• ผกากรองสวยจริงแต่พิษร้าย 

   สุนทร ตรีนันทวัน (2553)
   ผกากรอง ฟัังชืื่อแล้วหลายคนคิดว่เป็นชืื่อของผู้ห้หญิงหรือหญิงสาว ซึ่งก็มีผู้หญิงมากมายทีี่ชืื่อผกากรอง แต่ทีี่จะกล่าวในทีี่นีี้ผกากรองเป็นชื่อพืชครับ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว์ว่า แลนทานา คามารา อยู่่ในวงศ์ เวอร์บีนาซีอี มีชื่ออื่น ...
  • ผลการประเมิน PISA 2009 การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2554)
   PISA มีการประเมินผลทุกๆ สามปี การประเมินผลแต่ละครั้งจะครอบคลุมทั้งสามด้านแต่จะให้น้ำหนักความสำคัญแต่ละวิชาสลับกันไป โครงการแรก คือ PISA 2000 ให้น้ำหนักการอ่านเป็นหัวใจหลัก PISA 2003 ให้น้ำหนักในด้านคณิตศาสตร์ PISA 2006 ...
  • ผลการประเมิน PISA 2009 การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์: บทสรุปเพื่อการบริหาร 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2553)
   การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA 2009 ครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นของรอบสอง และให้น้ำหนักแก่การประเมินการอ่านเป็นสำคัญ หรือเรียกได้ว่าเป็นการประเมินการอ่านซ้ำเป็นรอบที่สองเพื่อติดตามดูว่าในเวลาที่เปลี่ยนไป นักเรียนมีก ...
  • ผลการประเมิน PISA 2012 คณิตศาสตร์ การอ่าน และวิทยาศาสตร์ 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2557)
   สาหรับ PISA 2012 เน้นคณิตศาสตร์เป็นการประเมินหลัก และนับเป็นครั้งที่สองจาก PISA 2003 ที่คณิตศาสตร์เป็นการประเมินหลัก การประเมินผลดังกล่าวทำให้สามารถติดตามแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนในช่วงเว ...
  • ผลการประเมิน PISA 2012 คณิตศาสตร์ การอ่าน และวิทยาศาสตร์ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2556)
   ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่ครั้งแรก (PISA 2000) ข้อมูลชี้ว่าหลังการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปการศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2542 ประเทศไทยมีผลการประเมินที่ต่ำลงอย่างต่อเนื่องใน PISA 2003 และ PISA 2006 แต่ความตกต่ำได้หยุดลงใน PISA ...
  • ผลการประเมิน PISA 2012 สำหรับการพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย 

   โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ (2557)
   ผลการประเมิน PISA ของนักเรียนอายุ 15 ปีของไทย จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำไปพิจารณาของการจัด “อันดับความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกของประเทศไทย โดยองค์กรนานาชาติต่าง ๆ ในอันที่จะสะท้อนให้เกิดความเชื่อมั่นถึงศักยภาพของกำลังคนเ ...
  • ผลการประเมิน PISA 2015 บอกอะไรถึงระดับนโยบาย 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2560-02-01)
   การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ไม่ได้สำคัญเฉพาะผู้ที่สนใจวิทยาศาสตร์ ผู้ที่ต้องการเป็นนักวิทยาศาสตร์ เป็นแพทย์ หรือวิศวกรเท่านั้น เยาวชนทุกคนควรต้องเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และที่มาแห่งความรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อจะได้เป็นประชาชน ...
  • ผลการประเมิน PISA 2015 วิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์ (ฉบับสมบูรณ์) 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2561-07-15)
   PISA 2015 เน้นวิทยาศาสตร์เป็นการประเมินหลักครั้งที่สองถัดจาก PISA 2006 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนในช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่เป็น ...
  • ผลการประเมิน PISA 2018 : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2562-12-03)
   PISA 2018 เป็นรอบที่การประเมินด้านการอ่านกลับมาเป็นการประเมินหลักอีกครั้ง ซึ่งได้มีการปรับกรอบโครงสร้างการประเมินด้านการอ่านเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามบริบทหรือสถานการณ์ของการอ่านของโลกในปัจจุบันที่เป็นดิจิทัล ...
  • ผลการประเมิน PISA 2018: นักเรียนไทยวัย 15 ปี รู้และทำอะไรได้บ้าง 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2563-01-07)
   นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศสมาชิก OECD และเมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน PISA 2015 กับ PISA 2018 พบว่า ด้านการอ่านมีคะแนนลดลงประมาณ 16 คะแนน ส่วนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีคะแนนเพิ่มขึ้นประมาณ 3 คะแนน ...
  • ผลการประเมินของนักเรียนหญิงและนักเรียนชายในสนามสอบ PISA 

   นันทวัน นันทวนิช (2558)
   ในปัจจุบัน สังคมทั่วไปให้ความสนใจน้อยลงกับประเด็นที่ว่าใครเก่งกว่ากันระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย ซึ่งประเด็นนี้เป็นเป้าหมายสำคัญ อย่างหนึ่งของการศึกษาในโลกปัจจุบัน แต่ละประเทศจึงดำเนินแนวทางต่าง ๆ เพื่อช่วยลดช่องว่างของความเ ...
  • ผลงานเด่น สสวท. ในรอบปีที่ผ่านมา 

   สินีนาฏ จันทะภา (2563-03)
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา สสวท. ได้ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการพัฒนาและสร้างกำลังคนให้มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถประยุกต์ใ ...
  • ผลบวกปลอมในการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 

   อัมริสา จันทนะศิริ (2563-08)
   บทความนี้นำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับผลการตรวจคัดกรองโรค ที่เป็น ผลบวก (Positive) และ ผลลบ (Nagative) โดยผลบวกอาจเป็นได้ทั้งผลบวกจริง (True Postive) และผลบวกปลอม (False Positive) ในทำนองเดียวกันผลลบอาจจะเป็นผลลบจริง (True ...
  • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 

   วิโรจน์ ลิ่วคงสถาพร (2550)
   สสวท. ได้ดำเนินการวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จากโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบทดสอบมาตรฐานที่พัฒนาโดยสาขาประเมินมาตรฐาน สสวท.
  • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและโอกาสในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 

   วิโรจน์ ลิ่วคงสถาพร; จุฑามาส สรุปราษฎร์ (2553)
   สาขาระเมินมาตรฐาน สสวท. ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 โดยสุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2548-2550 จากโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ...
  • ผลักดันนวัตกรรมน้ำ ของเด็กไทยสู่เวทีน้ำโลก 

   สุวินัย มงคลธารณ์ (2558)
   “นวัตกรรม หรือ Innovation” เป็นคำคุ้นเคยที่มีการพูดกันถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างกว้างขวางในสังคมไทย เพื่อต่อยอดการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้มีความทันสมัย และสะดวกสบายยิ่งขึ้น ปัจจุบันการศึกษาไทยกำลังมุ่งส่งเสร ...
  • ผลิตครูเพื่อให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง หรือเพียงแค่ให้ออกไปประกอบอาชีพ 

   ดิเรก พรสีมา (2562-03-04)
   คำว่า "วิชาชีพชั้นสูง" และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นกลไกหรือเครื่องมือในการทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของไทยได้รับความไว้วางใจจากสังคมเช่นเดียวกับการที่แพทย์ไทยได้รับความไว้วางใจจากสังคม ทั้งภายในประเทศและทั่วโลก ณ ...
  • ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ใช้ในการควบคุมน้ำหนัก 

   ศุภชัย ติยวรนันท์ (2551)
   “อ้วน” เป็นคำที่สั้นแต่กินใจ ให้ความหมายได้โดยตัวของมันเอง ใครจะรู้บ้างว่าอ้วนที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ถ้ามาจำแนกและให้คำจำกัดความทางคลินิก จะต้องอาศัยค่าดรรชนนีมวลกายในการจำแนก
  • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตอนที่ 1 

   ศุภชัย ติยวรนันท์ (2550)
   ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในปัจจุบันมีบทบาทสำคัญตต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยเรื่องความสวยความงาม และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสมรรถนะของร่างกายด้านต่าง ๆ ซึ่งกลุ่มนี้จะเน้ ...
  • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้ในการควบคุมน้ำหนัก ตอนที่ 3 

   ศุภชัย ติยวรนันท์ (2551)
   ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้ในการควบคุมน้ำหนัก ผลิตภณฑ์จากส้มแขก