• ถนนเทคโนโลยี เส้นทางที่ไร้ขีดจำกัด 

   ปริยานุช ขุนเณร (2548)
   เมื่อกล่าวถึงเทคโนโลยี ถ้าลองสำรวจรอบตัว จะพบว่าในทุกอณูของวิถีชีวิตเรามีเทคโนโลยี เข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่การดำเนินชีวิตในแต่ละวัน การติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง ตลอดจนอุตสาหกรรมการผลิต และด้านเศรษฐกิจทั้งระดับภูมิภาคและมหภาค ...
  • ถอดรหัส ผ่านข้อสอบวิทย์-คณิต ออนไลน์ 

   ยศวดี ฐิติวร (2559)
   เมื่อได้ยินคำว่า "ระบบการสอบออนไลน์" หลายคนคงสงสัยและมักถามว่า "ระบบการสอบออนไลน์" คืออะไรบางคนอาจเข้าใจว่ามีระบบการจัดสอบ แล้วยังมีการจัดสอบแบบออนไลน์อีกด้วย แล้วสอบวิชาอะไร? ใครจะต้องเข้ามาสอบ?
  • ถังดักไขมันพลังกล้วย 

   โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน (2560)
   โครงงานมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาวิธีการสร้างถังดักไขมันพลังกล้วย 2) เพื่อเปรียบเทียบการดักไขมันของกล้วยต่างพันธุ์และไส้ดักที่มีลักษณะต่างกัน ตามสมมุติฐานถังดักไขมันพลังกล้วยที่ทำจากกาบใบกล้วยในการดัก มีเซลลูโลส ...
  • ถังน่าใช้ ขวดน่าทิ้ง 

   โรงเรียนสังวาลวิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (2559)
   โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างถังขยะน่าใช้ สำหรับคัดแยกขยะชนิดขวด และเพื่อสร้างความรู้ในการคัดแยกขยะและส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกขยะของนักเรียน โดยทำการศึกษาทั้งหมด 4 ตอนคือ 1.สำรวจปริมาณขยะชนิดขวดภายในบริเวณโรงเรียนก ...
  • ถังบำบัดน้ำเสียโดยกระบวนการอิเล็กทโทรลิซิสแบบใช้พลังงานทดแทน 

   โรงเรียนพนมสารคามพนมอดุลวิทยา อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (2553)
   เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมของขดลวด และแม่เหล็กในไดนาโมสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า จากการทดลองที่ผ่านมานำไปสู่การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพถังบำบัดน้ำเสียโดยกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสแบบใช้พลังงานทดแทนในสภาพจริง พบว่า ...
  • ถังปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ระบบรากลอยอัตโนมัติ 

   โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (2560)
   การปลูกพืชด้วยระบบรากลอยอยู่ในอากาศหรือที่เรียกว่า แอโรโพนิกส์ (Aeroponics) เป็นเทคโนโลยีที่มีการศึกษาวิจัยและการพัฒนากันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีรูปแบบและระบบการทำงานที่ทันสมัยเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรและรองรับเกษตรกรรม ...
  • ถังหมักปุ๋มน้ำชีวภาพ 

   โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร (2550)
   แนวคิดในการประดิษฐ์ถังหมักปุ๋ยน้ำชีวภาพ โดยมีการศึกษา 6 ขั้นตอนคือ1.ศึกษาปัญหาระบบการหมักปุ๋ยน้ำชีวภาพในถังหมักแบบธรรมดา2. น้ำปัญหาที่พบมาสร้างหรือออกแบบให้สอดคล้องกับปัญหาที่พบโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์3.ประดิษฐ ...
  • ถังโยกเก็บน้ำยางพารา 

   โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดตรัง (2560)
   โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอุปกรณ์ช่วยลดระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บน้ำยางพารา โดยประดิษฐ์เป็นถังโยกเก็บน้ำยางพาราที่ดัดแปลงจากเครื่องพ่นยาฆ่าแมลง หลักการที่ใช้ในการประดิษฐ์ถังโยกเก็บน้ำยางพาราได้แก่ หลักการการทำงานของลูกสูบ ...
  • ถั่วงอกนมสด 

   โรงเรียนระโนดวิทยา อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (2556)
   โครงงานเรื่องถั่วงอกนมสด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการเพาะถั่วงอกโดยใช้สารชนิดต่าง ๆ และเพื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนของฮอร์โมนนมสดที่เหมาะสมในการเพาะถั่วงอก จากผลการทดลองพบว่าการเพาะถั่วงอก 1 กิโลกรัม ในระยะเวลา 48 ชั่วโมง ...
  • ถั่วงอกริมโขง 

   ธีรพัฒน์ เวชชประสิทธิ์ (2552)
   ถั่วงอกต้นขาว ๆ อวบ ๆ ที่หลายคนชอบทานกับผักไทย หอยทอด หรือก๋วยเตี๋ยวชนิดต่าง ๆ นั้นเป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีทั้งโปรตีน วิตามินบี วิตามินซี รวมทั้งแร่ธาตุ อย่างแคลเซียม ฟอสฟอรัส และเหล็ก อีกทั้งยังมีกากใยเช่นเด ...
  • ถั่วงอกวิตามินซี 

   โรงเรียนสวีวิทยา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร (2558)
   โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องถั่วงอกวิตามินซี จำทำขึ้นเพื่อหาวิธีการเพิ่มคุณภาพถั่วงอก โดยการเพิ่มวิตามินซีชนิดเม็ดจำนวน 1, 2, 3 และ 4 เม็ด ละลายในน้ำกลั่น 150 cm$^3$ /ครั้ง และสารละลายกรดแอสคอร์บิกเข้มข้น 1 x 10$^{-4}$ mol/dm$^3$ ...
  • ถุงกระดาษจากกระดาษที่ใช้แล้วเคลือบด้วยสารสกัดจากผลมะพลับช่วยชะลอการละลายของน้ำแข็ง 

   โรงเรียนสทิงพระวิทยา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (2557)
   โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง ถุงกระดาษจากกระดาษที่ใช้แล้วเคลือบด้วยสารสกัดจากผลมะพลับช่วยชะลอการละลายของน้ำแข็ง วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลไม้ที่เหมาะสมต่อการนำมาสกัดสารสำหรับใช้เคลือบกระดาษที่ใช้แล้วทำเป็นถุงใส่ถุงน้ำแข็ง ...
  • ถุงเพาะชำกล้าไม้จากกระดาษที่ใช้แล้วเคลือบด้วยสารสกัดจากผลมะพลับ 

   โรงเรียนสทิงพระวิทยา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (2554)
   เพื่อศึกษาผลไม้ที่เหมาะสมต่อการนำสมาสกัดสารสำหรับเคลือบกระดาษที่ใช้แล้วทำถุงเพาะชำกล้าไม้ ที่มีคุณภาพใช้งานได้ดี เพื่อศึกษาอายุของผลมะพลับที่เหมาะสมต่อการนำมาสกัดสารสำหรับใช้เคลือบกระดาษทำถุงเพาะชำกล้าไม้ที่มีคุรภาพใช้งานได้ดี ...
  • ถุงเพาะชำจากเศษอ้อย 

   โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (2555)
   โครงงานนี้ได้ศึกษาการผลิตถุงเพาะชำจากเศษอ้อย และเปรียบเทียบคุณสมบัติของแผ่นฟิล์มที่มีส่วนผสมของผง CMC แตกต่างกันได้แก่ ความหนา การซึมผ่านไอน้ำ การซึมผ่านไขมัน การต้านทางแรงดึง และระยะเวลาในการสลายตัวในดิน โดยแบ่งการทดลองเป็น ...
  • ถุงเพาะยุคใหม่...ใส่ใจโลกร้อน 

   โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ (2551)
   วิธีการดำเนินการ เริ่มตั้งแต่การนำเมล็ดมะขาม เมล็ดจามจุรี และเมล็ดหางนกยูง ไปบดให้เป็นผง ผสมกับผงโซเดียมไฮดรอกไซด์และบอแรกซ์ สังเกตุลักษณะของสารและนำไปทดลองติดกระดาษ จากนั้นนำสารที่ได้มาเป็นส่วนผสมหนึ่งของเส้นใยจากพืชธรร ...
  • ถ่านกะลาตาลยืดระยะเวลาการสุกของกล้วย 

   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ (2548)
   ทำการศึกษาถ่านกะลาตาลมาใช้ในการยืดระยะเวลาการสุกของกล้วยโดยมีวิธีการดินินการเป็น 5 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 ผลิตถ่านจากวัสดุธรรมชาติ 2 ชนิด คือ กะลาตาล และไม้มะม่วง ขั้นตอนที่ 2 หา ประสิทธิภาพของถ่านกะลาและถ่านมะม่วงใน ...
  • ถ่านกัมมันต์จากส่วนต่างๆของตาลโตนดช่วยชะลอการสุกของผลไม้ 

   โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (2560)
   โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบมวลถ่านจากส่วนต่างๆของตาลโตนดที่เผาถ่านแบบระบบปิด เพื่อนำผงถ่านจากส่วนต่างๆของตาลโตนดมาทดสอบการดูดสีและกลิ่นน้ำตาลทรายดิบ เพื่อนำถ่านจากส่วนต่างๆของตาลโตนดมากลับคุณภาพเป็นถ่านกัมมันต์ ...
  • ถ่านจากฝักราชพฤกษ์ 

   โรงเรียนสทิงพระวิทยา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (2559)
   โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการเผาถ่านจากฝักราชพฤกษ์ เพื่อนำถ่านจากฝักราชพฤกษ์มาผลิตเป็นถ่านอัดแท่ง เพื่อนำถ่านจากฝักราชพฤกษ์มาปรับปรุงคุณภาพเป็นถ่านกัมมันต์ เพื่อนำผงถ่านกัมมันต์จากฝักราชพฤกษ์มาทดสอบการดูดซับโลหะหนัก ...
  • ถ่านจากส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก 

   โรงเรียนสทิงพระวิทยา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (2558)
   โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง ถ่านจากส่วนต่างๆ ของต้นจาก จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการเผาถ่านและเปรียบเทียบมวลถ่านที่ผลิตได้จากส่วนต่างๆ ของต้นจาก เพื่อนำถ่านจากจากส่วนต่างๆ ของต้นจากมาปรับปรุงคุณภาพเป็นถ่านอัดแท่ง ...
  • ถ่านจากเปลือกมังคุดดูดซับโลหะหนักและบำบัดน้ำเสีย 

   โรงเรียนชลบุรีสุขบท อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (2557)
   ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากซึ่งใช้น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตและปล่อยน้ำลงสู่แหล่งน้ำทิ้งทำให้แหล่งน้ำเน่าเสียและเสียดุลยภาพทางระบบนิเวศประกอบกับประชากรก็เพิ่มขั้นเช่นกัน ส่งผลให้เกิดน้ำเสียจากครัวเรือ ...