกต่างกันมากขึ้นไปอีก เนื่องจากการทำงานของสมอง ...
  • Mathematics education at school level in Thailand The development – The impact - The dilemmas 

   สุนีย์ คล้ายนิล (2558)
   IPST has been established to be responsible for the development and promotion of mathematics education of the nation for more than three decades. Although evidences showed positive impact on student learning at the early ...
  • Mini Course ทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับครู 

   นฤนาถ ธีรภัทรธำรง (2553)
   ครูต้องดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล...โรงเรียนต้องเปิิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความรัก ความถนัดและความสนใจ
  • Misconceptual Physics เรื่อง กำรหำระยะยุบของสปริงจำกกำรปล่อยตกของมวลในแนวดิ่ง 

   สมชาย เกียรติกมลชัย (2557)
   จากสถานการณ์ สปริงตั้งอยู่ในแนวดิ่ง มีค่านิจสปริงเป็น k N/m ปล่อย ก้อนมวล m จากระยะสูง h วัดจากปลายด้านบนของสปริงก้อนมวล m ตกลงที่ปลายสปริงและอัดสปริงลงไป อยากทราบระยะยุบสูงสุดของสปริง จะหาคำตอบได้อย่างไร
  • MODEL ปู 

   โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (2551)
   ปูนาเป็นที่มาของคำกล่าว “ปูขาเก” “แม่ปูสอนลูกปู” ซึ่งมาจากความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ที่คิดว่าปูเดินไม่ตรง ผู้จัดทำสนใจการเดินของปูโดยตั้งสมมุติฐานว่าปูเดินไม่ตรง เริ่มต้นศึกษาตอนที่ 1 โครงสร้างภายนอกของปูด้วยการสังเกตลักษณะ ...
  • Modern Lanna Roof Tiles 

   โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (2555)
   โครงงานเรื่องนี้เป็นการผลิตกระเบื้องหลังคาดินเผาที่เพิ่มเถ้าแกลบเป็นส่วนผสมในดิน ในอัตรส่วนต่างๆ คือเพิ่มเถ้าแกลบ 0% 5% 10% 15% 20% 25% และ30% เพื่อให้กระเบื้องมีความแข็งแรงมากขึ้นและมีการดูดซึมน้ำที่พอเหมาะ ในการศึกษาคร ...
  • Multifunctions from Cho Khraam Nam 

   โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (2554)
   Multifunctions from Cho Khraam Nam เป็นโครงงานที่จัดทำขึ้นเพื่อศึกษากระดาษและกระดานอัดจากช่อครามน้ำ โดยศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระดาษและกระดานอัดที่ผลิตได้จากช่อครามน้ำกับกระดาษสาและกระดานบอร์ดจากชานอ้อยทั่วไป ...
  • Mushroom Storage สุดยอดเคล็ดลับพิทักษ์เห็ด 

   โรงเรียนดาราวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (2553)
   เนื่องจากเห็ดเป็นพืชผักชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการประกอบอาหาร แต่เห็ดบางชนิดนั้นเก็บรักษาได้ยาก จึงได้มีการแก้ปัญหา 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 เกี่ยวกับวิธีเก็บรักษาเห็ดอย่างง่าย ๆ ให้เห็ดสามารถคงความสดได้นาน ...