• สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์กับแนวคิดเชิงคำนวณ 

   ทรงยศ สกุลยา (2563-08)
   บทความนี้นำเสนอตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยอาศัยแนวคิดเชิงคำนวณควบคู่กับแนวคิดทางคณิตศาสตร์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการคิดอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน การนำแนวคิดเชิงคำนวณมาใช้ในการแ ...
  • สถานการณ์อัจฉริยะของเด็กไทยที่ยังรอความเข้าใจ 

   อธิษฐาน พูลศิลป์ศักดิ์กุล (2549)
   ท่านที่สนใจศึกษาบุคคลที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ คงทราบว่าอัจฉริยบุคคลในประวัติศาสตร์ มีทั้งที่ได้รับการยกย่องจากสังคม และที่ถูกตราหน้าในวัยเด็กว่าไม่เอาไหน ท่านคิดว่าเด็กไทยของเราที่มีแววอัจฉริยะมักถูกจัดอยู่ในกลุ่มแร ...
  • สถานการณ์โลกร้อน กำลังรอการตอบสนองด่วน (ตอนที่ 2) 

   สุนีย์ คล้ายนิล (2551)
   สถานการณ์โลกร้อนทำให้เกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบอย่างไรแรงต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกโดยตรงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ๆ ที่อาจเกิดขึ้น สามารถติดตามได้จากบทความนี้
  • สถานการณ์โลกร้อนกำลังรอการตอบสนองด่วน ตอนที่ 1 

   สุนีย์ คล้ายนิล (2551)
   รายละเอียดของบทความนี้จะเสนอแนวความคิดว่า ครูอาจารย์จะสามารถนำประเด็นนี้เข้าสู่การเรียนการสอนได้อย่างไร ในตอนแรกนี้จะเป็นการให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเด็นปัญหาโลกร้อน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการอภิปรายกลุ่มย่อยทำโจทย์ปัญหา ...
  • สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม 

   วัฒน วัฒนากูล (2553)
   เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 ทีี่ผ่านมา คณะเจ้าหน้าทีี่ของสำานักงานผู้อ้อำนวยการ สสวท. ได้เดินทางไปศึกษาดูงานทีี่สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ สถานี DLTV ซึึ่งตัั้งอยู่ในโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน ...
  • สถิตินอนพาราเมตริก The Mann - Whitney U Test 

   เกตุวดี จังวัฒนกุล (2557)
   จากการที่ได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องสถิตินอนพาราเมตริกในฉบับที่ผ่านมา คงได้ทราบกันแล้วว่าในการวิจัยนั้นมักจะมีข้อจำกัดแต่ในข้อจำกัดมักจะมีทางแก้ไขเสมอ ในการวิเคราะห์ข้อมูลหากผู้วิจัยไม่สามารถนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหา ...
  • สถิตินอนพาราเมตริกกับการวิจัย 

   เกตุวดี กัมพลาศิริ (2551)
   การวิจัยทางการศึกษานั้นคือ การค้นคว้าหาวิธีการที่เหมาะสมกับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นศึกษาวิธีการเรียนการสอน หรือการศึกษาวิธีการที่จะนำมาใช้กับนักเรียนให้นักเรียนนั้นได้รับประโยชน์สูงสุด จากการศึกษา ซึ่งได้มาด้วยวิธีการหาคำตอ ...
  • สถิติเหรียญรางวัลการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศของไทยกับประเทศในแถบเอเชีย 

   วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์ (2555)
   ในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีจะเป็นช่วงที่นักเรียนไทยได้แสดงความสามารถทาทงวิชาการในเวทีระดับโลกกันอีกแล้วจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ และนักเรียนของเราก็จะนำความสำเร็จกลับมาให้คนไทยได้ชื่นชมอยู่เสมอ
  • สนามแรงบันดาลใจจากผลงานเครื่องเร่งอนุภาค LHC ก่อเกิดเครื่องเร่งมอดูลอ้ายของ สสวท. 

   ราม ติวารี (2557)
   สนามแรงบันดาลใจจากผลงานเครื่องเร่งอนุภาค LHC ก่อเกิดเครื่องเร่งมอดูลอ้ายของ สสวท.จากการนำเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคออกมาเป็น “แบบจำลองมาตรฐาน (standard model)” เป็นผลเฉลยว่าอนุภาคมีมวลได้อย่างไร ทั้งสองท่านต่างคนต่า ...
  • สนุกกับ สสวท. ภายใต้แนวคิดสะเต็มศึกษา ในมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2559 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2559)
   งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559 ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง และ สสวท. ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้เช่นครั้งก่อน ๆ แต่ก่อนอื่นจะขอเล่าถึงความเป็นมาของวิทยาศาสตร์แห่งชาติ อันเป็นที่มาของการจัดมหกรร ...
  • สนุกกับกลไกในวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 

   อภิสิทธิ์ ธงไชย (2553)
   สสวท. ได้พัฒนาหลักสูตรวิชานี้มาได้เกือบสิบปีแล้ว โดยได้นำเอาหลักสูตรจากประเทศ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และอีกหลายประเทศ เพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
  • สนุกกับการสร้างแบบจำลองระบบสุริยะ 

   สุจิตรา ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์ (2551)
   ในการศึกษาดาราศาสตร์ เมื่อเรานำข้อมูลในเรื่องของขนาดหรือระยะทางมาย่อส่วนลง แล้วใช้วิธีการเปรียบเทียบกัน ก็จะทำให้จินตนาการได้ จึงอยากเชิญชวนให้มาลองสร้างแบบจำลองระบบสุริยะดู เพื่อให้เห็นภาพระบบสุริยะได้
  • สนุกกับการเรียนรู้ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างต่อไทรกับต้นไทร โดยใช้เลนส์มิวอาย (Mu Eye) 

   กัญณัฏฐ์ สวัสดิ์สว่าง (2561-09-03)
   บทความนี้ได้ให้รายละเอียดของกิจกรรม "สนุกกับการเรียนรู้ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างต่อไทรกับต้นไทย โดยใช้เลนส์มิวอาย (Mu Eye)" ซึ่งเคยใช้อบรมในโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
  • สนุกกับกิจกรรม GLOBE 

   ยุพาพร ทิพย์จริยาอุดม (2549)
   คุณเคยสังเกตเมฆบนท้องฟ้าบ้างไหมว่ามีรูปร่างเป็นอย่างไร เมฆที่เราเห็นเหล่านี้มีชื่อเรียกเหมือนกับคนที่มีชื่อเรียกต่าง ๆ กัน โดยชื่อที่ใช้เรียกเมฆได้มาจากรูปร่างลักษณะของเมฆที่เจอ...
  • สนุกกับกิจกรรม GLOBE ตอน การวัดค่าปฏิกิริยาดิน 

   ยุพาพร ทิพย์จริยาอุดม (2547)
   ปัญหาในการเพาะปลูกพืชของประเทศที่ได้ผลผลิตน้อย ปัจจัยหนึ่งในการเจริญเติบโตของพืชคือ สมบัติทางเคมีของดิน ดินบางชนิดเป็นดินกรด บางชนิดเป็นดินด่าง ซึ่งเป็นดินที่เป็นปัญหาในการเพาะปลูกอย่างมาก
  • สนุกกับกิจกรรม GLOBE ตอน การวัดอุณหภูมิดิน 

   ยุพาพร ทิพย์จริยาอุดม (2547)
   เคยสงสัยบ้างหรือไม่ว่านักวิทยาศาสตร์เก็บข้อมูลอุณหภูมิดินกันอย่างไร และทำไมจึงต้องมีการเก็บข้อมูลอุณหภูมิดิน
  • สนุกกับกิจกรรม GLOBE ตอน การสำรวจแหล่งน้ำ 

   ยุพาพร ทิพย์จริยาอุดม (2547)
   ช่วงนี้ฝนตกบ่อย ๆ ครั้งนี้เลยขอเขียนเกี่ยวกับเรื่องน้ำดีกว่า เพราะตอนนี้ไม่ว่ามองไปทางไหนก็เห็นแต่น้ำเต็มไปหมด กิจกรรมที่จะนำเสนอในครั้งนี้เป็นการสำรวจแหล่งน้ำ โดยเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะต้องเป็นผู้เดินเพื่อสำรวจแหล่งน้ำ
  • สนุกกับกิจกรรม GLOBE ตอน การแทรกซึมน้ำของดินมีผลกระทบต่อระบบโลกอย่างไร 

   ยุพาพร ทิพย์จริยาอุดม (2546)
   กิจกรรมการหาความหนาแน่นของอนุภาคดิน เป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งมีความสำคัญที่จะต้องตรวจวัด ถ้าเรารู้ข้อมูลทั้งความหนาแน่นของดิน และความหนาแน่นของอนุภาคดินแล้ว เราก็จะสามารถคำนวณความพรุนของดินได้
  • สนุกกับกิจกรรม GLOBE ตอน การแทรกซึมน้ำของดินมีผลกระทบต่อระบบโลกอย่างไร 

   ยุพาพร ทิพย์จริยาอุดม (2546)
   มีคนเคยเปรียบเทียบไว้ว่า ดินเปรียบเสมือนฟองน้ำขนาดใหญ่ที่ดูซับน้ำไว้สำรอง เพื่อให้ขบวนการและวัฏจักรของระบบนิเวศต่าง ๆ ดำเนินไปได้อย่างสมบูรณ์
  • สนุกกับกิจกรรม GLOBE ตอน จุ๊ จุ๊ ต้นไม้กำลังหลับ 

   ยุพาพร ทิพย์จริยาอุดม (2549)
   ต้นไม้ต้นนี้ทำไมดูแปลก มันจะตายหรือเปล่า ดูแทบจะไม่มีใบไม้เหลืออยู่ที่ต้นเลยนะ พอหน้าหนาวที่ไรเป็นอย่างนี้ทุกที