• คู่มือครูคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2536)
   คู่มือครูคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง) พิมพ์ครั้งที่สาม ปีพิมพ์ พ.ศ. 2536
  • คู่มือครูคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2540)
   คู่มือครูคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ห้า ปีพิมพ์ พ.ศ. 2540
  • คู่มือครูคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2534)
   คู่มือครูคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ปีพิมพ์ พ.ศ. 2534
  • คู่มือครูคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2537)
   คู่มือครูคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่สาม ปีพิมพ์ พ.ศ. 2537
  • คู่มือครูคณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 2 สค121 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2524)
   หนังสือคู่มือครู คณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 2 สค 121 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2524 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเรขาคณิตเบื้องต้น เรื่องพื้นที่และปริมาตร ...
  • คู่มือครูคณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 3 สค211 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2525)
   หนังสือคู่มือครู คณิตศาสตร์ช่างอุสาหกรรม 3 สค 211 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2525 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสมการ เรื่องลอการิทึม เรื่องกราฟ และเรื่องสถิติ
  • คู่มือครูคณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 4 สค221และสค222 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2525)
   หนังสือคู่มือครู คณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 4 สค 221 และ สค 222 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2525 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องตรีโกณมิติ เรื่องลอการิทึม เรื่องเรขาค ...
  • คู่มือครูคณิตศาสตร์เกษตร 2 ชกพ 1602 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2533)
   หนังสือคู่มือครู คณิตศาสตร์เกษตร 2 สค 1602 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2533 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเอกนามและพหุนาม ...
  • คู่มือครูคณิตศาสตร์เกษตร 3 ชกพ1603 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2534)
   หนังสือคู่มือครู คณิตศาสตร์เกษตร 3 สค 1603 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2534 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเลขยกกำลัง ...
  • คู่มือครูคณิตศาสตร์เกษตร 4 ชกพ 1604 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2534)
   หนังสือคู่มือครู คณิตศาสตร์เกษตร 4 สค 1604 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2534 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสถิติเบื้องต้นตอนที่ ...
  • คู่มือครูคณิตศาสตร์เกษตร สค.101 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2524)
   หนังสือคู่มือครู คณิตศาสตร์เกษตร 1 สค 101 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2524 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2524
  • คู่มือครูคณิตศาสตร์เกษตร สค.103 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2524)
   หนังสือคู่มือครู คณิตศาสตร์เกษตร 3 สค 103 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2524 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสถิติเบื้องต้น เรื่องสถิติทดลองเบื้องต้น และเรื่องธุรการเงินเบื้องต้ ...
  • คู่มือครูคณิตศาสตร์เกษตรกรรม 2 สค102 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2524)
   หนังสือคู่มือครู คณิตศาสตร์เกษตรกรรม 2 สค 102 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2524 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่ปริมาตร เรื่องเลขยกกำลัง และเรื่องตรีโกณมิติ
  • คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ค 011 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2541)
   คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ค 011 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่สาม ปีพิมพ์ พ.ศ. 2541
  • คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ค 012 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2541)
   คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ค 012 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่สาม ปีพิมพ์ พ.ศ. 2541
  • คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ค 012 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2524)
   คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ค 012 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ปีพิมพ์ พ.ศ. 2524
  • คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ค 021 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2537)
   คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ค 021 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ปีพิมพ์ พ.ศ. 2537
  • คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ค 101 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2535)
   คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ รายวิชา ค 101 คณิตศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ปีพิมพ์ พ.ศ. 2535
  • คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ค 101 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2539)
   คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ รายวิชา ค 101 คณิตศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่สาม ปีพิมพ์ พ.ศ. 2539
  • คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ค 102 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2535)
   คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ รายวิชา ค 102 คณิตศาสตร์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ปีพิมพ์ พ.ศ. 2535