• คู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 

   กระทรวงศึกษาธิการ (2535)
   คู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2535 โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ คู่มือหลักสูตรฉบับนี้มีเนื้อหาประกอบด้วยสาระสำคัญของหลักสูตร รหัสวิชา และการนำหลักสูตรไปใช้
  • คู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 

   กระทรวงศึกษาธิการ (2533)
   คู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2533 โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ คู่มือหลักสูตรฉบับนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย สาระสำคัญของหลักสูตร รหัสวิชา และการนำหลักสูตรไปใช้
  • คู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 

   กระทรวงศึกษาธิการ (2521)
   คู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2521 โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ หนังสือคู่มือชุดนี้มี 3 เล่มคือ คู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น คู่มือการประเมิน และคู่มือแนะแนว
  • คู่มืออุปกรณ์วิชาชีววิทยา สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2517)
   คู่มืออุปกรณ์วิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2517 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเครื่องนับจุลินทรีย์ เครื่องวัดอัตราการหายใจ เครื่องมือทดลองการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน ฯลฯ
  • คู่มือแนวการจัดกิจกรรมสำหรับครู เรื่อง โลกและท้องฟ้าของเรา 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
   คู่มือแนวการจัดกิิจกรรมสำหรับครู เรื่อง โลกและท้องฟ้าของเรา วิทยาศาสตร์ประถมศึกษาปีที่ 1-3 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับโลกของเรา นักสำรวจน้ำ อากาศอยู่ที่ไหน ฯลฯ
  • คู่มือแนวการจัดกิจกรรมสำหรับครู เรื่องการเคลื่อนที่ และพลังงาน 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
   คู่มือแนวการจัดกิจกรรมสำหรับครู เรื่อง สาร การเคลื่อนที่ และพลังงาน วิทยาศาสตร์ประถมศึกษาปีที่ 1-3 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องรอบตัวเรามีของเล่นของใช้อะไรบ้าง ...
  • ค่าย GLOBE ฝึกนักวิทย์น้อย 

   ชมจันทร์ ธารา (2550)
   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดค่ายเยาวชน “การวิจัยค้นคว้าอย่างนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งขอโครงการ GLOBE โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนสังเกต ตรวจวัด และเก็บข้อมูลสิ่งเเวดล้อม ...
  • ค่าย SYC 2005 วัฒนธรรมนำทางสู่สันติภาพ 

   ชมจันทร์ ธารา (2549)
   เรื่องเล่าจากค่ายวิทยาศาสตร์ วันหนึ่งที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวสู่กลุ่มเมฆ และสาดแสงสีทองผ่านเมฆเหล่านั้นลงมา เมื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนน้องพี่ในประเทศกลุ่มอาเซียนก็ปรากฏในค่าย Sunburst Youth Camp 2005 ที่จัดนาน 8 ...
  • ค่ายคณิตศาสตร์มหัศจรรย์ เสริมเจตคติ-สร้างแฟนพันธุ์แท้คณิตศาสตร์ 

   สมเกียรติ เพ็ญทอง (2549)
   เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2549 สาขาคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ร่วมกับโรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา จัด “ค่ายคณิตศาสตร์มหัศจรรย์” ให้กันักเรียนโรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ...
  • ค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก สสวท. 2563 ...เขาทำอะไรกันนะ 

   จันทร์นภา อุตตะมะ (2563-03)
   สำหรับค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศประจำปี 2563 เพื่อคัดเลือกนักเรียนไปแข่งขันที่ประเทศรัสเซียนั้น สสวท. จัดค่ายอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 (ค่าย 1) ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยจะมีอาจารย์ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาสอนในวิชาต่าง ...
  • ค่ายดาราศาสตร์-วิทยาศาสตร์สัญจรครั้งที่ 1 ดูดาวแบบหนาวๆ ยลโฉมดวงจันทร์และดาวเสาร์ 

   ชมจันทร์ ธารา (2550)
   หากจะมองว่าดวงดาวเป็นเรื่องใกล้ตัวนั้นคงไม่ได้แล้ว เพราะถึงแม้ว่าดวงดาวต่าง ๆ จะอยู่ห่างไกลจากโลกมากเรานั้นต่างก็มีอิทธิพลหรือผลกระทบต่อโลกของเรา
  • ค่ายตะลุยโลกวิทยาศาสตร์ สร้างเมล็ดพันธุ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2548)
   กิจกรรมค่ายตะลุยโลกวิทยาศาสตร์นี้ เป็นกิจกรรมที่จะเน้นควมสนุกสนานควบคู่กับสาระ เช่น การเล่นเครื่องเล่นที่ดรีมเวิร์ลพร้อมกับการอธิบายหลักฟิสิกส์ที่อยู่เบื้องหลังเครื่องเล่นนั้น ๆ
  • ค่ายต้นกล้าวิทย์คณิตการบินไทยครั้งที่ 4 เติมพลังคิด เสริมการเรียนรู้วิทย์คณิตให้เยาวชนไทย 

   ทวินันท์ มาลา (2558)
   เมื่อวันที่ 21 - 22 เมษายน พ.ศ. 2558 สสวท. ร่วมกับ บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้จัดค่าย ต้นกล้าวิทย์คณิตการบินไทย ครั้งที่ 4 ให้แก่นักเรียนระดับg ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ...
  • ค่ายนักวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science) 

   สุวินัย มงคลธารณ์ (2551)
   โครงการ GLOBE ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง ผ่านการทำงานวิจัย จากค่ายนักวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงปิดเทอมใหญ่ของทุกปี
  • ค่ายพี่โอลิมปิกวิชาการสอนน้อง 

   ทวินันท์ แสงขัติยะ (2561-09-03)
   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) นครปฐม เขต 2 ได้ร่วมกันจัดค่ายพี่โอลิมปิกวิชาการสอนน้อง เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นค่ายกิจกรรม Hands-on ...
  • ค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ สสวท. 

   ชมจันทร์ ธารา (2553)
   ช่วงต้นเดือน พฤษภาคม ที่ผ่านมา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และทเคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนได้รับเหรียญรางวัล โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำาปี พ.ศ. 2552
  • ค่ายวิทยาศาสตร์นักเรียนตาบอดรุ่นเยาว์ 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2550)
   สิทธิในการศึกษาเป็นของคนไทยทุกคน แม้แต่คนพิการทางสายตา แม้ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะมีข้อจำกัดทางร่างกาย แต่รัฐก็ไม่ปิดกั้นความต้องการที่จะเรียนรู้ของพวกเขาได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะอื่น ...
  • ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน พสวท. จากพี่สู่น้อง สานฝันเส้นทางนักวิทย์รุ่นเยาว์ 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2560)
   ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนของทุกปี กลุ่มนักวิทยาศาสตร์หนุ่มสาวในโครงการ พสวท. ที่จบการศึกษาไปแล้ว ซึ่งเรียกว่า พี่ "บัณฑิต พสวท." รวมทั้งพี่ ๆ นักเรียนทุน พสวท. ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะมาร่วมประชุมกันเพื่อจั ...
  • ค่ายวิทย์-คณิต-เทคโนโลยีแบบบูรณาการ 

   ชมจันทร์ ธารา (2550)
   เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเทศบาลนครระยองและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จับมือกันจัด "ค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการ" เพื่อให้ครูวิทย์เทศบาลระยองได้เรียนรู้จากของจริงในชุมชน
  • ค่ายเด็กอัจฉริยะ ฯ 

   พิชัย ไชยทา; รัชดา ยาตรา (2549)
   การจัดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ ควบคู่กับกรสอนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และการฝึกทำงานเป็นทีม...