• อัจฉริยะภาพเด็กไทยและ ICT vs จริยธรรม 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2549)
   คอลัมน์สัมภาษณ์ฉบับนี้ เรามาพูดคุยเรื่องแนวทางการส่งเสริมอัจฉริยภาพของเด็กไทยและบทบาทของ ICT ต่อการเรียนรู้รวมทั้งผลกระทบต่อจรืยธรรม กับ ดร.ครรชิต มาลัยวงค์ ราชบัณฑิต สาชาคอมพิวเตอร์ ในสำนักวิทยาศาสตร์ ของราชบัณณฑิตยสถาน
  • อันตรายจากแสงแดดต่อผิวหนัง 

   สุธาทิพย์ หวังอำนวยพร (2562-03-04)
   แสดงแดดที่ผ่านเข้าสู่ผิวโลกประกอบด้วยรังสีหลายชนิด เมื่อรังสีผ่านเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลก รังสีบางส่วนจะถูกดูดซับหรือสะท้อนกลับ ทำให้รังสีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ผ่านเข้าสู่ผิวโลกได้ โดยทั่วไปเรามักนึกถึงรังสีอัลตราไวโอเลต ...
  • อัพ แอนด์ ดาวน์ ประลองความเข้าใจเกี่ยวกับชีวนิเวศ 

   ภัทราวุธ พุสิงห์ (2553)
   ขณะที่ผู้อ่านกำลังถือนิตยสาร สสวท. ฉบับนีี้อยู่คงเป็นช่วงทีี่ฝนสัั่งฟ้าไปแล้ว และฤดูหนาวกำลังเข้ามาเยือน (กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายว่า ปีนีนีี้จะมีอากาศหนาวกว่าปีทีทีี่แล้วและอุณหภูมิจะต่ำกว่าค่าปกติเล็กน้อย ซึึ่งเมืื่อได้ ...
  • อารยธรรมกรีกโบราณ รากฐานวิทยาการสมัยใหม่ 

   ศุภชัย ติยวรนันท์ (2549)
   คราวก่อนได้พาไปสัมผัสแหล่งอารยธรรมต่าง ๆ ที่แวดล้อมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แล้วแทรกกายเข้าไปในดินแดนของชาวกรีกโบราณ ย้อนหาอดีตของนักปราชญ์กรีกที่เป็นต้นแบบวิทยาการสมัยใหม่หลายแขนง คราวนี้ขอกล่าวถึงปราชญ์ท่านหนึ่ง ...
  • อารยธรรมชาวกรีกโปราณ รากฐานวิทยาการสมัยใหม่ 

   ศุภชัย ติยวรนันท์ (2549)
   ลองเดาๆ ดูซิครับว่า อารยธรรมของชาติใดที่มีอิทธิพลต่อวิทยาการในยุคศตวรรษที่ 20 มากที่สุด ใช่แล้วครับอารยธรรมกรีกเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผม นักปราชญ์ดังๆ หลายคนเกิดในยุคกรีกโบราณ เช่น พีทาโกรัส ฮิปโปเครติส อริสโตเติล ยูคลิด ...
  • อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์ 

   ศุภชัย ติยวรนันท์ (2549)
   มาพบกันอีกครั้งตามนัดครับ คราวก่อนผมได้พาทุกท่านไปท่องแดนมังกร ได้แนะนำแหล่งอารยธรรมขนาดใหญ่บริเวรลุ่มแม่น้ำเหลือง หรือลุ่มน้ำฮวงโห ให้ได้ทราบกันพอสังเขปแล้ว และได้สัญญาไว้เมื่อคราวก่อนว่า คราวนี้จะพาลัดฟ้าไปสู่ดินแดนแห่ ...
  • อารยธรรมอินคาที่สาบสูญ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2547)
   ประวัติศาสตร์ได้บันทึกว่า ในปี 2075 ซึ่งตรงกับสมัยพระบรมราชาธิราชที่ 4 ทัพทหารจำนวน 200 คน ภายใต้การนำของนายพล Francisco Pizarro และพระนักบวช 3 คน ได้เดินทางโดยเรือถึงดินแดงทางตอนเหนือของเปรู
  • อาหารและอารมณ์ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2546)
   ในมุมมองของคนทั่วไป อาชญากรหรือฆาตกรเป็นบุคคลที่มีปัญหาด้านบุคคลิกภาพและจิตใจ หาใช่คนที่บริโภคอาหารชนิดที่ไร้คุณภาพ
  • อินเทอร์เน็ตและการเรียนการสอน 

   สมศรี ตั้งมงคลเลิศ (2548)
   ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันได้ทำให้ความต้องการพลเมืองที่มีความสามารถในการสืบค้นสารสนเทศ วิเคราะห์ และจัดการสารสนเทศ มีความสามารถในการใช้สารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ตลอดจนสร้างองค์ความรู้และผลผลิตทางวัฒนธรรมใหม่ ความรู้บางเร ...
  • อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง 

   สมนึก บุญพาไสว (2533)
   ในบทความนี้จะอธิบายถึงความรู้เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ทางแสง ซึ่งสาขาหนึ่งของวิชาอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ในต่างประเทศได้มีการวิจัยและพัฒนาอย่างกว้างขวาง ปัจจุบันนี้ได้มีการนำเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางแ ...
  • อีกทางเลือกหนึ่งของสมดุลเคมี 

   ประวีณา ติระ (2554)
   สมดุลเคมี เป็นเนื้อหาวิชาเคมีที่คุณครูบางท่านบอกว่ายากที่จะจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างถูกต้องและลึกซึ้ง...
  • อีกบทพิสูจน์หนึ่งของ Fermat's Last Theorem 

   โกสุม กรีทอง (2548)
   มนุษย์จะยังคงสามารถคิดคำนวณได้อยู่ แม้ว่าสมองส่วนที่ควบคุมการรับรู้ทางภาษาจะถูกทำลายไปก็ตาม แต่นั่นมิได้หมายความว่า ความสามารถทางคณิตศาสตร์จะไม่ขึ้นอยู่กับความสามารถทางภาษาเลย
  • อีกหนึ่งทางสอน เพื่อให้เด็กรักษ์สิ่งแวดล้อม 

   สนธิ พลชัยยา (2556)
   การพัฒนากระบวนการผลิตในวงการอุตสาหกรรมทางเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ก่อเกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น ได้มีการตีพิมพ์บทความที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบกระบวนการทางเคมีบนพื้นฐานของความปลอดภัยและการลดมลพิษจำนวนมากมาย ...
  • อุทกภัยและภัยแล้ง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

   ภัทราวุธ พุสิงห์ (2554)
   ปัจจุบันผู้คนต่างให้ความสนใจและกล่าวถึงปัญหาพิบัติภัยทางธรรมชาติและภาวะโลกร้อนกันมาก เนื่องจากระยะไม่กี่ปีมานี้ ดูเหมือนว่าพิบัติภัยทางธรรมชาติต่าง ๆ เมื่อเกิดขึ้นเเต่ละครั้งก็สร้างความเสียหาย...
  • อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2548)
   วันนี้นิตยสาร สสวท. จะพาท่านผู้อ่านไปเที่ยวอุทยานผีเสื้อและแมลง แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์แห่งใหม่ของเด็กไทย
  • อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2553)
   ตามตำนานเล่าว่า เขาน้ําค้างเป็นยอดเขาสูง มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี สมัยโบราณคนที่เคยขึ้นไปบนยอดเขาจะเห็นมีน้ำค้างเป็นเกร็ดอยู่ตามยอดหญ้าลักษณะเป็นใยแมงมุมแม้แต่ตอนเที่ยงวันก็มีน้ำค้าง ประปรายอยู่บนยอดหญ้า จึงได้เรียกขานกันว่า ...
  • อุปกรณ์ช่วยเปิดหนังสือเพื่อคนพิการแขน 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2549)
   เนื่องจากผู้พิการทางแขนไม่สามารถใช้มือในการทำอะไรได้อย่างคนปกติ ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสศึกษาหาความรู้โดยสะดวกได้ด้วยตนเอง เด็กไทยวัยโจ๋สองคนจากเมืองชัยภูมิ จึงได้คิดค้นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการอ่านหนังสือของคนพิการแขนขึ้นมา
  • อุปสรรคของการแก้ปัญหา 

   สุรัชน์ อินทสังข์ (2546)
   การเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการจำสู้การเรียนรู้อย่างมีความหมายด้วยความเข้าใจไม่ได้เลย การวิจัยด้านจิตวิทยาการรู้คิด (Cognitive psychology) ชี้ให้เห็นความเรื่องนี้ได้อย่างดี
  • อุปสรรคทางภาษาในการเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กไทย 

   ศราวุธ จอมนำ (2557)
   องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ถูกเขียนขึ้นด้วยภาษาอังกฤษก่อนที่จะถูกแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ซึ่งในบ้านเราคือภาษาไทย เนื่องจากภาษาเดิมและภาษาที่แปลมีความต่างกัน ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนบางประการที่เป็นอุปสรรคในการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยภ ...
  • อ็องบรัว ปาเร บิดาของศัลยกรรมศาสตร์สมัยใหม่ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2555)
   แพทย์ยุโรปในยุคกลาง (ตั้งแต่ ค.ศ. 500-1500) ไม่มีใครได้รับการฝึกฝนให้มีฝีมือด้านการผ่าตัด ในกรณีที่มีผู้บาดเจ็บเพราะถูกทำร้ายหรือประสบอุบัติเหตุ สิ่งที่แพทย์จะทำให้มากที่สุดคือ ตกแต่งบาดแผลให้ดูดี แต่ไม่ผ่าตัดให้ ...