• กระดาษจากตะไคร้ รางวัลจากการแสดงสิ่งประดิษฐ์นักเรียนนานาชาติ 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2550)
   ปัจจุบันพบว่ายังมีอุตสาหกรรมการแปรรูปกระดาษเพื่อเศรษฐกิจในปริมาณมาก ทำให้ป่าไม้ลดลงและเกิดผลกระทบต่อการนำวัตถุดิบจากป่าไม้มาทำเยื่อกระดาษ แต่การแปลรูปกระดาษก็ยังมีความจำเป็นในชีวิตประจำวันและในอนาคต
  • กระตุ้นจินตนาการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนกับเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 4 

   ชมจันทร์ ธารา (2552)
   ภาพยนตร์แต่ละเรื่องที่นำมาฉายนั้น นับว่าเป็นภาพยนตร์วิิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติทั้งในยุโรป และเอเชีย ที่หาดูไม่ง่ายนัก เป็นโอกาสดีของเยาวชนไทยที่จะได้ชมภาพยนตร์ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ชวนให้ติดตาม ...
  • กระถางต้นไม้แก้มลิง 

   วนิดา คล่องอาสา (2553)
   จากเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันได้เกิดวิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อน ทำให้อุฯณหภูมิของโลกสูงขึ้น จึงเกิดผลกระทบต่าง ๆ มากมาย เช่น อากาศแปรปรวน น้ำเเข็งละลายเกิดน้ำท่วมฉับพลัน แผ่นดินไหว เป็นต้น...
  • กระบวนการคิดคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ตอนที่ 3 

   สุวร กาญจนมยูร (2546)
   คณิตศาสตร์ เป็นศาสตร์แห่งการคิดและเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของสมองในด้านทักษะและกระบวนการคิด
  • กระบวนการคิดคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ตอนที่ 4 

   สุวร กาญจนมยูร (2546)
   สมอง เป็นอวัยวะที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนารวดเร็วกว่าอวัยวะอื่น ๆ ของร่างกาย ภายในสมองมีเซลล์ประสาทมากมายประมาณ 1 แสนล้านเซลล์ แต่ละเซลล์จะมีใยประสาทแตกแขนงยื่ยยาวออกมา สั้นบ้างยาวบ้าง เพื่อเชื่อมต่อไปยังประสาทของเซลล์อื่น ...
  • กระบวนการคิดคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ตอนที่ 5 

   สุวร กาญจนมยูร (2547)
   คณิตศาสตร์ เป็นศาสตร์แห่งการคิดและเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของสมองในด้านทักษะและกระบวนการคิด
  • กระบวนการคิดคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ตอนที่ 6 

   สุวร กาญจนมยูร (2547)
   คณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์หนึ่งที่ควรเน้นให้ผู้เรียนหาวิธีการคิด เพื่อให้เกิดองค์ความรู้หลักการต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์แล้วนำความรู้หลักการเหล่านั้นไปพัฒนาและแก้ปัญหาในชีวิตจริงจนทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ เกิดความริเริ่มสร้าง ...
  • กระบวนการคิดคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกาา ตอนที่ 8 

   สุวร กาญจนมยูร (2547)
   กระบวนการคิดเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมอง คนบางคนมีกระบวนการคิดในการเรียนรู้ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอดและหลักการต่าง ๆ จากการสังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง การให้เหตุผลและการพิสูจน์ความถูกต้อง
  • กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ผลบวกของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมและรูปหลายเหลี่ยม 

   สุวร กาญจนมยูร (2547)
   กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่เน้นให้เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
  • กระบวนการทัศน์ใหม่ในการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า 

   จำนง สรพิพัฒน์ (2552)
   การผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำมีข้อดีที่เป็นพลังงานที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศและก๊าสเรือนกระจกที่ทำให้โลกร้อน แต่มีข้อเสียตรงที่มีผลกระทบทางด้านสังคมที่ค่อนข้างรุนแรง ในกรณีใช้เขื่อนขนาดใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากการสร้างเขื ...
  • กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมนำมาใช้ในห้องเรียนได้หรือไม่ 

   กมลวรรณ พฤฒินันทกุล (2557)
   กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมนำมาใช้ในห้องเรียนได้หรือไม่ รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนพบว่า ในภาพรวมจะมีความคล้ายคลึงกัน แต่แตกต่างกันเพียงรายละเอียดของบางลำดับขั้นตอนเท่านั้น
  • กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม คืออะไร? 

   กฤษลดา ชูสินคุณาวุฒิ (2557)
   การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษาได้นำกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering design process) มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือวิธีการทั้งนี้หน่วยงานต่าง ๆ ทางด้านการศึกษาได้นำเสนอกระบวนการอ ...
  • กระแสวน (eddy current) 

   สมนึก บุญพาไสว (2551)
   คำว่า "กระแสวน" ในทางฟิสิกส์มีใช้อยู่ในสองสาขาคือ พลศาสตร์ของไหลและแม่เหล็กไฟฟ้า ในพลศาสตร์ของไหล กระแสวน คือ กระแสของขอวไหลที่เคลื่อนที่แตกต่างไปจากกระแสหลักของของไหล...
  • กราฟคู่อันดับกับโทรศัพท์ SMART PHONE 

   อลงกต ใหม่ด้วง (2558)
   การแสดงให้นักเรียนเห็นถึงสถานการณ์การนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในโลกของความเป็นจริงจะช่วยทำให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของคณิตศาสตร์ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน บทความนี้จะแสดงตัวอย่ ...
  • กรแก้ปัญหาวัตถุ 3 ชิ้น 

   นิพนธ์ ศุภศรี (2547)
   ทักษะการแก้ปัญหาเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะทำให้บุคคลมีทางเลือกในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ซึ่งทำให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคือ นำไปสู่ความสำเร็จในการดำรงชีวิตในสังคม
  • กลยุทธ์แก้ปัญหากับการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ 

   โกสุม กรีทอง (2549)
   หนึ่งในบรรดาความท้าทายของครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาไม่ว่าจะเป็นคุณครูมือใหม่ กลางเก่ากลางใหม่ หรือคุณครูรุ่นเก๋าหลายต่อหลายท่าน ก็คือ การทำให้นักเรียนมีความคิดรวบยอด และในขณะเดียวกันความคิดนี้ก็สร้างความเชื่อมโยงไปสู่เ ...
  • กลุ่มดาวเคาะห์ 

   สุจิตรา ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์ (2551)
   เมื่อเอ่ยถึงดาวเคราะห์ เป็นที่เข้าใจตรงกันว่าเป็นบริวารของดวงอาทิตย์ คือ โคจรรอบดวงอาทิตย์นั่นเอง ดาวเคราะห์เป็นวัตถุทบนท้องฟ้าที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง ที่มองเห็นได้เพราะแสงสะท้อนที่ได้รับจากดวงอาทิตย์
  • กล้องดิจิทัล เครื่องมือช่วยในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

   วรพรรณ ทิณพงษ์ (2552)
   ปัจจุบันกล้องดิจิทัลเป็นอุปกรณ์ถ่ายภาพที่ราคาไม่แพง ใช้งานไม่ยาก สามารถนำไปผลิตงานที่มีคุณภาพเพื่อนำไปใช้ในระบบการพิมพ์ ทำฐานข้อมูลภาพเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ การทำสื่อการสอนได้เป็นอย่างดี
  • กว่าจะมาเป็นทฤษฎีกรด-เบส 

   วาสนา กีรติจำเริญ (2548)
   มนุษย์เริ่มให้ความสนใจและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่อง กรด - เบส และสามารถนำสารชนิดต่าง ๆ รอบตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 โดยนักเล่นแร่แปรธาตุชื่อ เรย์มอนด์ ลูลี่ย์ (Raymund Lully) ได้นำกรดไนตริกมาผสมกับ ...
  • กว่าจะได้เป็นวิทยากรของโครงการ GLOBE 

   ยุพาพร ทิพย์จริยาอุดม (2548)
   การประชุม GLOBE International Train the Trainer Workshop เป็นการประชุมที่จัดขึ้นเพื่ออบรมผู้เข้าร่วมประชุมให้เป็นวิทยากรของโครงการ GLOBE การประชุมในลักษณะนี้จะจัดขึ้นทุกปี โดยหมุนเวียนกันไปในแต่ละประเทศสมาชิกที่มีความพร้อม