• กิจกรรมสะเต็มศึกษาจากลายนิ้วมือ 

   สนธิ พลชัยยา (2558)
   กิจกรรมสะเต็มศึกษาที่นำเสนอในบทความนี้ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลายนิ้วมือ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนต้องประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยบทความนี้จะแบ่งเนื้อหาเป็น 2 ส่วน คือ 1. ความรู้เสริมสำหรับครูและนักเรียนเกี่ย ...
  • กิจกรรมสะเต็มหรรษา ลูกโป่งน้ำบันจีจัมป์ 

   กวิน เชื่อมกลาง (2556)
   “กิจกรรมสะเต็มหรรษา: ลูกโป่งน้ำบันจีจัมป์” ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่นำเสนอในบทความนี้ โดยผู้เขียนจะขอเริ่มจากการอธิบายเกี่ยวกับนิยามทมี่ าและความสำคัญของสะเต็มศึกษาก่อน เพื่อให้ท่านผู้อ่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ ...
  • กิจกรรมสาระการออกแบบและเทคโนโลยีกับการพัฒนาผู้เรียน 

   ขจิต เมตตาเมธา (2551)
   สาระการออกแบบและเทคโนโลยีเป็นสาระใหม่ที่เกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการแก้ปัญหา และสนองความต้องการของตนเองหรือู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ โดยนำความรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยี สร้างและใช้สิ่งของ ...
  • กิจกรรมสำหรับนักเรียน เรื่อง สาร การเคลื่อนที่ และพลังงาน 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
   กิจกรรมสำหรับนักเรียน เรื่อง สาร การเคลื่อนที่ และพลังงาน วิทยาศาสตร์ประถมศึกษาปีที่ 1-3 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสาร การเคลื่อนที่ และพลังงาน
  • กิจกรรมสำหรับนักเรียน เรื่อง โลกและท้องฟ้าของเรา 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
   กิจกรรมสำหรับนักเรียน เรื่อง โลกและท้องฟ้าของเรา วิทยาศาสตร์ประถมศึกษาปีที่ 1-3 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับโลก และท้องฟ้าของเรา
  • กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ 

   ศจี คำภู (2550)
   การปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้แบบเดิม ที่เน้นการท่องจำให้ทำตาม มาเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น วิเคราะห์เป็น ...
  • กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ หวานเท่าไหร่จึงจะพอดี 

   นพรัตน์ ศรีเจริญ (2560)
   ปัจจุบันสังคมมีการตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องการจำกัดปริมาณน้ำตาลที่เราควรรับประทานในแต่ละวัน ควรบริโภคความหวานเท่าไหร่จึงจะพอดีกับความต้องการของร่างกาย
  • กิจกรรมเป่าลูกโป่งด้วยเอนไซม์คะตะเลส 

   ทิพนาถ น้อยแก้ว; บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ (2555)
   ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องเอนไซม์นั้น หัวข้อที่ครูผู้สอนจะต้องทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้แก่ ความสำคัญของเอนไซม์ในสิ่งมีชีวิตในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี กลไกการทำงานของเอนไซม์ซึ่งเร่งปฏิกิริยาโดยการลดพลังานกระตุ้น ...
  • กิจกรรมเพื่อเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ (ที่สุดธรรมดา) 

   ศิริวรรณ ปัญศรีเจริญชัย (2549)
   ครูหลายคนเกิดปัญหาในการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ให้กิจกรรมเเบบใด กำหนดสถานการณ์หรือปัญหาเช่นใด เมื่อต้องจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์
  • กิจกรรมเรื่อง นักสืบยุงร้าย 

   ลลิดา อ่ำบัว (2561-11-01)
   โครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก สสวท. ได้จัดกิจกรรมเรื่อง "นักสืบยุงร้าย" ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และตระหนักถึงโรคที่มียุงเป็นพาหะ
  • กิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับ นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

   คงนิตา เคยนิยม; สุวิมล จรูญโสตร์ (2553)
   กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นกิจกรรมทีี่จัดเพิิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน เพืื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีด้วยวิธีการต่าง ๆ
  • กิจกรรมเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับจำนวน เกม Calculator Bingo 

   สิริวรรณ จันทร์กูล (2560)
   เครื่องคิดเลข เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกชนิดหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถคิดเลขได้เร็วขึ้น คือ เปลี่ยนจากที่ต้องใช้เวลามากในการคิดคำนวณให้เหลือเพียงเสี้ยวของวินาที อีกทั้งยังลดความผิดพลาดในการคิดคำนวณได้ด้วย
  • กิจกรรมในชั้นเรียนเรื่อง การแยกสกัด DNA จากหัวหอม 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2545)
   DNA หรือ deoxyribonucleic acid เป็นสารพันธุกรรมที่พบในนิวเคลียสของสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ยังพบในไมโทคอนเดรียด้วย เราไม่สามารถมองเห็น DNA ได้ด้วยตาเปล่า แต่สามารถศึกษาได้จากการมองผ่านกล้องจุลทรรศน์
  • ก่ำ ชอบอยู่ทางภาคเหนือมากกว่าภาคอื่น 

   สุนทร ตรีนันทวัน (2553)
   ก่ำ เป็นคำพูดเพียงสั้น ๆ ที่ชวนสงสัยของหลาย ๆ คน แต่คนทางภาคเหนือของประเทศไทยคงจะไม่สงสัยว่า ก่ำ เป็นข้าวพันธ์ุข้าวเหนียวดำ คนท้องถิ่นเรียกสั้น ๆ ว่า ก่ำ
  • ก้นหอย 

   สมนึก บุญพาไสว (2550)
   การเคลื่อนที่แบบก้นหอย (Spiral motion) มีเส้นทางการเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งแบบหนึ่งที่สามารถอธิบายได้ด้วยความรู้ทางคณิตศาสตร์ ตัวอย่างของการเคลื่อนที่แบบก้นหอยที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน เช่น การเคลื่อนที่ของน้ำในปั้มหอยโข่ง ...
  • ก้าวต่อไปของการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ของ สสวท. 

   อรวรรณ อินทวิชญ; กฤษณ์ สิงนวล (2555)
   นักเรียนที่มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นกลุ่มที่มีสติปัญญาทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สามารถทำได้จากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากปีแรกที่ดำเนินโครงการจนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2553
  • ก้าวสู่ครูอาชีพ 

   ธนารัตน์ จิระอรุณ (2546)
   ท่านทราบไหมว่า อาชีพครูกับครูอาชีพ เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร
  • ก้าวอย่างอสุรกาย 

   สมนึก บุญพาไสว (2559)
   บทความนี้จะได้กล่าวถึงการออกแบบกลไลเท้าและสร้างแบบจำลองหุ่นยนต์ที่เดินด้วยเท้าตามที่ออกแบบไว้
  • ก้าวไกลไปกับสื่อการเรียนการสอน สสวท. 

   ฤทัย บุญรอด (2553)
   สสวท. เน้นส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการสอนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนั้น สื่ออุปรกรณ์การเรียนการสอนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง...
  • ก๊อกน้ำแปลงพลังงาน 

   ปริยานุช ขุนเณร (2549)
   ในยุคที่คนทั่วโลกกำลังหวั่นวิตกกับปัญญหาพลังงานขาดแคลน นักวิทยาศาสตร์ต่างก็กำลังค้นคว้าวิจัยโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อหาพลังงานรูปแบบใหม่ที่จะเข้ามาแทนการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล สำหรับประเทศไทยมีการผลิตพลังงานทดแทนมากมาย ...