• เชื่อมโยงความคิดคณิตสะเต็ม 

   อลงกต ใหม่ด้วง (2557)
   ลักษณะสำคัญประการหนึ่งในการศึกษาเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาคือการเชื่อมโยงความรู้ระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมเข้าด้วยกัน เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและในโลกของการทำงาน
  • เชื่อเพลิงจิ๋ว 

   ธีรพัฒน์ เวชชประสิทธิ์ (2550)
   มนุษย์นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นพลังงานเพื่อตอบเสนอกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ มาช้านาน โดยเฉพาะพลังงานในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งมาจากการเผาเชื้อเพลิงธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ เเละยังปล่อยแก๊สชนิดต่าง ๆ สู่บรรยากาศโลก ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่ ...
  • เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม:จากนโยบายด้านพลังงานสู่กิจกรรมในชั้นเรียน 

   ธนพรรณ ชาลี (2555)
   กระทรวงพลังานและกระทรวงศึกษาธิการ ตระหนนักถึงความสำคัญของพลังงาน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และความสำคัญของการใช้การศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการอนุรักษ์พลังงาน และพัฒนาความรู้ ทักษะ ...
  • เชื้อแบคทีเรีย E.coll ระบาด 

   ธีรพัฒน์ เวชชประสิทธิ์ (2554)
   ข่าวกาารแพร่ระบาดของเชื้อ E.coll 0104:H4 อาจมีข้อมูลบางอย่างที่ทำให้ผู้ติดตามข่าวเข้าใจคลาดเคลื่อนและสับสน แต่หากท่านทราข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเชืื้อโรคนี้ การเกิดโรค การระบาด และวิธีการป้องกัน จะช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ดียิ่งขึ้น
  • เซลล์เชื้อเพลิง 

   สมนึก บุญพาไสว (2548)
   เซลล์เชื้อเพลิงไม่ใช่แหล่งพลังงานชนิดใหม่ แต่เป็นวิธีใหม่ของการใช้พลังงานที่มีอยู่ เซลล์เชื้อเพลิงคืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงผันพลังงานเคมีของเชื้อเพลิง (ไฮโดรเจนหรือ เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเข้มข้น) และออกซิเจน เป็นพลังงานไฟฟ้า ...
  • เด็กประถมควรเรียนรู้อะไรบ้าง เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สสวท. มีคำตอบ 

   เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว; ภัทรวดี หาดแก้ว (2556)
   การจัดประสบการณ์ให้เด็กเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ในระดับปฐมวัย เป็นการวางรากฐานและส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็กและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเติบโตขึ้น แต่ครูส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่า ควรจะให้เด็ ...
  • เด็กอัจฉริยะ ทราบได้อย่างไร 

   ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ (2555)
   ไอน์สไตน์ ในวัยเด็กถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของเด็กที่มีพัฒนาการช้า เนื่องจากเขาอ่านออก เขียนได้ เมื่ออายุเลยเกณฑ์ที่ควรจะเป็น ครูของเขาแนะให้ลาออกจากโรงเรียนและบอก ว่าเขาไม่มีทางประสบความสำเร็จได้เลย
  • เด็กไทยประกาศก้องโลกในโอลิมปิกวิชาการ 

   ดาราวรรณ เหลืองอร่ามโชติ (2545)
   ความตื่นเต้น ความดีใจและความภาคภูมิใจยังอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยจนทุกวันนี้ จากการที่เด็กไทยประกาศก้องโลกในโอลิมปิกวิชาการที่ประเทศเบลเยี่ยม เมื่อเดือนกรกฎาคม 2544 จนทั่วโลกต้องตะลึง
  • เตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ไขข้อสงสัย ทำไมเด็กสิงคโปร์จึงเก่งคณิตศาสตร์? 

   เหมือนฝัน เยาว์วิวัฒน์ (2556)
   ประเทศสิงคโปร์ หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประเทศเล็ก ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเป็นอันดับต้น ๆ และยังจัดเป็นประเทศต้นแบบทางการศึกษาที่นักวิชาการนานาชาติต่างให้การยอมรับ ...
  • เตรียมพบกับกิจกรรมพิเศษเดือนมกราคม 2552 นี้ 

   ดุษฎี นัยวัฒนกุล (2551)
   สถาปนา 36 ปี สสวท. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือเครือข่ายการศึกษายกระดับคุณภาพหลักสูตร ครู สื่อ เพื่อเด็กไทย “คิดได้ แก้ปัญหาได้”
  • เตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   นิพนธ์ ศุภศรี (2553)
   ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และการสื่อสารมีผลให้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปมีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของทุกคนและมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
  • เตาไมโครเวฟกับอาหารรสเค็ม 

   สมนึก บุญพาไสว (2533)
   นักวิจัยตั้งข้อสมมติฐานว่า ไมโครเวฟไม่สามารถแผ่ทะลุผ่านเข้าไปในอาหารที่มีเกลือ (รสเค็ม) ได้ง่ายนัก เพราะเกลือที่มีไอออนสูงจะดูดกลืนพลังงานจากไมโครเวฟ นี้อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมอาหารที่อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟในเวลาที่ไม่มากพอ ...
  • เตือนการรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยพอลิเมอร์นำไฟฟ้า 

   สมนึก บุญพาไสว (2533)
   นักวิจัยได้ค้นพบวิธีตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง โดยการผสมผงคาร์บอนเข้าไปในซิลิโคนพอลิเมอร์ ซึ่งทำให้สามารถนำไฟฟ้าได้ และน้ำไม่มีผลทางไฟฟ้าต่อของผสมนี้ แต่พอลิเมอร์นี้จะบวมขึ้นเมื่อถูกไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นองค์ประก ...
  • เทคนิกการสอนแบบ Mathe League พัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างไร 

   วิสุทธิ์ คงกัลป์ (2551)
   ในสังคมปัจจุบันวิชาคณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญต่อยุคที่เทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆกำลังเจริญก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือนำไปสู่การคิดคนและ สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเศรษฐกิจและสังคมตลอด ...
  • เทคนิคการการใช้จ่ายเงินให้เลิศแบบมนุษย์เงินเดือน(น้อย) 

   วนิดา สิงห์น้อย (2559)
   สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้พนักงานที่มีรายได้จากเงินเดือนเพียงอย่างเดียวต้องระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอย เนื่องจากสินค้าที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ปรับราคาสูงขึ้น เเต่รายได้ยังเท่าเดิม ทำให้มนุษย์เงินเดือนต้องหาวิธีใช้จ่ ...
  • เทคนิคการจัดการเรียนรู้ สำหรับการแก้โจทย์ปัญหาเคมีคำนวณ 

   จรรยา ดาสา (2553)
   ในการเรียนเคมีคำนวณ การแก้โจทย์ปัญหานับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะการจัดการเรียนรู้และการทำสอบส่วนใหญ่มุ่งให้ผู้เรียนคำตอบที่เป็นตัวเลข ...
  • เทคนิคการซ้อนภาพ กล้วยเปลี่ยนสี 

   พรลดา ลิขสิทธิ์วัฒนกุล (2557)
   วันนี้ผู้เขียน ขอนำเสนอวิธีการบันทึกการเปลี่ยนสีของผลไม้โดย “เทคนิคการซ้อนภาพถ่าย” ด้วยโปรแกรม Photoshop เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนสีของส่วนต่าง ๆ อย่างชัดเจน เรามาติดตามการเปลี่ยนแปลงของกล้วยน้ำว้า ซึ่งตามธรรมชาติต้อ ...
  • เทคนิคการบัคกรี 

   สมนึก บุญพาไสว (2534)
   การบัดกรีเป็นหัวใจสำคัญของการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ความบกพร่องหลายๆ อย่างที่เกิดขึ้นในวงจรมีสาเหตุมาจากการบัดกรี การเรียนรู้วิธีการบัดกรีอย่างถูกต้องเป็นส่วนสำคัญของนักอิเล็กทรอนิกส์ที่ดี ในบทความนี้จะเน้นถึงการพัฒนาท ...
  • เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
   เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการยกตัวอย่างและการสร้างโจทย์ปัญหา การใช้วัสดุประกอบการสอน การสร้างและการใช้ภาพประกอบการสอน การต่อภาพ การฝึกท่องสูตรคูณ ...
  • เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนกับมุมมองของครูในดวงใจเด็กเหรียญทองโอลิมปิก 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2551)
   “เมื่อศิษย์ประสบความสำเร็จคือความสุขของครู” เสียงสะท้อนจากใจครูของเด็กเหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิกพร้อมแนะวิธีสอนฟิสิกส์ให้ประสบความสำเร็จ คุณครูของเด็กเหรียญทองเคมีโอลิมปิกสนุกกับการสอนและหาคำตอบไปพร้อมกับนักเรียน