• กรอบความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   ธนารัตน์ จิระอรุณ; มลุลี พรโชคชัย (2546)
   ICT เป็นเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ในสังคมทุกวันนี้เป็นอย่างมากทั้งทางด้านการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ การเมือง สังคม การศึกษา และอื่น ๆ
  • กรอบโครงสร้างการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA 2009 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2554)
   รายงานเล่มนี้ได้รวบรวมหลักการและแนวคิดที่ประเทศสมาชิก OECD และประเทศที่มิใช่สมาชิกแต่เข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA ซึ่งได้ตกลงตัดสินวาสเป็นสิ่งจำเป็นของการเตรียมตัวเพื่อใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในโลกปั ...
  • กรอบโครงสร้างการประเมินผลนักเรียนโครงการ PISA 2015 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2560)
   รายงานเล่มนี้ได้รวบรวมหลักการและแนวคิดที่ประเทศสมาชิก OECD และประเทศที่มิใช่สมาชิกแต่เข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA ซึ่งได้ตกลงตัดสินว่าเป็นสิ่งจำเป็นของการเตรียมตัวเพื่อใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในโลกปั ...
  • กระจกลูกบอลมายา 

   ไพโรจน์ ปุรณวัฒนกุลชัย; สัญญลักษณ์ นิรัติศัยรักษ์ (2547)
   ครั้งนี้เราจะทำสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนอย่างสนุกสนาน และได้รับสาระกันบ้างนะครับ โดยใช้วัสดุที่ใช้ในเทศกาลคริสต์มาส ได้แก่ลูกบอลคริสต์มาสนั่นเอง
  • กระจกอัจฉริยะ 

   กมลวรรณ แสนบุญรัตน์ (2548)
   การนั่งทำงานอยู่ในห้องกระจกที่มีแสดงแดดส่องถึงและไม่มีเครื่องปรับอากาศ คงจะเป็นการทำงานที่ไม่ค่อยมีความสุขนัก เพราะความร้อนอบอ้าวที่ได้รับ แต่โชคดีที่เรามีเครื่องปรับอากศ จึงนั่งทำงานได้อย่างเย็นสบาย แต่พลังงานที่ต้องใช้ ...
  • กระดาษจากตะไคร้ รางวัลจากการแสดงสิ่งประดิษฐ์นักเรียนนานาชาติ 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2550)
   ปัจจุบันพบว่ายังมีอุตสาหกรรมการแปรรูปกระดาษเพื่อเศรษฐกิจในปริมาณมาก ทำให้ป่าไม้ลดลงและเกิดผลกระทบต่อการนำวัตถุดิบจากป่าไม้มาทำเยื่อกระดาษ แต่การแปลรูปกระดาษก็ยังมีความจำเป็นในชีวิตประจำวันและในอนาคต
  • กระตุ้นจินตนาการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนกับเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 4 

   ชมจันทร์ ธารา (2552)
   ภาพยนตร์แต่ละเรื่องที่นำมาฉายนั้น นับว่าเป็นภาพยนตร์วิิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติทั้งในยุโรป และเอเชีย ที่หาดูไม่ง่ายนัก เป็นโอกาสดีของเยาวชนไทยที่จะได้ชมภาพยนตร์ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ชวนให้ติดตาม ...
  • กระถางต้นไม้แก้มลิง 

   วนิดา คล่องอาสา (2553)
   จากเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันได้เกิดวิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อน ทำให้อุฯณหภูมิของโลกสูงขึ้น จึงเกิดผลกระทบต่าง ๆ มากมาย เช่น อากาศแปรปรวน น้ำเเข็งละลายเกิดน้ำท่วมฉับพลัน แผ่นดินไหว เป็นต้น...
  • กระบวนการคิดคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ตอนที่ 3 

   สุวร กาญจนมยูร (2546)
   คณิตศาสตร์ เป็นศาสตร์แห่งการคิดและเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของสมองในด้านทักษะและกระบวนการคิด
  • กระบวนการคิดคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ตอนที่ 4 

   สุวร กาญจนมยูร (2546)
   สมอง เป็นอวัยวะที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนารวดเร็วกว่าอวัยวะอื่น ๆ ของร่างกาย ภายในสมองมีเซลล์ประสาทมากมายประมาณ 1 แสนล้านเซลล์ แต่ละเซลล์จะมีใยประสาทแตกแขนงยื่ยยาวออกมา สั้นบ้างยาวบ้าง เพื่อเชื่อมต่อไปยังประสาทของเซลล์อื่น ...
  • กระบวนการคิดคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ตอนที่ 5 

   สุวร กาญจนมยูร (2547)
   คณิตศาสตร์ เป็นศาสตร์แห่งการคิดและเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของสมองในด้านทักษะและกระบวนการคิด
  • กระบวนการคิดคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ตอนที่ 6 

   สุวร กาญจนมยูร (2547)
   คณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์หนึ่งที่ควรเน้นให้ผู้เรียนหาวิธีการคิด เพื่อให้เกิดองค์ความรู้หลักการต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์แล้วนำความรู้หลักการเหล่านั้นไปพัฒนาและแก้ปัญหาในชีวิตจริงจนทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ เกิดความริเริ่มสร้าง ...
  • กระบวนการคิดคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกาา ตอนที่ 8 

   สุวร กาญจนมยูร (2547)
   กระบวนการคิดเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมอง คนบางคนมีกระบวนการคิดในการเรียนรู้ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอดและหลักการต่าง ๆ จากการสังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง การให้เหตุผลและการพิสูจน์ความถูกต้อง
  • กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ผลบวกของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมและรูปหลายเหลี่ยม 

   สุวร กาญจนมยูร (2547)
   กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่เน้นให้เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
  • กระบวนการทัศน์ใหม่ในการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า 

   จำนง สรพิพัฒน์ (2552)
   การผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำมีข้อดีที่เป็นพลังงานที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศและก๊าสเรือนกระจกที่ทำให้โลกร้อน แต่มีข้อเสียตรงที่มีผลกระทบทางด้านสังคมที่ค่อนข้างรุนแรง ในกรณีใช้เขื่อนขนาดใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากการสร้างเขื ...
  • กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมนำมาใช้ในห้องเรียนได้หรือไม่ 

   กมลวรรณ พฤฒินันทกุล (2557)
   กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมนำมาใช้ในห้องเรียนได้หรือไม่ รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนพบว่า ในภาพรวมจะมีความคล้ายคลึงกัน แต่แตกต่างกันเพียงรายละเอียดของบางลำดับขั้นตอนเท่านั้น
  • กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม คืออะไร? 

   กฤษลดา ชูสินคุณาวุฒิ (2557)
   การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษาได้นำกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering design process) มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือวิธีการทั้งนี้หน่วยงานต่าง ๆ ทางด้านการศึกษาได้นำเสนอกระบวนการอ ...
  • กระแสวน (eddy current) 

   สมนึก บุญพาไสว (2551)
   คำว่า "กระแสวน" ในทางฟิสิกส์มีใช้อยู่ในสองสาขาคือ พลศาสตร์ของไหลและแม่เหล็กไฟฟ้า ในพลศาสตร์ของไหล กระแสวน คือ กระแสของขอวไหลที่เคลื่อนที่แตกต่างไปจากกระแสหลักของของไหล...
  • กราฟคู่อันดับกับโทรศัพท์ SMART PHONE 

   อลงกต ใหม่ด้วง (2558)
   การแสดงให้นักเรียนเห็นถึงสถานการณ์การนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในโลกของความเป็นจริงจะช่วยทำให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของคณิตศาสตร์ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน บทความนี้จะแสดงตัวอย่ ...
  • กรแก้ปัญหาวัตถุ 3 ชิ้น 

   นิพนธ์ ศุภศรี (2547)
   ทักษะการแก้ปัญหาเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะทำให้บุคคลมีทางเลือกในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ซึ่งทำให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคือ นำไปสู่ความสำเร็จในการดำรงชีวิตในสังคม