• Stephen Hawking 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2553)
   Stephen Hawking เป็นนักฟิสิกส์อัจฉริยะผู้พิการ แต่มีชื่อเสียงโด่งดังจนเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ครทั่วโลกรู้จักดีที่สุดหนึ่ง
  • Steven Chu อดีตรัฐมนตรีรางวัลโนเบล 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2558)
   รัฐมนตรีคนแรกของโลกที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์คือ Steven Chu แห่งมหาวิทยาลัย Stanford สหรัฐอเมริกา ร่วมกับนักวิจัยท่านอื่นด้วยผลงานการคิดสร้างวิธีกักอะตอมให้อยู่นิ่ง ๆ โดยใช้เลเซอร์และสนามแม่เหล็ก
  • Subramanyan Chandrasekhar นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์อเมริกันเชื้อชาติอินเดีย 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2557)
   เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ค.ศ.1995 นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ (astrophysicist) คนสําคัญที่สุดคนหนึ่งของโลกได้ถึงแก่กรรมหลังจากที่ได้สร้างผลงานการค้นคว้าวิชาทฤษฎีดาราศาสตร์ฟิสิกส์ติดต่อกันมานานร่วม 60 ปี และได้รับรางวัลเกียรติยศมากมาย ...
  • Sunburst Youth Camp 2008 Singapore 

   นพรัตน์ ศรีเจริญ (2552)
   ในปีนี้ประเทศที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 14 ประเทศ แต่ละประเทศที่เข้าร่วมจะต้องคัดเลือกนักเรียน 8 คน และผู้ดูแล 1 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสำหรับตัวแทนประเทศไทยเป็นนักเรียนทุน พสวท. 8 คน และนักวิชาการจาก สสวท. ...
  • Super G เทคโนโลยีไร้สายความเร็วสูง 

   สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ (2548)
   ในการที่จะทำให้ระบบเครือข่ายไร้สายของเราสามารถสื่อสารให้เร็วขึ้นนั้น ต้องใช้อุปกรณ์ทั้งภาครับและภาคส่งที่รองรับเทคโนโลยีเร่งความเร็วของระบบไร้สายทั้งหมด
  • SWH การเขียนทางวิทยาศาสตร์ 

   เตชทัต เรืองธรรม (2559)
   วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะเกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคน ทำให้ได้พัฒนาวิธีคิด กระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล การมีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยเลือกใช้ข ...
  • The 1990 Revised Edition of The 1978 Lower Secondary School Curriculum 

   กระทรวงศึกษาธิการ (2539)
   หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ฉบับภาษาอังกฤษ โดยกระทรวงศึกษาธิการ
  • The 2nd International Conference on Southeast Asian Weather and Climate 2013 

   ยุพาพร ลาภหลาย (2556)
   ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และในระดับโลก จากปัญหาต่าง ๆ ที่พบเหล่านี้ทําให้ประเทศในแถบเอเซียแปซิฟิกรวมตัวกันเพื่อ ...
  • Vera Rubin นักดาราศาสตร์สตรี ผู้วัดความเร็วในการหมุนรอบตัวเองของกาแล็กซีเป็นคนแรก 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2557)
   นับตั้งแต่สมัยของ Galileo คือเมื่อ 400 ปีก่อน ที่นักดาราศาสตร์ใช้กล้องโทรทรรศน์ศึกษาธรรมชาติของดาวเคราะห์ดาวฤกษ์ ดาวหาง ดาวเคราะห์น้อย กาแล็กซี ฯลฯ ซึ่งเป็นวัตถุท้องฟ้าที่กล้องโทรทรรศน์สามารถเห็นได้ แต่ปัจจุบันโลกมีนักดา ...
  • Virtual Classroom ชั้นเรียนเสมือนจริง การนำมาใช้และข้อจำกัดของการใช้ 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2551)
   สิ่งสำคัญของชั้นเรียนเสมือนจริงก็คือ การที่มีการจัดภาวะแวดล้อมของการเรียนรู้ให้เหมือนเรียนอยู่ในห้องเรียนจริง ๆ โดยที่ทั้งครูผู้สอนและนักเรียนต้องมีปฏิสัมพันธ์กันเสมือนเรียนในห้องเรียนปกติ แต่มีการนำเอาเทคโนโลยีทางคอมพิว ...
  • Virtual Field Trip ทัศนศึกษาเสมือน ทำอย่างไรให้เด็กได้เรียนรู้เหมือนจริง 

   แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี (2552)
   ด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัมนาอย่างต่อเนื่องในยุคดิจิทัลปัจจุบัน ทำให้การจัดการเรียนการสอนต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับตัวให้เข้ากับสังคม สิ่งแวดล้อมและภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในก ...
  • Visual Thinking คิดเป็นภาพ เข้าใจอย่างเป็นระบบ 

   เบ็ญจวรรณ หาญพิพัฒน์ (2562-01-02)
   ผู้เขียนได้ไปร่วมงานวิชาการที่คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดขึ้น ทำให้ได้เรียนรู้ว่า Visual Thinking ไม่ใช่เพียงการวาดภาพให้คนอื่นเข้าใจเท่านั้น แต่แก่นแท้อยู่ที่กระบวนการคิดอย่างเป็นลำดับ ...
  • VNO และ ฟีโรโมน เกี่ยวข้องกันอย่างไร? 

   วาสนา กีรติจำเริญ (2549)
   ฟีโรโมน คืออะไร? VNO คืออะไร ทั้งสองมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ
  • Web Quest 

   นวลนดา สงวนวงษ์ทอง (2547)
   ความเชื่อว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ เมื่อผู้เรียนได้ประมวลองค์ความรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และเลือกรับรู้ในสิ่งที่ตนสนใจตนต้องการรู้ เป็นการตอบสนองความพอใจส่วนตน จนเกิดความจำ
  • WebQuest 

   สมศรี ตั้งมงคลเลิศ (2550)
   WebQuest เป็นนวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะ inquiry oriented activities ที่นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ส่วนใหญ่หรือทั้งหมดจากแหล่งเรียนรู้ที่กำหนดไว้ให้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบนี้ใช้แนวคิดที่ว่า ...
  • Werner Heisenberg บิดาอีกคนหนึึ่งของกลศาสตร์ควอนตัม 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2553)
   Werner Heisenberg เกิดเมืื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2444 ตัั้งแต่เด็ก Heisenberg เป็นคนที่ไม่แข็งแรง คือ เป็นโรคภูมิแพ้ และโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เมืื่ออายุ 9 ขวบ ครอบครัวได้อพยพไปพำนักที่ Munich เพื่อให้ Heisenberg ...
  • What is P-16 System? 

   สุทธิพร สัจพันโรจน์ (2548)
   ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการพูดถึง P-16 System ในระบบการศึกษา มาหลายปีแล้ว แต่เริ่มมีการศึกษาอย่างจริงจังในปี พ.ศ. 2541 โดยหน่วยงาน National Conference of State Legislatures (NCSL) ได้เริ่มทำการศึกษาเรื่อยมา ปัจจุบันได้มีการทดลอง ...
  • Wiki กับ Wikipedia เว็ปไซต์คนละเรื่องเดียวกัน 

   สุทธิพร สัจพันโรจน์ (2549)
   เมื่อได้ศึกษาเกี่ยวกับเว็ปไซต์พบว่า Wikipedia คืออะไร เป็นแหล่งข้อมูลประเภทใด ทำให้รู้ว่าเว็ปไซต์นี้มี concept ที่น่าสนใจทีเดียว
  • William Henry Bragg บิดาของผลึกศาสตร์รังสีเอกซ์ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2553)
   เมื่ออายุ 11 ปี Bragg ได้เข้าเรียนที่ Market Malborough Grammar School และเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับภาษาต่างประเทศได้ดี แต่สอบวิชาประวัติศาสตร์ตก ถึงชีวิตส่วนใหญ่ของ Bragg จะหมดไปกับการอ่านหนังสือ และการทำงานตามลำพัง...
  • William Thomson Lord Kalvin 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2551)
   Thomson เป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับการยกย่องมากที่สุดคนหนึ่งของอังกฤษ เพราะมีผลงานด้านความร้อน และไฟฟ้ามากมาย Thomson ได้รับการเเต่งตั้งให้เป็น Lord Kelvin ซึ่งเป็นชื่อของแม่น้ำ ที่ไหนผ่านมหาวิทยาลัยที่เขาใช้ชีวิตทำงานถึง 53 ปี