• ครบรอบ 40 ปี สสวท. กับสาขาเคมี 

   ศิริรัตน์ พริกสี (2555)
   ในวาระครบรอบ 40 ปี สสวท.สาขาเคมี ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ สสวท. มีหน้าที่หลักที่สำคัญคือการปรับปรุงหลักสูตรจัดทำหนังสือเรียน และคู่มือครูวิชาเคมี การพัฒนาครู ตลอดจนการออกเเบบและสร้างสื่อโดยนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางการศึกษามา ...
  • ครบรอบ ๓๐ ปี พบกับผลงานบัณฑิต พสวท. บนเส้นทางนักวิทยาศาสตร์มืออาชีพ 

   พรชัย อินทร์ฉาย; วราภรณ์ ต วัฒนผล (2556)
   คำว่า “พสวท.” ทุกท่านคงรู้จักกันดีในฐานะเป็นโครงการหนึ่งที่สสวท.ร่วมกับสพฐ.สกอ. และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการต่อเนื่องติดต่อกันตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นต้นมา โดยใช้ชื่อว่า โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความ ...
  • ครั้งหนึ่งที่ไทยเป็นเจ้าภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 

   อัมริสา จันทนะศิริ (2560)
   การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (The International Mathematical Olympiad) เรียกย่อว่า IMO เป็นการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ สำหรับนักเรียนก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย เป็นการแข่งขันโอลิมปิกเชิงวิชาการที่โบราณที่สุด
  • ครึ่งทาง ครึ่งร่าง ของหุ่นยนต์ไทยในสถาบัน FIBO 

   โอมอนันต์ มณีโชติ (2548)
   ถึงแม้ว่าก้าวอย่างแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูง อาจจะดูยาวไกล...แต่นั้นไม่ได้ทำให้นักพัฒนาคนไทยหยุดยั้งความพยายามของกลุ่มนักวิจัยไทยในการพัฒนาหุ่นยนต์ที่อยู่ในความฝัน และจินตนาการของเด็ก ๆ ทั้งหลายให้เป็นจริงขึ้นมา
  • ครูคณิตศาสตร์ใช้คอมพิวเตอร์ ทำอะไรได้บ้าง 

   สุรัชน์ อินทสังข์ (2547)
   ผมใช้เมาส์ครั้งแรกเมื่อหลังจากเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผมเคยรู้สึกกลัวที่จะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ในครั้งแรก แต่เดี๋ยวนี้ผมใช้คอมพิวเตอร์เป็นบ้างแล้ว
  • ครูชุมพล ชารีแสน ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม ครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็ม 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2559)
   วันนี้ สสวท. ขอแนะนำให้รู้จักครูชุมพล ชารีแสน ครูวิทยาศาสตร์แห่งโรงเรียนดอนจานวิทยาคม อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ ผู้ได้รับรางวัลดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็ม สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557
  • ครูดาวเทียม 

   พงษ์ชัย ศรีพันธ์ุ (2548)
   ปัจจุบัน... ครูที่สอนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือต่างจังหวัด ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาอบรมหรือมาเรียนรู้เพิ่มเสริมความรู้ถึงกรุงเทพฯอีกต่อไป เพราะสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดการอบรมครูด้วยระบบทาง ...
  • ครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็มศึกษา การเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา พัฒนานวัตกรรมใหม่ ท้าทายสู่งานอาชีพ 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2559)
   สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการความรู้ในสหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งพัฒนากระบวนการ หรือ ผลผลิตใหม่ที่เป็นประโ ...
  • ครูที่ปรึกษาโครงงานนั้นสำคัญอย่างไร 

   ฐานุตรา จัง; สถาพร วรรณธนวิจารณ์ (2556)
   เป็นที่น่ายินดีที่ปัจจุบันนี้โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยต่างก็เล็งเห็นความสำคัญและสนับสนุนให้นักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์มากขึ้น รวมถึงการเพิ่มขึ้นของจำนวนเวทีการประกวดโครงงาน ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจในกิจกรรมเหล่ ...
  • ครูผู้สอน การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   พูนสุข อุดม (2553)
   การสอนเป็นการสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนซึ่งเป็นคน เป็นสิ่งมีชีวิตจิตใจมีความรู้สึกนึกคิด มีอารมณ์ มีวิญญาณ ผู้สอนจึงต้องอาศัยศิลปะที่จะเข้าถึงจิตใจผู้เรียน...
  • ครูและเยาวชนชายแดนภาคใต้ ตะลุยค่ายบูรณาการวิทย์คณิตเมืองกรุง 

   มณีมณฑ์ ใจชื่น (2555)
   ค่ายนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวิชาการ ที่หลากหลายสามารถคิดและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ...
  • ครูในระบบโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างไร 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2561-11-05)
   ทุกประเทศไม่เน้นแต่การเพิ่มจำนวนครู แต่ต้องดูคุณสมบัติ ประสบการณ์ และประสิทธิผลของครู ความพยายามในการส่งเสริมนักเรียนด้อยโอกาสจะสำเร็จได้ต้องเพิ่มครูดี-ครูเก่งให้มากกว่าการเพิ่มจำนวนครู โรงเรียนด้อยโอกาสควรได้รับการจัดสร ...
  • คลังความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2554)
   นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายที่จะสนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างจริงจัง ผ่านเว็บไซต์ www.scimath.org
  • คลับของคนมีจิตอาสา 

   กมลวรรณ คล้ายวงษ์ (2554)
   ในแต่ละวันมีความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่และมการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งเกิดจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...
  • คลื่นความร้อน ภัยร้อนแสนอันตราย 

   นันทวัน นันทวนิช (2559)
   คลื่นความร้อน หรือ ฮิตเวฟ เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ ที่อากาศมีบริเวณความร้อนมากกว่าปกติอย่างรวดเร็วในระยะเวลาหนึ่ง และอุณหภูมิที่เพิ่มสูงนี้ อาจเกิดยาวนานเป็นเวลาไม่กี่วัน หรือนานหลายสัปดาห์
  • ความคลาดเคลื่อนของการวัด 

   วิโรจน์ ลิ่วคงสถาพร (2552)
   การวัดเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานที่นักเรียนจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนในการเลือกใช้เครื่องมือวัดและหน่วยการวัดอย่างเหมาะสมและใช้เครื่องมือวัดอย่างถูกต้อง...
  • ความคาดหวังในการประกอบอาชีพของนักเรียนวัย 15 ปี 

   โครงการ PISA ประเทศไทย; พัชรินทร์ อารมณ์สาวะ (2563-05-13)
   ในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วทำให้มีอาชีพเกิดขึ้นมากมาย การเลือกประกอบอาชีพนับว่ามีความความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากการที่บุคคลสามารถเลือกประกอบอาชีพได้เหมาะสมกับตนเองย่อมส่งผลต่อความสุขและโอกา ...
  • ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ปัญหา และกิจกรรมการออกแบบ 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2555)
   การศึกษาของประชากรในประเทศเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศไปสู่ความสมบูรณ์และมั่งคั่งในทุก ๆ เรื่อง ดังนั้นจะเห็นได้ว่า จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการลงทุนในด้านการศึกษาค่อนข้า ...
  • ความคิดสร้างสรรค์กับนักประดิษฐ์ 

   อภิสิทธิ์ ธงไชย (2557)
   หากกล่าวถึงนักประดิษฐ์ หลายคนคงนึกถึง ทอมัส แอลวาเอดิสัน (Thomas Alva Edison) นักประดิษฐ์ที่มีผลงานมากที่สุดในยุคนั้น (ปี ค.ศ. 1847 - 1931) เขาได้จดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์จำนวนมากกว่า 1,000 ชิ้น ซึ่งเอดิสันนอกจากจะเป็นนัก ...
  • ความคิดเห็นเสนอแก้แบบร่างตราสัญลักษณ์ สสวท. 

   บุญเริง แก้วสะอาด (2515)
   อาจารย์บุญเริง แก้วสะอาด ได้เสนอความคิดเห็นไว้เมื่อ 6 มีนาคม 2515 ในการแก้ไขแบบร่างที่จะใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี