• ดร. กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน โรงเรียนบดินเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) กับบทบาทของศูนย์สะเต็มศึกษาภาคกรุงเทพมหานคร 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2559)
   สะเต็มศึกษา คือแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิจริง รวมทั้งเน้นการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ...
  • ดร. ชิต เหล่าวัฒนา 

   โอมอนันต์ มณีโชติ (2548)
   ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ทอฝันให้เป็นจริงในโลกเทคโนโยลี
  • ดร. รุ้งนภา ทองพูล กับผลงานวิจัยภายใต้แสงอาทิตย์ 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2550)
   ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดของสรรพสิ่งบนโลก ภายใต้ดวงอาทิตย์ ยังมีปริศนามากมายที่เรายังต้องค้นหาคำตอบ และเมื่อได้รับคำตอบแล้วดวงอาทิตย์อาจจะให้ทางรอดแก่มนุษย์เราได้ในอนาคต โดยเฉพาะในด้านพลังงาน
  • ดวงจันทร์ 

   หนุ่มเครายาว (2551)
   "ดวงจันทร์วันเพ็ญลอยเด่นอยู่ในนภา ทรงกลดสดสีรัศมีทอแสงงามตา แสงจันทร์อร่ามฉายงามส่องฟ้า ไม่งามเท่าหน้านวล้องยองใย" จากบทเพลงนี้คงจะไม่ได้หมายถึงดาวดวงใดนอกจาก "ดวงจันทร์" ถ้าเช่นนั้นเรามารู้จักดวงจันทร์จากพี่หนุ่เครายาวกันดีกว่า
  • ดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองหรือไม่ 

   สุจิตรา ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์ (2549)
   ในสมัยโบราณชายหนุ่มจะชมหญิงสาวว่ามีใบหน้างดงาม โดยเปรียบว่าหน้านวลผ่องดั่งดวงจันทร์ แต่ปัจจุบันการเปรียบดังกล่าวจะทำให้หญิงสาวไม่ชอบแน่
  • ดองดึงกำจัดปลวก 

   โรงเรียนสทิงพระวิทยา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (2557)
   โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องดองดึงกำจัดปลวก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมุนไพรในท้องถิ่นที่มาใช้ในการกำจัดปลวก เพื่อศึกษาส่วนต่างๆของดองดึงที่เหมาะสมในการนำสารสกัดสำหรับใช้ในการกำจัดปลวก เพื่อศึกษาความเข้มข้นของสารสกัดจากหัวดอง ...
  • ดองพืชสวยด้วยน้ำเกลือ 

   โรงเรียนชลบุรีสุขบท อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (2549)
   โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดองพืชสวยด้วยน้ำเกลือ เพื่อศึกษาการดองพืชด้วยน้ำเกลือซึ่งเป็นการประหยัด และปลอดภัยมากกว่าการใช้สารอื่นๆ โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 5 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ศึกษาความเข้มข้นของสารละลายเกลือทะเลที่มีผลต่อการดอง ...
  • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค 

   วิโรจน์ ลิ่วคงสถาพร (2553)
   การสำรวจความคิดเห็นสาระการเรียนรู้แกนกลางสำหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  • ดันไว้อย่าให้ล้ม 

   โรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (2552)
   ในปัจจุบันการจัดเก็บหนังสือเป็นปัญหามากในการจัดเก็บของบรรณารักษณ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด เนื่องจากปริมาณหนังสือต่อวันที่ต้องจัดเก็บมาก อีกทั้งเวลาและบุคลากรในการจัดเก็บนั้นมีอยู่อย่างจำกัด จึงได้มีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที ...
  • ดาวชุมนุมกับดาวร่วมทิศ (Conjunction) 

   นิพนธ์ ทรายเพชร (2558)
   ปรากฏการณ์ดาวเคราะห์ชุมนุมและดาวเคราะห์ร่วมทิศ มีให้เห็นอยู่บ่อย ๆ ดาวชุมนุมและดาวร่วมทิศไม่มีอิทธิพลอันใดต่อชีวิตของมนุษย์บนโลก แต่เป็นภาพที่สวยงามบนท้องฟ้า ควรที่จะติดตามเฝ้าดูเพื่อให้รู้จักดาวที่เป็นต้นกำเนิดวันเกิดของเรา
  • ดาวตก 

   วิหกไร้คอน (2551)
   ผีผุ่งใต้ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ดาวตก คืออะไร และมีความเป็นมาอย่างไร เราจะมาคุยกันในประเด็นเหล่านี้จากบทความนี้กันต่อไป
  • ดาวประกาย (Star Polygons) 

   ปรีชา เนาว์เย็นผล (2556)
   เมื่อกำหนดจุดจำนวน 7 จุด บนเส้นรอบวงของวงกลม ให้มีระยะห่างเท่า ๆ กัน กำหนดจุด A ให้เป็นจุดเริ่มต้น ลากส่วนของเส้นตรงจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดที่นับหรือก้าวต่อไปเป็นจุดที่ 2 ในทิศทางตามเข็มนาฬิกา แล้วลากส่วนของเส้นตรงต่อไปยั ...
  • ดาวอังคารใกล้โลก 

   นิพนธ์ ทรายเพชร (2553)
   ดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ที่ปราากฏบนฟ้าเป็นสีส้มแดง จึงได้ชื่อว่าเป็นดาวเคราะห์เเดง (red planet) เมื่อเอาชื่อมาตั้งเป็นวันอังคารและสีประจำวันอังคารคือ สีชมพู ก็นับว่าใกล้เคียงกับสีจริงของดาวเคราะห์
  • ดาวเคราะห์ใกล้โลกที่สุดในปี ค.ศ. 2018 

   นิพนธ์ ทรายเพชร (2560-03-04)
   ในบทความนี้จะกล่าวถึงการโคจรของดางเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ ซึ่งดาวเคราะห์ 8 ดวงที่โคจรรอบดวงอาทิตย์นั้น อาจแบ่งได้เป็น 2 พวก คือ ดาวเคราะห์ชั้นใน และดาวเคราะห์ชั้นนอก
  • ดาวเทียมดวงใหม่ตรวจวัดความชื้นของดิน 

   อุมาพร จารุสมบัติ (2557)
   ความชื้นในดิน (Soil Moisture) หมายถึงปริมาณน้ำหรือไอน้ำที่มีอยู่ในดิน โครงสร้างของดินที่มีความแตกต่างกันส่งผลต่อปริมาณน้ำหรือไอน้ำที่สะสมอยู่ในดิน ความชื้นในดินมีความสำคัญและมีผลต่อการระเหยของน้ำ การคายน้ำของพืชซึ่งจะส่ง ...
  • ดินปั้นเทียมจากแป้งตาลสุกเคลือบด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์ 

   โรงเรียนสทิงพระวิทยา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (2557)
   โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง ดินปั้นเทียมจากแป้งตาลสุกเคลือบด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาชนิดของกาวที่เหมาะสมต่อการนำมาผสมกับแป้งตาลสุก ทำเป็นดินปั้นเทียม เพื่อศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการนำแป้งตาลสุ ...
  • ดินปั้นเทียมจากแป้งมอดไม้เคลือบด้วยไททาเนียมไดออกไซด์ 

   โรงเรียนสทิงพระวิทยา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (2558)
   โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องดินปั้นเทียมจากแป้งมอดไม้เคลือบด้วยไททาเนียมไดออกไซด์ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาชนิดของกาวที่เหมาะสมต่อการนำมาผสมกับแป้งมอดไม้ให้มีความเหนียวเหมาะที่จะนำมาใช้งาน เพื่อศึกษาสูตรที่เหมาะ ...
  • ดินเยื่อกระดาษรีไซเคิล 

   โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (2559)
   โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาและเปรียบเทียบความเหนียวของดินเยื่อกระดาษรีไซเคิลที่ผสมกับเยื่อกระดาษรีไซเคิลน้ำหนักต่างกัน 2. ศึกษาและเปรียบเทียบความเหนียวดินเยื่อกระดาษรีไซเคิลที่ใช้แป้งต่างชนิดกัน ผลการศึกษาพบว่า 1. ...
  • ดินเยื่อกระดาษรีไซเคิล 

   โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดหัวป้อมนอก) เทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (2560)
   โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำกระดาษที่ผ่านการใช้งานแล้วทั้งสองหน้ามาผ่านกระบวนการกระจายเส้นใยและทำความสะอาดเยื่อกระดาษ เพื่อ 1) ศึกษาและเปรียบเทียบความเหนียวของดินเยื่อกระดาษรีไซเคิลที่ผสมกับเยื่อกระดาษรีไซเคิลน้ ...
  • ดินแดนหลากสี 

   ภิญญดา กลับแก้ว; อัมริสา จันทนะศิริ (2559)
   กิจกรรม "ดินแดนหลากสี" มีจุดประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ศึกษาการเลือกจำนวนสีเพื่อใช้ระบายภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดยผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ สังเกตผลของการทำกิจกรรม และสร้างข้อความคาดการณ์ จนนำไปสู่การพบทฤษฎีบทบาททา ...