• คู่มือครูวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง เสียงในชีวิตประจำวัน 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2521)
   คู่มือครูวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง เสียงในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2521 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร เสียงเดินทางมาสู่หูได้อย่างไร สมบัติของตัวกลาง ฯลฯ
  • คู่มือครูวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง แสงอาทิตย์ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2520)
   คู่มือครูวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง แสงอาทิตย์ ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2520 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับพลังงานจากแสงอาทิตย์ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยตรง ประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์ทางอ้อม ฯลฯ
  • คู่มือครูวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง โลกของของผสม 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2519)
   คู่มือวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง โลกของของผสม ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับร่าง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2519 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องแนวทางในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ และคู่มือครูของบทเรียนเรื่อง โลกของของผสม
  • คู่มือครูวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง ไฟฟ้าและเครื่องอำนวยความสะดวก 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2520)
   คู่มือครูวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง ไฟฟ้าและเครื่องอำนวยความสะดวก ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2520 ซึ่งมีเนื่อหาเกี่ยวกับเรื่องระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า และเรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้า
  • คู่มือครูวิทยาศาสตร์คหกรรม - ศิลปหัตกรรม 1 สว 101 พลังงานกับการดำรงชีวิต 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2526)
   คู่มือครูวิทยาศาสตร์คหกรรม - ศิลปหัตกรรม 1 สว 101 พลังงานกับการดำรงชีวิต ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่สอง ปีพิมพ์ พ.ศ. 2526
  • คู่มือครูวิทยาศาสตร์คหกรรม - ศิลปหัตกรรม 1 สว 101 สสารสัมพันธ์ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2524)
   คู่มือครูวิทยาศาสตร์คหกรรม - ศิลปหัตกรรม 1 สสารสัมพันธ์ สว 101 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ปีพิมพ์ พ.ศ. 2524
  • คู่มือครูวิทยาศาสตร์คหกรรม - ศิลปหัตกรรม 2 สว 102 แสงสี - สีสาร 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2526)
   คู่มือครูวิทยาศาสตร์คหกรรม - ศิลปหัตกรรม 2 สว 102 แสงสี - สีสาร ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม) ปีพิมพ์ พ.ศ. 2526
  • คู่มือครูวิทยาศาสตร์คหกรรม - ศิลปหัตกรรม 2 สว 102 โลกของคาร์บอน 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2524)
   คู่มือครูวิทยาศาสตร์คหกรรม - ศิลปหัตกรรม 2 สว 102 โลกของคาร์บอน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ปีพิมพ์ พ.ศ. 2524
  • คู่มือครูวิทยาศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม เล่ม 2 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2534)
   คู่มือครูวิทยาศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม เล่ม 2 ชอพ 1501 1502 1504 1505 1506 1507 1508 1510 1511 1512 1513 1514 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ปีพิมพ์ พ.ศ. 2534
  • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 1 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546)
   คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา ...
  • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 2 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546)
   คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรักษาดุล ...
  • คู่มือครูเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546)
   คู่มือครูเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 2 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2546 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสาระสำคัญทางคณิตศาสตร์ ...
  • คู่มือประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 

   กระทรวงศึกษาธิการ (2534)
   คู่มือประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
  • คู่มือวิชาฟิสิกส์ เล่ม 6 ว026 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2526)
   คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 6 ว026 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2526 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอิเล็กตรอนและโครงสร้างอะตอม นิวเคลียสและกัมมันตภาพรังสี และเรื่องฟิสิกส์และเทคโนโลยี
  • คู่มือหนังสือกิจกรรมวิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 1 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
   คู่มือหนังสือกิจกรรมวิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 1 ช่วงชั้นที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ...
  • คู่มือหนังสือกิจกรรมวิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 2 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
   คู่มือหนังสือกิจกรรมวิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 2 ช่วงชั้นที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกาาปีที่ 4-6 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับโลก และการเปลี่ยนแปลง ดาราศาสตร์ และอวกาศ ฯลฯ
  • คู่มือหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย เอกสารเล่มที่ 1 พุทธศักราช 2518 

   กระทรวงศึกษาธิการ (2518)
   คู่มือหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย เอกสารเล่มที่ 1 ชุดคู่มือประกอบหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2518 โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยโครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรหัส การจำแนกหมวดหมู่วิชา ...
  • คู่มือหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย เอกสารเล่มที่ 2 พุทธศักราช 2518 

   กระทรวงศึกษาธิการ (2518)
   คู่มือหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย เอกสารเล่มที่ 2 ชุดคู่มือประกอบหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2518 โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยหลักและวิธีการประเมินผลการเรียน คำชี้แจงระเบียบ ...
  • คู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 

   กระทรวงศึกษาธิการ (2533)
   คู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ฉบับใช้ในโรงเรียนร่วมการพัฒนาหลักสูตร พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2533 โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
  • คู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 

   กระทรวงศึกษาธิการ (2521)
   คู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ คู่มือหลักสูตรฉบับนี้แบ่งเนื้อหาเป็น 4 ตอน ตอนที่ 1 ประกอบด้วย หลักการ จุดหมายและโครงสร้างหลักสูตร ตอนที่ 2 ประกอบด้วย วันเปิด-ปิดเรียน ...