• Charles Lyell บิดาคนหนึ่งของวิชาธรณีวิทยา 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2560)
   เมื่อ Charles Darwin เรียบเรียงหนังสือ On the Origin of Species เขาได้อ้างถึง Charles Lyell ว่า เป็นผู้ที่ให้ความคิดและวิธีคิดประมาณครึ่งหนึ่งของเนื้อหาที่มีในหนังสือเล่มนั้น
  • ChemDraw Ultra กับการวาดภาพโครงสร้างเคมีของสาร 

   ณัฏฐิกา งามกิจภิญโญ (2560-01-02)
   ในการเรียนวิชาเคมี บางบทเรียนจะอธิบายสมบัติและการเปลี่ยนแปลงของสารในระดับที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งสำหรับนักเรียนอาจเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจและมองเห็นภาพตำแหน่งของอะตอม และมุมระหว่างพันธะ ดังนั้นเพื่อให้นักเรียน ...
  • Christiaan Huygens 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2550)
   ถ้าโลกนี้ไม่มี Isaac Newton นักปราชญ์ Christiaan Huygens ก็จะได้รับการยกย่องว่าเป็นนักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 จากการที่มีผลงานมากมายหลายด้านทั้ง คณิตศาสตร์ กลศาสตร์ และทัศนศาสตร์ อาทิเช่น Huygens ...
  • Christiaan Huygens นักดาราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ชาวดัทซ์ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2560-03-04)
   ทุกคนรู้จัก Christiaan Huygens ซึ่งเป็นทั้งนักดาราศาสตร์ นักฟิสิกส์ นักคณิตศาสตร์ นักเทคโนโลยี ฯลฯ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะนักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่รองก็แต่ Isaac Newton ในคริสต์ศตวรรษที่ 17
  • Christiaan Huygens นักดาราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ชาวดัทซ์ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2561-09-03)
   ในเนเธอร์แลนด์ นามสกุล Huygens เป็นนามสกุล "โหล" เพราะใคร ๆ ก็ใช้นามสกุลนี้ เหมือนนามสกุล Kim ในเกาหลี และ Lee ในจีน แต่ถ้าหมายถึง Huygens ที่เป็นนักฟิสิกส์ ทุกคนจะรู้จัก Christiaan Huygens ซึ่งเป็นทั้งนักดาราศาสตร์ ...
  • Citizen Science, GLOBE Observer Application สำรวจต้นไม้รอบตัว 

   สมศรี กันภัย (2562-05-02)
   Citizen Science อาจเป็นคำที่เรายังไม่คุ้นเคย แต่หลายประเทศได้นำแนวคิดนี้มาใช้ในความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิทยาศาสตร์ ระหว่างผู้ที่อยู่ในวิชาชีพวิทยาศาสตร์และบุคคลทั่วไป ในการศึกษา Citizen Science มีคำภาษาไทยที่อาจใช้เรียก ...
  • Cloud Color ทำไมบางครั้ง เราไม่เห็นเมฆ บางครั้ง เห็นเป็นสีขาว บางครั้งสีเทาดำ 

   รัมภา ศรีบางพลี (2558)
   เมื่อเรามองไปบนท้องฟ้าบางวันเราอาจเห็นท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งไม่มีเมฆ บางวันอาจเห็นเมฆขาวปุกปุยที่มีรูปร่างต่าง ๆ กันไป ในขณะที่บางวัน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเวลาที่ฝนใกล้ตก เมฆที่เราเห็นอาจมีสีเทาดำจนดูน่ากลัว
  • Clyde Tombaugh กับการพบพลูโต 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2558)
   Clyde Tombaugh ยอมรับว่าชีวิตของเขาได้ถึงจุดเปลี่ยน ในปี ค.ศ. 1930 เมื่อเขาพบดาวเคราะห์ พลูโตg ด้วยกล้องโทรทรรศน์ขนาด 13 นิ้วที่หอดูดาว Lowell Observatory ในเมือง Flagstaff รัฐ Arizona ขณะนั้น Tombaugh มีอายุเพียง 24 ปี ...
  • Coding For All โค้ดดิ้งสำหรับทุกคน 

   สินีนาฏ จันทะภา (2562-07-02)
   "โค้ดดิ้ง" เป็นภาษาของอนาคตที่เรียนได้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา เพื่อพัฒนาระบบคิดและสร้าง Growth Mindset ให้เกิดขึ้นตั้งแต่ยังเล็ก กล่าวคือ ทำให้เด็กไม่รู้จักย่อท้อ สามารถเผชิญปัญหาและแก้ปัญหาเองได้ การเรียนโค้ดดิ้งจะทำให้จั ...
  • Coding กับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

   จีระพร สังขเวทัย (2562-09-02)
   การสอนโค้ดดิ้งนอกจากจะเป็นการจุดประกายให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาขาอาชีพในอนาคต ยังเป็นการสร้างทักษะในการวางแผน การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ส่งเสริมใช้ตรรกะในการแก้ปัญหา สร้างคนให้เกิดกระบวนการคิดและทันต ...
  • Creativity is Questioning 

   ปานทอง กุลนาถศิริ (2547)
   ก่อนที่ครูผู้สอนจะดำเนินการสอนในชั้นเรียน โปรดระลึกว่าท่านใดเตรียมตั้งคำถามต่าง ๆ ไว้แล้วหรือไม่ อย่างไร และคำถามแต่ละคำถามนั้นท่านต้องการวัดอะไรจากผู้เรียน และถ้าคำตอบจากผู้เรียนไม่เป็นดังเช่นที่ท่านคาดหวัง แล้วท่านได้เ ...
  • Daniel Bernoulli 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2550)
   ประวัติศาสตร์ของตระกูล Bernoulli ได้บันทึกว่าบรรพบุรุษของตระกูลได้เคยตั้งรกราก อยู่ที่เมือง Antwerp ใน Netherlands มาเป็นเวลานานจนถึงเมื่อประมาณ 300 ปีก่อนครอบครัวตระกูลจึงได้หลบหนีออกจาก Antwerp เพราะถูกตามฆ่าในฐานะที่น ...
  • Digital Creativity กับการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา 

   ขจร พีรกิจ (2558)
   ในด้านการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ Creativity ในบ้านเราแม้จะมีผู้ที่มีฝีมือและมีผลงานสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมติดระดับโลก แต่สำหรับนักออกแบบโดยทั่วไป ยังมีอีกมากมายนักที่ยังมีปัญหาในการทำงาน แม้จะมีความคิดสร้างสรรค์ แต่ก็ขาดความคิ ...
  • DNA ลูกผสม (recombinant DNA) 

   ธีรพัฒน์ เวชชประสิทธิ์ (2550)
   ปัจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพ โดยเฉพาะพันธุวิศวกรรมได้เข้ามามีบทบาทต่อมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และน้อยคนที่ไม่เคยได้ยินคำว่า "พันธุวิศวกรรม" การเรียนการสอนวิชาชีววิทยาระดับช่วงชั้นที่ 4 ได้บรรจุเรื่องดังกล่าวให้นักเรียนได้เ ...
  • DNA อึ และการศึกษาวิวัฒนาการ 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2546)
   ก่อนที่จะศึกษาถึงขั้นเข้าใจและสามารถป้องกัน หรือดูแลปัญหาโรคต่าง ๆ เหล่านี้ได้ เรามีความจำเป็นต้องเรียนรู้โครงสร้างของ DNA ก่อน
  • Dorothy Crowfoot Hodgkin สตรีชาวอังกฤษคนเดียวที่ได้รับรางวัลโนเบล 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2550)
   สตรีชาวอังกฤษคนเดียวที่ได้รับรางวัลโนเบล พ.ศ. 2507 ขณะพักผ่อนที่ Ghana กับสามี เธอก็ได้ทราบข่าวการพิชิตรางวัลโนเบลสาขาเคมีของเธอ ซึ่งถือเป็นเกรียรติยศอย่างสูงสุดสำหรับชีวิตการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ทุกคน และหนังสือพิมพ์ ...
  • e-book เพื่อการสอนวิชาิทยาศาสตร์ 

   น้ำทิพย์ จรรยาธรรม (2559)
   e-book จัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจจากนักการศึกษา ที่ต้องนำ e-book มาจัดการาเรียนการสอนในสังคมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  • e-learning กับการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ 

   พรพรรณ ไวทยางกูร (2547)
   สสวท. เป็นองค์กรที่ส่งเสริม ในด้านการพัฒนาทักษะ ICT สำหรับครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาสื่อเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
  • e-learning กับการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

   มธุรส จงชัยกิจ (2546)
   E-Leaning เป็นศัพท์ใหม่ของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอน ที่มีความหมายครอบคลุมกว้างขวางขึ้น
  • E-Office สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วยทำงานในยุค 4.0 

   วนิดา สิงห์น้อย (2562-09-02)
   ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อวิถีการทำงานของบุคลากร หน่วยงานหรือองค์กรจึงต้องปฏิรูประบบการทำงาน ส่งเสริมและพัฒนาให้ความรู้กับบุคลากร ในการนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานในสำนักงานทุก ๆ ...