• พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 

   วนิดา คล่องอาสา (2556)
   สสวท. มีภารกิจหลักอย่างหนึ่งในการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบโรงเรียน และได้พัฒนาและกำหนดแนวทางสาระและมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับการศึกษาในช่วงชั้นต่าง ๆ ทั้ง 4 ช่วงชั้น ตลอดจนเน้นความสำคัญของการจัดกา ...
  • พรสวรรค์ กับ อัจฉริยภาพ 

   สุปรีชา หริ่มรัชดา (2556)
   คำว่า “พรสวรรค์” (gifted) หรือ “ปัญญาเลิศ” มักจะใช้กับความถนัดพิเศษที่เกิดตามธรรมชาติในด้านวิชาการ ส่วนคำว่า “ความสามารถพิเศษ” (talent) นั้น มักจะใช้กับความถนัดพิเศษด้านกีฬาหรือดนตรี แต่นิยามนี้ก็ไม่เป็นที่ยอมรับในแวดวงว ...
  • พระมหากรุณาธิคุณ VR 009 

   ธิดาเด่น พฤกษธรรม (2550)
   สัญญาณเรียกขาน วีอาร์ 009 และ HS1 A ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังคงเป็นตำนานศักดิ์สิทธ์ตำนานแห่งความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่และเป็นที่ปิติปลาบปลื้มสูงสุดของนักวิทยุสมัครเล่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
  • พระอัจฉริยภาพของบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย 

   อธิษฐาน พูลศิลป์ศักดิ์กุล (2549)
   การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้รับการเทิดพระเกียรติเป็นบิดาแห่งเทคโนโลยีไทยนั้น มิใช่เพราะเทคโนโลยีฝนหลวงที่พระองค์ทรงวิจัย และประดิษฐกรรมอื่น ๆ ที่ได้รับการเชิดชูพระอัจฉริยภาพไปทั่วโลกเท่านั้น แต่มีที่มาจากแววพระอัจฉริยภาพ ...
  • พริกขี้หนูยอดหาย 

   โรงเรียนสตรีพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง (2552)
   เพื่อศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของต้นพริกขี้หนูและจำนวนตายอดเมื่อได้เด็ดยอดของต้นพริกขี้หนูออกไป โดยแบ่งออกเป็น 3 การทดลอง คือ การทดลองที่ 1 เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของต้นพริกที่เด็ดยอดและไม่เด็ดยอด การทดลองที่ 2 ...
  • พฤติกรรมการเข้าทำลายต้นประดู่บ้านของด้วงเจาะลำต้นประดู่ในพื้นที่โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) 

   โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี (2554)
   ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทั่วไป วงจรชีวิต การสืบพันธุ์ พฤติกรรม การเข้าทำลายต้นประดู่บ้านของด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นประดู่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับต้นประดู่บ้านเนื่องจากการเข้าทำลายของด้วงเจาะลำต้นประดู่ที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด ...
  • พลังของจำนวนเฉพาะ 

   ปรีชา เนาว์เย็นผล (2552)
   ในระดับที่สูงกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้บทนิยามของจำนวนเฉพาะว่า "จำนวนเต็มใดเป็นจำนวนเฉพาะ ก็ต่อเมื่อ จำนวนเต็มนั้นไม่ใช่ 0, 1, -1 และไม่มีจำนวนเต็มใดที่นำมาหารจำนวนเต็มนั้นได้ลงตัวนอกจาก 1 และตัวมันเอง"
  • พลังงาน...ผู้อยู่เบื้องหลังการผลิตของสรรพสิ่ง 

   เบ็ญจวรรณ ศรีเจริญ (2559)
   เบื้้องหลังของการได้มาซึ่งปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้แก่ "พลังงาน" ซึ่งเป็นสิ่งที่คุ้นชิน ที่คนส่วนใหญ่มักไม่นึกถึง และลืมนึกไปว่า พลังงานเป็นปัจจัยนำเข้าในกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตโดยเริ่มจากร่างกายมนุษย์ ...
  • พลังงานกัมมันตรังสี...การค้นพบจากสมองของผู้หญิง 

   อธิษฐาน พูลศิลป์ศักดิ์กุล (2549)
   ในประวัติบุคคลสำคัญทางวิทยาศาสตร์ น้อยครั้งนักที่เราจะได้ยินว่าเป็นเพศหญิง ทั้งนี้เป็นเพราะว่าก่อนศตวรรษที่ 21 ประเทศต่าง ๆ ในโลกส่วนใหญ่ ไม่เว้นแม้แต่ประเทศในยุโรป อเมริกา ต่างให้สิทธิผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ดังนั้นผู้หญิง ...
  • พลังงานจากถ่านทำเอง 

   โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี (2549)
   โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานจากถ่านทำเองนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเศษถ่านมาใช้เป็นพลังงานทดแทน โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ศึกษาการให้ปริมาณความร้อนของเศษถ่านก้อน 4 ชนิด คือ เศษถ่านก้อนชุบสารละลายเกลือแกง ...
  • พลังงานทดแทนจากน้ำและผลไม้ที่ไร้ค่า 

   โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา (2551)
   ศึกษาและทดลองนำน้ำและผลไม้ที่ไร้ค่า โดยการนำตัวแปรคือน้ำมะพร้าวที่เหลือจากร้านรับคั้นน้ำกะทิต้มรวมกับผลไม้ต่าง ๆ ที่ไม่รับประทาน และหมักด้วยยีสต์กลั่นให้เป็นแอลกอฮอล์ นำไปทำเป็นเชื้อเพลิงได้ แอลกอฮอล์แข็งสามารถติดไฟได้นาน ...
  • พลังงานทดแทนจากผลผลิตทางการเกษตร 

   โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (2553)
   ในปัจจุบันเชื้อเพลิงที่ใช้ตามบ้านเรือนหรือในสถานประกอบต่าง ๆ ใช้เชื้อเพลิงจากธรรมชาติหรือก๊าซหุงต้มในการประกอบอาหาร ทำให้ก๊าซธรรมชาติไม่เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ในอนาคต อีกทั้งก๊าซธรรมชาติมีราคาสูงขึ้นมาในปัจจุบันทำให้หลายคน ...
  • พลังงานทดแทนที่ใช้กับรถยนต์ 

   โอริสา สังข์กลมเกลี้ยง (2555)
   น้ำมันแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซลได้ถูกพัฒนาและปรับปรุงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล การเลิกใช้เชื้อเพลิงทดเเทนจะช่วยให้การเผาไหม้เครื่องยนต์สมบูรณ์ขึ้น ส่งผลที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
  • พลังงานทดแทนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   โอริสา สังข์กลมเกลี้ยง (2556)
   ในชีวิตประจำวันของเราล้วนเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานทั้งสิ้น ยิ่งเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากเท่าใด ความจำเป็นที่ต้องใช้พลังงานก็ยิ่งมากขึ้นตามไปด้วย เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ และจากปริมาณการใช้พลังงาน ...
  • พลังงานทางเลือกจากผลกระจับ 

   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดพิษณุโลก (2552)
   เพื่อศึกษาการแปรรูปผลกระจับเป็นเอทานอลและเปลือกกระจับที่ไม่ได้ใช้มาเป็นถ่านซึ่งกำหนดขึ้นตอนการศึกษา 6 ขั้นตอนคือ ตอนที่ 1 ศึกษาเปรียบเทียบชนิดของกรดที่ใช้ในการสลายพันธุ์กระจับจากแป้งเป็นน้ำตาลได้ดีที่สุด ตอนที่ 2 ...
  • พลังงานทางเลือกที่ไม่มีวันหมด 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2549)
   ปัจจุบันวิกฤตพลังงานกำลังเป็นปัญหาใหญ่ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ว่ากันว่าคนไทย โดยเฉพาะคนในเมือง ใช้เงินประมาณ 20% ของรายได้ต่อเดือน ซื้อพลังงานใช้ ผู้คนกำลังถามถึงพลังงานทดแทนที่จะมาต่อยอดความหวัง ที่จะอำนวยความ ...
  • พลังงานทางเลือกใหม่สำหรับรถยนต์ 

   สุวินัย มงคลธารณ์ (2556)
   จากฉบับที่แล้ว เราได้รู้จักรถยนต์พลังงานทางเลือกใหม่ และทำความรู้จักกับพลังงานทางเลือกใหม่สำหรับรถยนต์ที่มีออกมามากมายกันบ้าง ไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ 91 E20 E85 ว่ามีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ...
  • พลังงานสะอาด 2 in 1 

   โรงเรียนวชิรป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน (2555)
   การประดิษฐ์รถจักรยานสามล้อไฟฟ้าที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์หลายด้านทั้งการใช้งานปกติ การใช้บรรทุกของที่มีน้ำหนักไม่มากเกินไป และคนพิการก็สามารถใช้เป็นยานพาหนะได้ โดยคำนึงการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่กำลังจะหมดไป ...
  • พลังงานเชื้อเพลิงจากเปลือกผลไม้ 

   โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (2553)
   เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพลังงานของถ่ายจากผลไม้ชนิดต่าง ๆ แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพลังงานของถ่านผลไม้ต่างชนิดกัน ตอนที่ 2 เพื่อศึกษาสารละลายโซเดียมคลอไรด์(น้ำเกลือ) สารละลายน้ำตาลทราย ...
  • พลังงานไฟฟ้าจากจานรับสัญญาณดาวเทียม ฝีมือนักวิทย์น้อย คิดเพื่อวันพรุ่งนี้ 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2553)
   นางสาวนลินี ชีวินกฤตย์กุล หรือน้องเดียร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ. ขอนเเก่น นักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ของ สสวท....