• เขาดับร้อน 

   ศุภชัย ติยวรนันท์ (2553)
   เหตุที่ตั้งชื่อตอนว่าอย่างนี้ก็เนื่องด้วยนึกถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งที่ผมและคณาจารย์ในภาควิชาอีกหลายท่าน ได้นำนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยของแก่น ออกเดินทางเพื่อทัศนศึกษา และเรียนรู้ธรรมชาติของพืชพรรณต่าง ๆ โดยเฉพาะพืชสมุนไพร ...
  • เข้าใจการคูณ 

   อุษณีย์ วงศ์อามาตย์ (2561-07-03)
   การสอนการคูณ เรามักให้ความสำคัญกับวิธีการคำนวณเพื่อหาคำตอบ มากกว่าที่จะคำนึงถึงความหมายของการคูณ การทำเช่นนี้ทำให้หลายคนไม่เข้าใจความหมายของการคูณ และมักตั้งคำถามเกี่ยวกับการเขียนแสดงการคูณ มีครั้งหนึ่งได้กลายเป็นประเด็น ...
  • เคมีกับงานพิสูจน์หลักฐาน 

   ณัฏฐิกา งามกิจภิญโญ (2560-11-12)
   การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ต่าง ๆ ของนักนิติวิทยาศาสตร์ จะเห็นได้ว่านักพิสูจน์หลักฐานต้องทำงานโดยอาศัยความรู้ ทฤษฎี ตลอดจนทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อการกระทำผิดหรือช่วยให้ผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากข้อกล่าวหา
  • เคมีในครัว 

   ประสาน สร้อยธุหร่ำ (2547)
   การทดลอง : อาหารกับความเป็นกรด - เบส
  • เคมีในสระว่ายน้ำ 

   สุทธาทิพย์ หวังอำนวยพร (2563-08)
   สระว่ายน้ำเป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกายที่หลาย ๆ คนชื่นชอบ การรักษาสภาพน้ำในสระว่ายน้ำให้สะอาดเพื่อให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง หลาย ๆ คนอาจคิดว่าในสระว่ายน้ำมีคลอรีนเป็นสารที่ใช้กำจัดเชื้อโรคในน้ำ ...
  • เครือข่ายความร่วมมือ ศูนย์อบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP 

   ชมัยพร ตั้งตน (2551)
   จากประสบการณ์การทำงานของ สสวท. ร่วมกับ หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในระดับภูมิภาค มาเป็นเวลาถึง 36 ปี สสวท. พบว่า ตัวแบบขององค์กรตามสายการบังคับบัญชาของกระทรวงศึกษาธิการมีข้อจำกัด และเปลี่ยนแปลงอยู่เนือง ๆ ...
  • เครื่องกรองน้ำ 

   วาสนา กีรติจำเริญ (2546)
   น้ำ เป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์ น้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติไม่สามารถนำมาดื่มได้ทันทีเหมือในสมัยก่อน เนื่องจากมลพิษในสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ นั้นเอง จึงทำให้มนุษย์คิดค้นอุปกรณ์ในการทำให้น้พสะอาด คือ เครื่องกรองน้ำ
  • เครื่องตรวจประจุไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 

   โช สาลีฉัน (2545)
   การปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันทำให้การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลง จึงส่งผลให้สื่อการเรียนการสอนเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เพื่อจุดประกายความคิดของครู
  • เครื่องมือช่างเป็นสื่ออย่างไร 

   เมธี เมฆสิงห์ (2546)
   ทราบมั้ยว่า เครื่องมือช่างไม้ไม่ว่าจะเป็นค้อน ตะปู ไม้ สามารถนำมาเป็นสื่อวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนฝึกการคิด การสังเกตได้ แม้จะเป็นอุปกรณ์ง่าย ๆ ที่มีใกล้ตัว แต่เมื่อนำมาใช้เป็นสื่อวิทยาศาสตร์แล้วก็ดูยากพอสมควร
  • เครื่องมือช่างเป็นสื่ออย่างไร 

   เมธี เมฆสิงห์ (2546)
   ท่านทราบมั้ยครับว่า เครื่องมือช่างไม้ไม่ว่าจะเป็นค้อน ตะปู ไม้ สามารถนำมาเป็นสื่อวิทยาศาสตร์เพื่อให้นักเรียนฝึกการคิด การสังเกตได้ แม้จะเป็นอุแกรณ์ง่าย ๆ ที่มีใกล้ตัว แต่เมื่อนำมาใช้สื่อวิทยาศาสตร์แล้วก็ดูยากพอสมควร ...
  • เครื่องมือสร้างตัวเลขสุ่ม...สร้างง่าย...ใช้สนุก 

   ชนิศวรา เลิศอมรพงศ์ (2551)
   การให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดคำนวณนั้น การสร้างโจทย์คณิตศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้สอนควนคำนึงถึงในการใช้ตัวเลขที่แตกต่างกันในแต่ละข้อคำถาม...
  • เครื่องยนต์คูรี 

   สมนึก บุญพาไสว (2559)
   ร่างบทความเกี่ยวกับเครื่องยนต์คูรี หรือเครื่องยนต์ความร้อนแบบหนึ่งที่มีหลักการทำงานโดยอาศัยสมบัติบางประการทางแม่เหล็กกับอุณหภูมิ
  • เครื่องยนต์คูรี Curie Engine 

   สมนึก บุญพาไสว (2560)
   เครื่องยนต์คูรี คือ เครื่องยนต์ความร้อนรูปแบบหนึ่งที่ทำงานโดยใช้สมบัติบางประการเชิงแม่เหล็ก ซึ่งสัมพันธ์กับอุณหภูมิ และสมบัติเชิงแม่เหล็กนี้ค้นพบโดยนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสชื่อ ปิแอร์ คูรี ผลการศึกษาของเขาทำให้คนรู้จักจุดคูรี ...
  • เครื่องยนต์สเตอร์ลิง 

   สมนึก บุญพาไสว (2549)
   เครื่องยนต์สเตอร์ลิง (เครื่องยนต์สำหรับอนาคต) เป็นเครื่องยนต์ความร้อนระบบปิด 2 จังหวะใช้ความร้อนจากภายนอก และใช้ก๊าซเป็นสารทำงาน เป็นเครื่องยนต์ที่ใช้แพร่หลายในอุตสาหกรรมขนาดเบาและตามบ้านเรือน เครื่องยนต์สเตอร์ลิงรุ่นแรก ...
  • เครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติก (Thermoacoustic Engine) 

   สมนึก บุญพาไสว (2560)
   เทอร์โมอะคูสติก เป็นการศึกษาที่เกี่ยวกับพลังงานอะคูสติกและอุณหพลศาสตร์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้เป็นการศึกษาการแปลงพลังงานจากรูปแบบหนึ่งไปเป็นพลังงานอีกรูปแบบหนึ่ง
  • เครื่องวัดความสูงของต้นไม้ 

   ชาญณรงค์ รัตนะ (2556)
   เครื่องวัดความสูงของต้นไม้ ที่สาขาออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ สสวท. ได้นำมาปรับปรุงและเพิ่มตารางค่า Sine และเข็มทิศ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีลักษณะเฉพาะ มีเข้มชี้มุมใช้หลักแรงโน้มถ่วงของโลก ซึ่งสามารถล็อกเข็มให้นิ่งอยู่กับที่ ...
  • เครื่องสำรวจแหล่งสารกัมมันตรังสี 

   โช สาลีฉัน; บุญมี พุกโพธิ์ (2546)
   หลักพื้นฐานของเครื่องตรวจวัดกัมมันตรังสี
  • เครื่องเร่งอนุภาค (LHC) 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2551)
   ย้อนอดีตเมื่อประมาณ 30 ปีก่อนนี้ นักฟิสิกส์ทฤษฎีได้สร้างทฤษฎีหนึ่งขึ้นมา ชื่อ Standaid Madel ซึ่งใช้อธิบายแรงนิวเคลียร์อย่าง ว่าเกิดจากการแลกเปล่ยนอนุภาค gluon 8 ชนิด...
  • เฉลยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นป.6 

   คุณยาย (2549)
   สวัสดีค่ะ คุณยายขอเฉลยข้อสอบที่มีผู้ถามมาอีก 2 ข้อนะคะ จริง ๆ แล้ว ทั้ง 2 ข้อไม่ยากเลย ขอให้ทำตามเงื่อนไขของโจทย์และทำอย่างมีระเบียบ ถ้าฝึกบ่อยแล้ว จะพบว่าคณิตศาสตร์ง่ายมากค่ะ
  • เชื่อมต่อ STEM ด้วยโครงงานและ ICT สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 

   สมชาย พัฒนาชวนชม (2557)
   ทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะที่ต้องได้รับการฝึกฝนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน และรองรับการแข่งขันในอาชีพที่สูงขึ้นที่เปิดกว้างมากขึ้นไม่เฉพาะภายในประเทศเท่านั้น ซึ่งการเรียนรู้แบบ STEM ในโรงเรียนเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถต ...