• ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1-2 เดือนตุลาคม 2522 - มกราคม 2523 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2523-01)
   ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 - 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2522 - เดือน มกราคม 2523 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารทางการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความเคลื่อนไหว และกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันฯ
  • ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 8 ฉบับที่ 3-4 เดือนเมษายน - กรกฎาคม 2523 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2523-07)
   ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 - 4 เดือน เมษายน - กรกฎาคม พ.ศ. 2523 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวปรัชญาวิทยาศาสตร์และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ไม่ใคร่จะได้กล่าวถึงกันนักในวงการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ของเรา ...
  • ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2524 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2524-03)
   ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2524 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทความของนักวิชาการ สสวท. เพื่อให้ผู้อ่านที่สนใจทราบรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการวิจัยและประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์ร่วมกับนานาชาติ ...
  • ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2524 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2524-06)
   ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2524 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสารทางการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความเคลื่อนไหว และกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันฯ
  • ความรู้สำหรับครูคณิตศาสตร์ จำนวนเต็ม 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2542)
   ความรู้เสริมสำหรับครูคณิตศาสตร์ จำนวนเต็ม พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องจำนวนนับ เรื่องจำนวนธรรมชาติ เรื่องจำนวนเต็มบวก เรื่องสมบัติบางประการของจำนวนเต็ม เรื่องการหารลงตัว เรื่องเงื่อนไขการหารลงตัว ...
  • คู่มือการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2522)
   คู่มือการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2522 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องพืชและสัตว์ เรื่องเครื่องมือทดลองต่าง ๆ และเรื่องชุดการทดลอง
  • คู่มือครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เสริมกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2532)
   คู่มือครู เสริมกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2532 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง อาหาร สัตว์ พืช ลมฟ้าอากาศ ฯลฯ
  • คู่มือครู วิชาคณิตศาสตร์ ค.021 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2542)
   หนังสือคู่มือครู วิชาคณิตศาสตร์ รายวิชา ค 021 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 2 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสัจพจน์ในวิชาเรขาคณิต ...
  • คู่มือครู วิชาคณิตศาสตร์ ค.022 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2536)
   หนังสือคู่มือครู วิชาคณิตศาสตร์ รายวิชา ค 022 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2536 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการแปรผัน และเรื่องเศษส่วนของพหุนาม
  • คู่มือครู วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง ค.102 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2541)
   หนังสือคู่มือครู วิชาคณิตศาสตร์ รายวิชา ค 102 คณิตศาสตร์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 4 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2541 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสมการ ...
  • คู่มือครู วิชาเคมี 3 ว 037 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2541)
   คู่มือครูวิชาเคมี 3 ว 037 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2541 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี กรด-เบส ฯลฯ
  • คู่มือครูคณิตศาสตร์ ค.013 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2532)
   หนังสือคู่มือครูคณิตศาสตร์ ค 013 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2532 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม เรื่องเวกเตอร์ ...
  • คู่มือครูคณิตศาสตร์ ค.016 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2532)
   หนังสือคู่มือครู วิชาคณิตศาสตร์ รายวิชา ค 016 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 2 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2532 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการเก็บรวบรวมและนำเสนอข้อมูลสถิติ และเรื่องการ ...
  • คู่มือครูคณิตศาสตร์ ค.043 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2535)
   หนังสือคู่มือครู วิชาคณิตศาสตร์ รายวิชา ค 043 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชีย ...
  • คู่มือครูคณิตศาสตร์ ค.044 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2539)
   หนังสือคู่มือครู วิชาคณิตศาสตร์ รายวิชา ค 044 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2539 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ ...
  • คู่มือครูคณิตศาสตร์ ค.045 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2536)
   หนังสือคู่มือครู วิชาคณิตศาสตร์ รายวิชา ค 044 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2536 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น ...
  • คู่มือครูคณิตศาสตร์ ค.046 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2536)
   หนังสือคู่มือครู วิชาคณิตศาสตร์ รายวิชา ค 046 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2536 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและ ...
  • คู่มือครูคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2532)
   คู่มือครูคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 เพื่อใช้ประกอบการสอนควบคู่กับหนังสือเรียนแบบฝึกหัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1 และเล่ม 2
  • คู่มือครูคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรประถมศึกษา 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2541)
   หนังสือคู่มือครูคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2541 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องจำนวน 1-5 และ 0 เรื่องจำนวน 6-10 เรื่องการบวกจำนว ...
  • คู่มือครูคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2536)
   คู่มือครูคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ห้า ปีพิมพ์ พ.ศ. 2536