• ดร. กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน โรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กับบทบาทของศูนย์สะเต็มศึกษาภาคกรุงเทพมหานคร 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2559)
   สะเต็มศึกษา คือแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิจริง รวมทั้งเน้นการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ...
  • ดร. ชิต เหล่าวัฒนา 

   โอมอนันต์ มณีโชติ (2548)
   ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ทอฝันให้เป็นจริงในโลกเทคโนโลยี
  • ดร. รุ้งนภา ทองพูล กับผลงานวิจัยภายใต้แสงอาทิตย์ 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2550)
   ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดของสรรพสิ่งบนโลก ภายใต้ดวงอาทิตย์ ยังมีปริศนามากมายที่เรายังต้องค้นหาคำตอบ และเมื่อได้รับคำตอบแล้วดวงอาทิตย์อาจจะให้ทางรอดแก่มนุษย์เราได้ในอนาคต โดยเฉพาะในด้านพลังงาน
  • ดวงจันทร์ 

   หนุ่มเครายาว (2551)
   "ดวงจันทร์วันเพ็ญลอยเด่นอยู่ในนภา ทรงกลดสดสีรัศมีทอแสงงามตา แสงจันทร์อร่ามฉายงามส่องฟ้า ไม่งามเท่าหน้านวล้องยองใย" จากบทเพลงนี้คงจะไม่ได้หมายถึงดาวดวงใดนอกจาก "ดวงจันทร์" ถ้าเช่นนั้นเรามารู้จักดวงจันทร์จากพี่หนุ่เครายาวกันดีกว่า
  • ดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองหรือไม่ 

   สุจิตรา ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์ (2549)
   ในสมัยโบราณชายหนุ่มจะชมหญิงสาวว่ามีใบหน้างดงาม โดยเปรียบว่าหน้านวลผ่องดั่งดวงจันทร์ แต่ปัจจุบันการเปรียบดังกล่าวจะทำให้หญิงสาวไม่ชอบแน่
  • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค 

   วิโรจน์ ลิ่วคงสถาพร (2553)
   การสำรวจความคิดเห็นสาระการเรียนรู้แกนกลางสำหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  • ดาวชุมนุมกับดาวร่วมทิศ (Conjunction) 

   นิพนธ์ ทรายเพชร (2558)
   ปรากฏการณ์ดาวเคราะห์ชุมนุมและดาวเคราะห์ร่วมทิศ มีให้เห็นอยู่บ่อย ๆ ดาวชุมนุมและดาวร่วมทิศไม่มีอิทธิพลอันใดต่อชีวิตของมนุษย์บนโลก แต่เป็นภาพที่สวยงามบนท้องฟ้า ควรที่จะติดตามเฝ้าดูเพื่อให้รู้จักดาวที่เป็นต้นกำเนิดวันเกิดของเรา
  • ดาวตก 

   วิหกไร้คอน (2551)
   ผีผุ่งใต้ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ดาวตก คืออะไร และมีความเป็นมาอย่างไร เราจะมาคุยกันในประเด็นเหล่านี้จากบทความนี้กันต่อไป
  • ดาวประกาย (Star Polygons) 

   ปรีชา เนาว์เย็นผล (2556)
   เมื่อกำหนดจุดจำนวน 7 จุด บนเส้นรอบวงของวงกลม ให้มีระยะห่างเท่า ๆ กัน กำหนดจุด A ให้เป็นจุดเริ่มต้น ลากส่วนของเส้นตรงจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดที่นับหรือก้าวต่อไปเป็นจุดที่ 2 ในทิศทางตามเข็มนาฬิกา แล้วลากส่วนของเส้นตรงต่อไปยั ...
  • ดาวอังคารใกล้โลก 

   นิพนธ์ ทรายเพชร (2553)
   ดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ที่ปราากฏบนฟ้าเป็นสีส้มแดง จึงได้ชื่อว่าเป็นดาวเคราะห์เเดง (red planet) เมื่อเอาชื่อมาตั้งเป็นวันอังคารและสีประจำวันอังคารคือ สีชมพู ก็นับว่าใกล้เคียงกับสีจริงของดาวเคราะห์
  • ดาวเคราะห์ใกล้โลกที่สุดในปี ค.ศ. 2018 

   นิพนธ์ ทรายเพชร (2560-03-04)
   ในบทความนี้จะกล่าวถึงการโคจรของดางเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ ซึ่งดาวเคราะห์ 8 ดวงที่โคจรรอบดวงอาทิตย์นั้น อาจแบ่งได้เป็น 2 พวก คือ ดาวเคราะห์ชั้นใน และดาวเคราะห์ชั้นนอก
  • ดาวเทียมดวงใหม่ตรวจวัดความชื้นของดิน 

   อุมาพร จารุสมบัติ (2557)
   ความชื้นในดิน (Soil Moisture) หมายถึงปริมาณน้ำหรือไอน้ำที่มีอยู่ในดิน โครงสร้างของดินที่มีความแตกต่างกันส่งผลต่อปริมาณน้ำหรือไอน้ำที่สะสมอยู่ในดิน ความชื้นในดินมีความสำคัญและมีผลต่อการระเหยของน้ำ การคายน้ำของพืชซึ่งจะส่ง ...
  • ดินแดนหลากสี 

   ภิญญดา กลับแก้ว; อัมริสา จันทนะศิริ (2559)
   กิจกรรม "ดินแดนหลากสี" มีจุดประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ศึกษาการเลือกจำนวนสีเพื่อใช้ระบายภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดยผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ สังเกตผลของการทำกิจกรรม และสร้างข้อความคาดการณ์ จนนำไปสู่การพบทฤษฎีบทบาททา ...
  • ดูดาวเต่าที่เกาะเต่า 

   นิพนธ์ ทรายเพชร (2553)
   ดูโน่นแน่ะ แม่อรุณรัศมี ตรงมือชี้ดางเต่านั้นดาวไถ โน่นดาวธงตรงหน้าอาชาไนย ดาสวลูกไก่เคียงอยู่เป็นหมู่กัน...
  • ดูแลสุขภาพตามหมู่เลือด 

   วรรณพร เหมือนเพชร (2554)
   ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ความต้องการสารอาหารของแต่ละคนต่างกันคือ หมู่เลือด ซึ่งหมู่เลือดจะได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมมาจากพ่อและเเม่ โดยถูกกำหนดมาตั้งแต่การปฏิสนธิ เช่น ถ้าพ่อมีเลือดหมู่เอ เเม่มีเลือดหมู่บี ลูกอาจจะมีเลือดหมู่เอบี ...
  • ตรรกะเมื่อน้ำขึ้น การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 

   พงษ์เทพ บุญศรีโรจน์ (2555)
   คนโบราณเคยสอนไว้ว่า น้ำขึ้นให้รีบตัก แต่น้ำขึ้นครั้งนี้นอกจากไม่จำเป็นต้องรีบตักตามคำสอนเเล้วยังต้องรีบหนีอีกด้วย ส่วนคำว่า ตรรก หรือ ตรรกะ แปลว่า ความคิด ความตรึก (หมายถึง ตรึกตรอง คือ คิดอย่างใคร่ครวญ คิดอย่างสมเหตุสมผล)
  • ตราสัญลักษณ์ 45 ปี สสวท. 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์, 2560-01-26)
   ตราสัญลักษณ 45 ปี สสวท. เป็นการนําสัญลักษณซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ใชในการสื่อสาร ของศาสตรแขนงตาง ๆ ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร เพื่อสื่อถึงการ หลอมรวมและบูรณาการขององคความรูดังกลาว ...
  • ตราสัญลักษณ์ สสวท. และคำแนะนำในการใช้งาน 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2560-07-24)
   ไฟล์ตราสัญลักษณ์ สสวท. สีของตราสัญลักษณ์ สสวท. และคำแนะนำในการใช้ตราสัญลักษณ์ สสวท.
  • ตรีโกณมิติกับปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรม 

   อัมริสา จันทนะศิริ (2561-03-04)
   ฟังก์ชันตรีโกณมิติมีความสำคัญมากในการศึกษาศาสตร์สาขาต่าง ๆ ทั้งทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณต่าง ๆ ในธรรมชาติในหลายกรณีมีลักษณะคล้ายฟังก์ชันตรีโกณมิติ ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่เป็นคาบ ...
  • ตะปูสมดุลมหัศจรรย์ 

   ไพโรจน์ ปุรณวัฒนกุลชัย; สัญญลักษณ์ นิรัติศัยรักษ์ (2547)
   ในวันนี้เรามาทำความรู้จักกับสื่อที่นำมาใช้สอนเรื่องความสมดุลของแรง ซึ่งอยู่ในสาระการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องแรงและการเคลื่อนที่