• Shift แป้นลัดมหัศจรรย์ของ GSP ตอน อวดผลงานผ่าน www. 

   อลงกต ใหม่ด้วง (2551)
   สำหรับท่านที่เคยลองใช้โปรแกรม GSP ในการสร้างชิ้นงานต่าง ๆ จึงอาจจะอยากเผยแพร่ผลงานที่น่าภูมิใจเหล่านี้ผ่านเครือข่าย world wide web ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และทบทวนเนื้อหาแบบออนไลน์ หรือจะแลกเปลี่ยนกับเพื่อนครูที่ออยู่ต่างโรงเรียน ...
  • Shift แป้นลัดมหัศจรรย์ของ GSP ตอน แป้นกลของคนชอบความตรง 

   อลงกต ใหม่ด้วง (2550)
   ความเป็นคนตรงถือเป็นมงคลชีวิตได้ประการหนึ่งเหมือนกัน หากเราเป็นคนที่มีจิตใจซื่อตรง ไม่คิดอะไรเคี้ยวคดลดเลี้ยวคอยแต่จะเอารัดเอาเปรียบคนอื่น สังคมก็คงจะน่าอยู่กว่านี้ โปรแกรม GSP ก็สอนให้เราเป็นคนตรงได้เหมือนกันจากเส้นตรงท ...
  • Shift แป้นลัดมหัศจรรย์ของ GSP ตอนตัวอักษรวิ่งได้ 

   อลงกต ใหม่ด้วง (2550)
   หลาย ๆ คน ที่เคยใช้โปรแกรม GSP คงทราบกันดีว่า ความสนุกอย่างหนึ่งของโปรแกรมนี้ ก็คือความสามารถในการเคลื่อนไหวของภาพต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นตามทิศทางที่เรากำหนดเองได้ โดยการใช้ปุ่มแสดงการทำงาน เมื่อเห็นรูปต่าง ๆ เคลื่อนไหวได้ดังใจแล้ว ...
  • Slice It เกมคณิตศาสตร์ยอดเยี่ยมฝึกสมองเรื่องรูปทรง 

   ภากร กุลศุภกร (2554)
   ในช่วงปีที่ผ่านมามี App ที่น่าสนใจมากมาย แต่เราขอเน้นเฉพาะ App วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน สำหรับครู นักเรียน และผู้ปกครอง พร้อมเเนะนำการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
  • Smart Classroom ห้องเรียนในยุค 4.0 

   นิรมิษ เพียรประเสริฐ (2560)
   ในยุคที่มีการใช้เทคโนโลยีในการเชื่อมโยงสรรพสิ่งและส่งข้อมูลไปยังปลายทางได้อย่างรวดเร็ว และง่ายขึ้น ทำให้คนทุกคนจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง รู้จักวิธีการเรียนรู้และสามารถปรับใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
  • Sonya Kovalevskaya สตรีนักคณิตศาสตร์ผู้สามารถไม่แพ้บุรุษ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2549)
   ครอบครัว Krukovskaya มีทายาท 3 คน เป็นชาย 1 คน และหญิง 2 คน โดยบุตรสาวคนโตชื่อว่า Anluta และบุตรสาวคนเล็กชื่อ Sophla หรือ Sonya ซึ่งเป็นชื่ือที่เธอใช้เรียกตนเองในเวลาต่อมา
  • STEM Showcase โชว์โครงงานสะเต็มศึกษาดีเด่นระดับนานาชาติ 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2560)
   เยาวชนไทยจะมีผลงานที่โดดเด่นในระดับนานาชาติจำนวนมากทุกปี และ สสวท. ได้คัดเลือกโครงงานสะเต็มศึกษาที่ดีเด่นระดับนานาชาติมาจัดแสดงในงาน "STEM Showcase" เพื่อเป็นตัวอย่างให้นักวิชาการของ สสวท. ครูผู้สอน และวิทยากรในเครือข่าย ...
  • Stephen Hawking 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2553)
   Stephen Hawking เป็นนักฟิสิกส์อัจฉริยะผู้พิการ แต่มีชื่อเสียงโด่งดังจนเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ครทั่วโลกรู้จักดีที่สุดหนึ่ง
  • Steven Chu อดีตรัฐมนตรีรางวัลโนเบล 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2558)
   รัฐมนตรีคนแรกของโลกที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์คือ Steven Chu แห่งมหาวิทยาลัย Stanford สหรัฐอเมริกา ร่วมกับนักวิจัยท่านอื่นด้วยผลงานการคิดสร้างวิธีกักอะตอมให้อยู่นิ่ง ๆ โดยใช้เลเซอร์และสนามแม่เหล็ก
  • Subramanyan Chandrasekhar นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์อเมริกันเชื้อชาติอินเดีย 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2557)
   เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ค.ศ.1995 นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ (astrophysicist) คนสําคัญที่สุดคนหนึ่งของโลกได้ถึงแก่กรรมหลังจากที่ได้สร้างผลงานการค้นคว้าวิชาทฤษฎีดาราศาสตร์ฟิสิกส์ติดต่อกันมานานร่วม 60 ปี และได้รับรางวัลเกียรติยศมากมาย ...
  • Sunburst Youth Camp 2008 Singapore 

   นพรัตน์ ศรีเจริญ (2552)
   ในปีนี้ประเทศที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 14 ประเทศ แต่ละประเทศที่เข้าร่วมจะต้องคัดเลือกนักเรียน 8 คน และผู้ดูแล 1 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสำหรับตัวแทนประเทศไทยเป็นนักเรียนทุน พสวท. 8 คน และนักวิชาการจาก สสวท. ...
  • Super G เทคโนโลยีไร้สายความเร็วสูง 

   สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ (2548)
   ในการที่จะทำให้ระบบเครือข่ายไร้สายของเราสามารถสื่อสารให้เร็วขึ้นนั้น ต้องใช้อุปกรณ์ทั้งภาครับและภาคส่งที่รองรับเทคโนโลยีเร่งความเร็วของระบบไร้สายทั้งหมด
  • SWH การเขียนทางวิทยาศาสตร์ 

   เตชทัต เรืองธรรม (2559)
   วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะเกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคน ทำให้ได้พัฒนาวิธีคิด กระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล การมีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยเลือกใช้ข ...
  • The 1990 Revised Edition of The 1978 Lower Secondary School Curriculum 

   กระทรวงศึกษาธิการ (2539)
   หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ฉบับภาษาอังกฤษ โดยกระทรวงศึกษาธิการ
  • The 2nd International Conference on Southeast Asian Weather and Climate 2013 

   ยุพาพร ลาภหลาย (2556)
   ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และในระดับโลก จากปัญหาต่าง ๆ ที่พบเหล่านี้ทําให้ประเทศในแถบเอเซียแปซิฟิกรวมตัวกันเพื่อ ...
  • Vera Rubin นักดาราศาสตร์สตรี ผู้วัดความเร็วในการหมุนรอบตัวเองของกาแล็กซีเป็นคนแรก 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2557)
   นับตั้งแต่สมัยของ Galileo คือเมื่อ 400 ปีก่อน ที่นักดาราศาสตร์ใช้กล้องโทรทรรศน์ศึกษาธรรมชาติของดาวเคราะห์ดาวฤกษ์ ดาวหาง ดาวเคราะห์น้อย กาแล็กซี ฯลฯ ซึ่งเป็นวัตถุท้องฟ้าที่กล้องโทรทรรศน์สามารถเห็นได้ แต่ปัจจุบันโลกมีนักดา ...
  • Virtual Classroom ชั้นเรียนเสมือนจริง การนำมาใช้และข้อจำกัดของการใช้ 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2551)
   สิ่งสำคัญของชั้นเรียนเสมือนจริงก็คือ การที่มีการจัดภาวะแวดล้อมของการเรียนรู้ให้เหมือนเรียนอยู่ในห้องเรียนจริง ๆ โดยที่ทั้งครูผู้สอนและนักเรียนต้องมีปฏิสัมพันธ์กันเสมือนเรียนในห้องเรียนปกติ แต่มีการนำเอาเทคโนโลยีทางคอมพิว ...
  • Virtual Field Trip ทัศนศึกษาเสมือน ทำอย่างไรให้เด็กได้เรียนรู้เหมือนจริง 

   แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี (2552)
   ด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัมนาอย่างต่อเนื่องในยุคดิจิทัลปัจจุบัน ทำให้การจัดการเรียนการสอนต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับตัวให้เข้ากับสังคม สิ่งแวดล้อมและภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในก ...
  • Visual Thinking คิดเป็นภาพ เข้าใจอย่างเป็นระบบ 

   เบ็ญจวรรณ หาญพิพัฒน์ (2562-01-02)
   ผู้เขียนได้ไปร่วมงานวิชาการที่คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดขึ้น ทำให้ได้เรียนรู้ว่า Visual Thinking ไม่ใช่เพียงการวาดภาพให้คนอื่นเข้าใจเท่านั้น แต่แก่นแท้อยู่ที่กระบวนการคิดอย่างเป็นลำดับ ...
  • VNO และ ฟีโรโมน เกี่ยวข้องกันอย่างไร? 

   วาสนา กีรติจำเริญ (2549)
   ฟีโรโมน คืออะไร? VNO คืออะไร ทั้งสองมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ