• รถยนต์ประหยัดพลังงาน Eco-Car 

      สุวินัย มงคลธารณ์ (2556)
      ปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ถึงแม้จะเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ แต่ปัญใจหลักที่ทำให้ภาวะโลกร้อนเลวร้ายลงเรื่อน ๆ ก็คือการใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือยและไม่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบของตลาดโลกในรอบหลายปีที่ผ่านมา มีการไต่ระ ...
    • รศ. ดร. วัฒนา ณ สงขลา จากทุ่งร้างสู่สวนสวย 

      สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2548)
      จากทุ่งร้างสู่สวนสวย เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้และสมดุลย์แห่งชีวิต ณ อุทยานการศึกษาวัฒนาการ์เด้น เติมพลังสมอง สุขภาพดี สุขใจ กายอิ่ม
    • รศ. ยืน ภู่วรวรรณ เทคโนโลยีกับการพัฒนาการศึกษาไทยและแนวคิดจาก e-University สู่ e-School 

      สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2548)
      ล่าสุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปิดโครงการ e-Student ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามนโยบาย e-University ภายใต้การบริหารของท่าน
    • รหัสวิชาและชื่อรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 

      กระทรวงศึกษาธิการ (2534)
      รหัสวิชาและชื่อรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) / Courses in Lower Secondary Education Curriculum 1978 (1990 Revision) โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
    • รหัสวิชาและชื่อรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 

      กระทรวงศึกษาธิการ (2535)
      รหัสวิชาและชื่อรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) / Courses in Upper Secondary Education Curriculum 1981 (1990 Revision) โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
    • รอบรู้อยู่กับแผ่นดินไหว 

      ภูริวัจน์ จิราตันติพัฒน์ (2558)
      เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.3 Mw ที่ความลึกจากผิวดินประมาณ 7 กิโลเมตร บริเวณ ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย รวมถึงแรงสั่นสะเทือนที่ตามมาอีกนับร้อยครั้ง เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้สร้างความเสียหายกับ ...
    • รอบรู้เรื่องแลน 

      จีระพร สังขเวทัย (2549)
      สสวท. ได้ทดลองสร้างสื่อ Learning Object เนื้อของวิชาเทคโนดลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์เรื่อง รอบรู้เรื่องแลน ขึ้น
    • ระบบการทำงานของสมองกับการเรียนการสอน วิชาฟิสิกส์ (ตอนที่ 1) 

      กวิน เชื่อมกลาง (2556)
      ในบทความนี้ ผมจะเริ่มจากการกล่าวถึงที่มาและความสำคัญของการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากนั้นผมจะนำเสนอโมเดลการทำงานของสมองแบบคู่หน่วยความจำ เพื่ออธิบายระบบการทำงานของสมองมนุษย์แบบคร่าว ๆ และในส่วนท้ายสุดของบทความ ...
    • ระบบการทำงานของสมองกับการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ (ตอนที่ 2) 

      กวิน เชื่อมกลาง (2556)
      บทความนี้จะกล่าวถึงระบบการทำงานของสมองกับการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ ซึ่งเป็นตอนที่ 2 ครับ ต่อจากตอนที่ 1 เรื่องโมเดลการทำงานของสมองแบบคู่หน่วยความจำ
    • ระบบครูพี่เลี้ยงกับการเพิ่มสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 

      สุพรรณี ชาญประเสริฐ (2558)
      การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนต้องศึกษาเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ แล้วนำไปใช้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ ...
    • ระบบทางเดินอาหาร : การสอน และการนำสื่อการสอนออนไลน์มาใช้ 

      สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2552)
      การสอนให้เข้าใจถึงหน้าที่และการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ในระบบทางเดินอาหาร จำเป็นต้องอาศัยสื่อและเทคนิคการสอนที่หลากหลายเพื่อที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย
    • ระบบบ้านไฮเทคประหยัดพลังงาน 

      ชมจันทร์ ธารา (2550)
      เนื่องจากปัจจุบันทรัพยากรณ์พลังงานในโลกมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ นักเทคโนโลยีจึงต้องมีการคิดค้นอุปกรณ์และเครื่องมือที่ประหยัดพลังงานขึ้นมา เพื่อให้เรามีพลังงานเพียงพอต่อความต้องการและช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานในแต่ละปี
    • ระบบมหัศจรรย์ในร่างกายของเรา 

      พเยาว์ วงศ์สุวรรณ (2558)
      ปกติคนเราจะสนใจสิ่งใกล้ตัวน้อยมาก ทั้ง ๆ ที่สิ่งใกล้ตัวเรามีความสำคัญและมีความมหัศจรรย์มากมาย สิ่งใกล้ตัวที่กล่าวถึงคืออวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายของเรา ซึ่งมีการทำงานเป็นระบบ
    • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม 

      พรพิมล ตั้งชัยสิน (2555)
      ในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยเกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ต้องจดจำไปอีกนานแสนนาน และบทเรียนในครั้งนี้ทำให้ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการระบายน้ำทั่วประเทศ รวมไปถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่จำเป็นด้วย
    • ระบบสุริยะใหม่ (New Solar System) 

      นิพนธ์ ทรายเพชร (2550)
      ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง อุกกาบาต รวมทั้งโลกของเรา ซึ่งเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง ประกอบกันเป็นระบบสุริยะ แปลว่า ระบบที่มีดวงอาทิตย์เป็นสำคัญ หมายความว่า ดวงอาทิตย์เป็นหลักหรือเป็นศูนย์กลางของระบบนี้ ...
    • ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ 

      พัชรินทร์ อารมณ์สาวะ (2558)
      ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือโครงการ PISA เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษา ประเมินสมรรถนะของนักเรียนอายุ 15 ปี ในการใช้ความรู้และทักษะ หรือที่เรียกว่า “การรู้เรื่อง” (Literacy) ใน 3 ด้าน ...
    • ระบบอาคารจอดรถยนต์แบบอัตโนมัติ 

      วัฒนา เฉียงเหนือ (2550)
      ผู้อ่านคงเคยประสบปัญหาขับรถวนหาที่จอดนานกว่าจะพบที่ว่างสำหรับจอดรถ โดยเฉพาะเวลาที่ต้องไปสำนักงานหรืิอห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางเมือง ด้วยเหตุนี้เด็กนักเรียน ม. ปลายวัยใสจากเมืองโคราชจึงได้คิดค้นแบบจำลองระบบอาคารจอดรถยนต์แบ ...
    • ระบบเทคโนโลยีกับฝนหลวง 

      กฤษลดา ชูสินคุณาวุฒิ (2554)
      การออกแบบและเทคโนโลยีเป็นวิชาที่เน้นการพัฒนาความสามารถของมนุษย์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการโดยบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อช่วยความสามารถการทำงาน การดำรงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการศึกษาประดิษฐ์คิดค้นเพื่อแ ...
    • ระบบและความสำคัญของการสอนแบบเชื่อมโยง 

      สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2547)
      วิชาวิทยาศาสตร์อาจดูเป็นอะไรที่พิเศษ ทำได้เฉพาะในห้องทดลอง น่าตื่นเต้นและช่างไกลตัวเสียนี่กระไร และยังไม่สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ทั้ง 3 สาขาใหญ่ ๆ คือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา เอามารวมกันได้ ซึ่งแต่ละวิชาถูกสอน ...
    • ระบบแอดมิชชัน ความสำเร็จหรือล้มเหลวของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา 

      สธน วิจารณ์วรรณลักษณ์ (2552)
      มีการประชุมเสวนาเรื่อง ผลของการสอบแอดมิชชันต่อการเรียนฟิสิกส์ของนิสิตและนักศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ นับเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้บุคลากรในแวดวงได้มาถกปัญหาร่วมกัน