• หุ่นยนต์บังคับมือจากของเล่นกลายเป็น สื่อเรียนรู้ 

   พรพจน์ พุฒวันเพ็ญ (2558)
   ในวัยเด็กหลาย ๆ คนคงมีความสุขสนุกสนานกับการได้เล่นของนานาชนิด หลายชิ้นก็เล่นจนติด เล่นได้ทั้งวัน ของเล่นยอดฮิตตลอดกาลของเด็กชายชิ้นหนึ่งคือ รถบังคับแบบใช้สาย กดเดินหน้า กดถอยหลัง กดให้วิ่งไปทางซ้าย ไปทางขวา แค่เห็นรถวิ่ง ...
  • หุ่นยนต์ส่งสาส์นจากรถกระป๋อง 

   สมชาติ ไพศาลรัตน์ (2548)
   หุ่นยนต์ส่งสาส์นจากรถกระป๋อง เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ของนักเรียน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย นายอานนท์ ทองโปร่ง ศูนย์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
  • ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เนื่องในโอกาส 36 ปี สสวท. 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2552)
   สสวท. จัดพิธีเปิดห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา สสวท. ครบรอบ 36 ปี เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2552 ณ โรงเรียนดาราคาม ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากร ...
  • ห้องหินตะกอน 

   สติยา ลังการ์พินธุ์ (2551)
   Learning Object เรื่องห้องหินตะกอน สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ซึ่งกำหนดให้ผู้เรียน สำรวจตรวจสอบ สังเกต และอธิบายกระบวนการเกิด ลักษณะขององค์ประกอบ สมบัติของหินและแร่ รวมทั้งการใช้ประโยชน์
  • ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) กับการสอนคณิตศาสตร์ 

   ชนิสรา เมธภัทรหิรัญ (2560-11-12)
   การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ได้รับการคิดค้นจากประสบการณ์การสอนในชั้นเรียนวิชาเคมี โดยมีสาเหตุมาจากการที่นักเรียนหลายคนไม่สามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาปกติ หรือเนื้อหาในวิชาเรียนที่ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ ...
  • ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของ สสวท. 

   ชมจันทร์ ธารา (2553)
   ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท. ได้ร่วมลงนามกับผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายแกนนำ โครงการห้องเรียนพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
  • อ. สุคนธ์ทิพย์ ขวัญแก้ว ครูดอยผู้ร่วมบุกเบิกหลักสูตรวิทยาศาสตร์รากฐาน เรียนรู้มิติสัมพันธ์ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2549)
   คอลัมน์มุมความคิดในฉบับนี้เสนอการติดตามความเคลื่อนไหวของการทดลองใช้หลักสูตร ฯ ที่ สสวท. กำลังวิจัยนำร่องทดลองใช้ เนื่องจากความต้องการให้คนไทยทุกคนมีความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้แก่ ความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล คิดอย่างมีระบบ ...
  • อ. สุทธิพร ศิรประภา 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2547)
   แนวทางการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะและกระบวนการ "การเรียนรู้เรื่องเซตจากชุมชนท้องถิ่นในรูปแบบโครงงาน"
  • องค์ความรู้จากงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา 

   ทัศนีย์ บุญเติม (2551)
   เนื้อหาต่อไปนี้ เก็บความจากงานวิจัยเรื่อง “การสังเคราะห์นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ จัดทำขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2547 ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนจากสถาวิจัยแห่งชาติ
  • องค์ความรู้จากปราชญ์ในชุมชนกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

   พงษ์ ทรงพุฒิ (2552)
   ปราชญ์ คืออะไร พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของคำว่า ปราชญ์ ว่าหมายถึง ผู้มีปัญญารอบรู้ ดังนั้น ปราชญ์ในชุมชน หรือปราชญ์ชาวบ้าน ก็จะหมายถึง บุคคลภายในชุมชนผู้มีปัญญารอบรู้ และคนในชุมชนได้ให้ควา ...
  • อธิบายปรากฏการณ์รอบตัว ด้วยวิทยาศาสตร์ 

   วัฒน วัฒนากูล (2558)
   ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียน ผู้สอนส่วนมากจะเน้นที่องค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ตามตัวชี้วัด ให้ผู้เรียนได้เข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของธรรมชาติ พยายามจัดกิจกรรมให้เชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน ...
  • อธิบายปรากฏการณ์รอบตัวด้วยวิทยาศาสตร์ (2) 

   วัฒน วัฒนากูล (2558)
   มาพบกันอีกครั้งกับการนำเหตุผลทางด้านวิทยาศาสตร์ มาอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พบเห็นอยู่ทุกวัน หรือ สิ่งที่พบเห็นได้จากการที่นำหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการดำรงชีวิตของคนเรา ในครั้งนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องร ...
  • อนาคตของเครื่องทำความเย็น 

   สมนึก บุญพาไสว (2534)
   ระบบทำความเย็นมีหลักการทำงานคล้ายกับเครื่องสูบน้ำ นั่นคือถ้าต้องการทำให้อากาศในห้องมีอุณหภูมิต่ำลง ก็ต้องสูบเอาความร้อนออก เครื่องสูบความร้อนออกนี้รู้จักกันในนามของ เครื่องปรับอากาศ ในบทความนี้ได้อธิบายวัฎจักรการทำงานและ ...
  • อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ รศ. ดร. นิดา สะเพียรชัย 

   คุรุสภา (2527)
   รองศาสตราจารย์ ดร. นิดา สะเพียรชัย อดีตผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พ.ศ. 2524 - 2527
  • อยากให้ลูกเก่ง 

   ดาราวรรณ เหลืองอร่ามโชติ (2549)
   คุณพ่อคุรแม่เกือบทุกคนต้องการให้ลูกเก่ง เพื่อสืบทอดวงศ์สกุลและ... ตามเจตนารมณ์ที่ตั้งใจไว้ เมื่อคุณแม่รู้ว่าเริ่มตั้งครรภ์ จะีบไปพบสูตินารีแพทย์
  • อยู่ใกล้คนสูบบุหรี่เพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2549)
   แต่เดิมเราก็ตั้งแง่กับคนสูบบุหรี่อยู่แล้ว ไม่อยากอยู่ใกล้ หรือท่าเลี่ยงได้ก็เลี่ยง เพราะควันบุหรี่เป็นสาเหตุให้คนที่ไม่สูบเพิ่มอันตรายเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง และโรคหัวใจ มาครั้งนี้รายงานล่าสุดพบว่า ควันบุหรี่ยังเป็นสาเ ...
  • ออริกามิการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

   ชมัยพร ตั้งตน (2550)
   ถ้าเราถูกเป็นคำเรียกขานโดยคนแปลกหน้า จากพี่เป็นคุณน้า หรือคุณป้า เราจะตระหนักว่าเด็ก ๆ สมัยนี้ขาดทักษะการใช้เครื่องมือในการหยิบจับและประดิษฐ์ประดอยสิ่งต่าง ๆ ไปมาก ส่งผลให้การสร้างชิ้นงานของนักเรียนเริ่มไม่มีคุณภาพ ...
  • ออริกามิในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

   ชมัยพร ตั้งตน (2550)
   สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่สร้างได้ราคาถูกแต่ต้องใช้ฝีมือชั้นหนึ่งคือการพับกระดาษ ซึ่งเรียกว่าออริกามิ ดังที่นิตยสาร สสวท. ได้นำเสนอไปแล้ว ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างออริกามิ ที่สร้างด้วยกระดาษ A4 หรือ A5 แผ่นเดียวที่ต้องกา ...
  • อะไรเพราะ เพราะอะไร 

   สุรเชษฐ์ หลิมกำเนิด (2553)
   “นี่คริสตี้ วันนี้โจนัสเพิ่งได้ขลุ่ยไทยโบราณมาจากพรศักดิ์โจนัสว่าจะเอามาเป่าบรรเลงร่วมกับกีตาร์ของคริสตี้ มันน่าจะg เข้าท่าดีนะ” โจนัสกล่าวพร้อมอวดขลุ่ยไม้ลายหรูให้ค้คริสตีี้ดู ส่วนคริสตี้เองสังเกตเห็นความห่างของรูขลุ่ยจ ...
  • อัจฉริยะปัจจัย 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2550)
   เมื่อความสามารถระดับอัจฉริยะ มีหลายรูปแบบ และความสามาระระดับนี้จะต้องใช้เวลาในการทำงานนานและต่อเนื่อง ดังนั้นลำพังเพียงกระดาษและปากกาจะไม่ทำให้เรารู้ความสามารถระดับอัจฉริยะเหล่านี้เลย