• Coding กับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

   จีระพร สังขเวทัย (2562-09-02)
   การสอนโค้ดดิ้งนอกจากจะเป็นการจุดประกายให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาขาอาชีพในอนาคต ยังเป็นการสร้างทักษะในการวางแผน การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ส่งเสริมใช้ตรรกะในการแก้ปัญหา สร้างคนให้เกิดกระบวนการคิดและทันต ...
  • Creativity is Questioning 

   ปานทอง กุลนาถศิริ (2547)
   ก่อนที่ครูผู้สอนจะดำเนินการสอนในชั้นเรียน โปรดระลึกว่าท่านใดเตรียมตั้งคำถามต่าง ๆ ไว้แล้วหรือไม่ อย่างไร และคำถามแต่ละคำถามนั้นท่านต้องการวัดอะไรจากผู้เรียน และถ้าคำตอบจากผู้เรียนไม่เป็นดังเช่นที่ท่านคาดหวัง แล้วท่านได้เ ...
  • Daniel Bernoulli 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2550)
   ประวัติศาสตร์ของตระกูล Bernoulli ได้บันทึกว่าบรรพบุรุษของตระกูลได้เคยตั้งรกราก อยู่ที่เมือง Antwerp ใน Netherlands มาเป็นเวลานานจนถึงเมื่อประมาณ 300 ปีก่อนครอบครัวตระกูลจึงได้หลบหนีออกจาก Antwerp เพราะถูกตามฆ่าในฐานะที่น ...
  • Digital Creativity กับการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา 

   ขจร พีรกิจ (2558)
   ในด้านการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ Creativity ในบ้านเราแม้จะมีผู้ที่มีฝีมือและมีผลงานสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมติดระดับโลก แต่สำหรับนักออกแบบโดยทั่วไป ยังมีอีกมากมายนักที่ยังมีปัญหาในการทำงาน แม้จะมีความคิดสร้างสรรค์ แต่ก็ขาดความคิ ...
  • DNA ลูกผสม (recombinant DNA) 

   ธีรพัฒน์ เวชชประสิทธิ์ (2550)
   ปัจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพ โดยเฉพาะพันธุวิศวกรรมได้เข้ามามีบทบาทต่อมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และน้อยคนที่ไม่เคยได้ยินคำว่า "พันธุวิศวกรรม" การเรียนการสอนวิชาชีววิทยาระดับช่วงชั้นที่ 4 ได้บรรจุเรื่องดังกล่าวให้นักเรียนได้เ ...
  • DNA อึ และการศึกษาวิวัฒนาการ 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2546)
   ก่อนที่จะศึกษาถึงขั้นเข้าใจและสามารถป้องกัน หรือดูแลปัญหาโรคต่าง ๆ เหล่านี้ได้ เรามีความจำเป็นต้องเรียนรู้โครงสร้างของ DNA ก่อน
  • Dorothy Crowfoot Hodgkin สตรีชาวอังกฤษคนเดียวที่ได้รับรางวัลโนเบล 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2550)
   สตรีชาวอังกฤษคนเดียวที่ได้รับรางวัลโนเบล พ.ศ. 2507 ขณะพักผ่อนที่ Ghana กับสามี เธอก็ได้ทราบข่าวการพิชิตรางวัลโนเบลสาขาเคมีของเธอ ซึ่งถือเป็นเกรียรติยศอย่างสูงสุดสำหรับชีวิตการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ทุกคน และหนังสือพิมพ์ ...
  • e-book เพื่อการสอนวิชาิทยาศาสตร์ 

   น้ำทิพย์ จรรยาธรรม (2559)
   e-book จัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจจากนักการศึกษา ที่ต้องนำ e-book มาจัดการาเรียนการสอนในสังคมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  • e-learning กับการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ 

   พรพรรณ ไวทยางกูร (2547)
   สสวท. เป็นองค์กรที่ส่งเสริม ในด้านการพัฒนาทักษะ ICT สำหรับครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาสื่อเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
  • e-learning กับการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

   มธุรส จงชัยกิจ (2546)
   E-Leaning เป็นศัพท์ใหม่ของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอน ที่มีความหมายครอบคลุมกว้างขวางขึ้น
  • E-Office สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วยทำงานในยุค 4.0 

   วนิดา สิงห์น้อย (2562-09-02)
   ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อวิถีการทำงานของบุคลากร หน่วยงานหรือองค์กรจึงต้องปฏิรูประบบการทำงาน ส่งเสริมและพัฒนาให้ความรู้กับบุคลากร ในการนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานในสำนักงานทุก ๆ ...
  • Edmond Halley 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2552)
   โลกรู้จัก Halley ว่าเป็นชื่อของดาวหางที่ Edmond Halley เป็นผู้พบ ดังนั้น คนส่วนใหญ่จึงรู้ว่า Halley เป็นนักดาราศาสตร์ แต่ที่จริง Halley เป็นปราชญ์ผู้มีความสามารถหลายด้านเช่นเดียวกับ Robert Hooke
  • Edwin Hubble ผู้เห็นการขยายตัวของเอกภพเป็นคนแรก 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2552)
   ในช่วง 100 ปี ที่ผ่านมานี้ นักดาราศาสตร์ได้เห็นวัตถุท้องฟ้าที่แปลก ๆ และประหลาดมากมาย เช่น ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะและหลุมดำ ฯลฯ แต่การค้นพบเหล่านี้มิได้ยิ่งใหญ่เท่ากับการค้นพบของ Edwin Hubble เมื่อ 80-90 ปีก่อนนี้...
  • Emmy Noether นักคณิตศาสตร์สตรีผู้ยิ่งใหญ่ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2549)
   ผลงานที่โดดเด่นของเธอคือการวิจัยปัญหาพีชคณิตชนิด non-commutative รวมทั้งเรื่อง axiom development of algebra และ ideal theory ซึ่งมีเรื่อง Noetherian ring ปรากฏเป็นครั้งแรก และนี่คือผลงานที่สำคัญที่สุดของเธอและผลงานี้มีอิ ...
  • Enrico Fermi 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2551)
   Enrico Fermi คือ นักฟิสิกส์ชาวอิตาลีผู้ยิ่งใหญ่ที่ใคร ๆ ก็รู้จัก ถึงแม้จะไม่ดีเท่า Galileo Galilei แต่ก็ดีกว่า Alessandro Volta และ Luigi Galvani มาก
  • Facebook Horizon โลกเสมือนจริง 

   อชิรญา ชนะสงคราม (2563-10)
   บทความจากคลังความรู้ SciMath (https://scimath.org) / จะเป็นอย่างไรหากเราสามารถสร้างโลกในแบบที่เราต้องการได้ คงจะดีไม่น้อยใช่ไหม หากว่าเราสร้างโลกในจินตนาการที่เราสามารถออกแบบทุกอย่างได้เองแม้ว่าจะเกิดขึ้นเพียงในโลกเสมือน ...
  • Flip book movie กับการจัดการเรียนการสอนชีววิทยา 

   ขวัญชนก ศรัทธาสุข (2557)
   เนื้อหาในวิชาชีววิทยามีบางหัวข้อที่ค่อนข้างซับซ้อน เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น จึงมักมีการนำสื่อหลากหลายประเภท เช่น ภาพนิ่ง วิดีโอคลิป แอนนิเมชัน หรือเกม มาประกอบการอธิบายเนื้อหาทางวิชาการต่าง ...
  • Game-based learning ทางเลือกสำหรับการศึกษาวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ 

   เสฐียรพงษ์ ดวงรัตนเอกชัย; ณัฐวดี ปฐมมีโชค; ศิดารัตน์ สมัครการนา (2562-01-02)
   การใช้เกมเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน เป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ และกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนุกกับการเรียน ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มีความน่าสนใจอย่างหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ความสำเร็จหรือรางว ...
  • Gamification จากกลยุทธ์การตลาด สู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์ 

   พงศธร มหาวิจิตร; มนธิรา ชื่นชมพุทธ (2562-11-01)
   ทุกวันนี้เราคงคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับกลยุทธ์ทางการตลาด ตั้งแต่ระดับร้านสะดวกซื้อเล็ก ๆ ไปจนถึงห้างสรรพสินค้าหรือธุรกิจใหญ่ ๆ ที่มักจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสะสมแต้มคะแนน หรือสติ๊กเกอร์เพื่อแลกของรางวัล ...
  • Gecko Tape (เทปตุ๊กแก) 

   ชาญณรงค์ พูลเพิ่ม (2553)
   นาโนเทคโนโลยี มิได้เป็นแต่เพียงงานวิจัยในกระดาษ จะเห็นได้ว่ามีสินค้า หรือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ นาโนเทคโนโลยีออกมาตามท้องตลาดบ้านเรา อย่างเช่น เสื้อนาโน ที่ป้องกันแบคทีเรีย ทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกสบาย ไม่มีกลิ่นอับ ผงซักฟอกที่ผสม ...