• หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 

   กระทรวงศึกษาธิการ (2535)
   หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2535 โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์กับการอ่านเป็น คิดเป็น เขียนเป็น 

   นันทวรรณ หรรษาเวก (2554)
   การเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนการสอนเเบบสืบเสาะหาความรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมาโดยตลอด จุดประสงค์หลักในการใช้หนังสือเรียนของ สสวท. นั้น ต้องการให้ทั้งครูและนักเรียนมองเห็นความสำคัญของการทดลอง ซึ่งจะเป็นตัวเชื่อมโยง ...
  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ปฐมวัยจำเป็นหรือไม่? 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2552)
   หลักสูตรวิทยาศาสตร์ปฐมวัย เป็นการส่งเสริมครูปบมวัยให้สามารถจัดประสบการณ์ในรูปกิจกรรมบูรณาการที่สามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยได้อย่างครบถ้วนทุกด้าน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ESS) 

   มลุลี พรโชคชัย (2553)
   ปัจจุบันโลกมีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา ภาวะโลกร้อน น้ำท่วม ภัยแล้ง แผ่นดินถล่ม แผ่นดินไหว หรือพายุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ล้วนแล้วเเต่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งสิ้น ซึ่งปัจจัยที่ก่อใ ...
  • หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาสาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามแนวทาง สสวท. และสอวน. 

   พรชัย อินทร์ฉาย; คงนิตา เคยนิยม (2556)
   สสวท. ร่วมกับ สอวน. จัดทำหลักสูตรสำหรับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในรูปแบบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โดยเน้นการจัดการศึกษาแบบเพิ่มพูนประสบการณ์อย่างเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล ...
  • หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มาและการดำเนินการต่อไป 

   จารุวรรณ แสงทอง (2553)
   เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศหลักสูตรใหม่ที่เรียกว่าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คุณครูและผู้ปกครองหลายท่านอาจนึกในใจว่า "เปลี่ยนหลักสูตรอีกแล้วหรือ" ...
  • หลักสูตรโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 

   ฤทัย เพลงวัฒนา (2556)
   หลายสิ่งในธรรมชาตินั้น มีกระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนและใช้เวลายาวนาน ดังนั้นการที่จะตรวจสอบหรืออธิบายสิ่งเหล่านี้คงจะใช้เพียงหลักการของวิชาใดวิชาหนึ่งไม่ได้ จะต้องอาศัยการบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลาย ๆ ...
  • หลากหลายในเม็ดทราย 

   ประสาน สร้อยธุหร่ำ (2545)
   ทรายประกอบด้วยเศษหินและแร่ชิ้นเล็ก ๆ นักวิทยาศาสตร์กล่าวถึงเม็ดทรายว่ามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.06 mm - 2.1 mm เม็ดทรายมีขนาดใหญ่กว่าเนื้อโคลนและดินเหนียวแต่เล็กกว่าก้อนกรวด
  • หากเบื่อเรียนวิทย์ สอนผ่านละครดีกว่า 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2553)
   ค่ายละครวิทยาศาสตร์ ดึงดูดเด็กให้สนใจวิทย์ เมื่อนักเรียนเบื่อหน่ายที่จะเรียนวิทยาศาสตร์ ครูต้องหาแรงจูงใจต่าง ๆ ที่ชัดจูงให้เด็ก ๆ ได้เข้าถึงเนื้อหาสาระทางวิทยาศาสตร์อย่างเต็มใจและเข้าใจมากขึ้นตามแนวทางที่ถนัดของคุณครู ...
  • หาค่าประมาณของ π ด้วย GeoGebra 

   อัมริสา จันทนะศิริ (2561-11-01)
   บทความนี้ขอแนะนำสื่อการเรียนรู้ประกอบกิจกรรม "หาค่าประมาณของ π ด้วย GeoGebra" ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 ตามผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ...
  • หาจำนวนของขวัญจากบทเพลง The Twelve Days of Christmas 

   รัชดา ยาตรา (2554)
   วันที่ 25 ธันวาคม ของทุกปี ตรงกับวัยคริสต์มาสที่หลาย ๆ คนรู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดี และทุกครั้งคงเคยได้ยินเพลง The Twelve Days of Christmas ในวันคริสต์มาส หากใครยังไม่เคยได้ฟังมาลองอ่านเนื้อร้องได้ดังนี้
  • หายนะแห่งการเปลี่ยน หน่วยการวัด กับกรณี พิบัติในชีวิตจริง 

   อลงกต ใหม่ด้วง (2552)
   การเรียนรู้เรื่องการวัดในวิชาคณิตศาสตร์ นอกเหนือจากที่นักเรียนจะได้รู้จักกับหน่วยการวัดระบบต่าง ๆ ที่ใช้กันทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกแล้ว ทักษะสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ นักเรียนควรสามารถเปลี่ยนหน่วยการวัดทั้งในระบบเดียวกัน ...
  • หินทีวี 

   กมลวรรณ แสนบุญรัตน์ (2550)
   เมื่อกล่าวถึงหิน หลายท่านคงคุ้นกับก้อนกินที่ทึบแสดงไม่สามารถมองผ่านได้ แต่อีกหลายท่านอาตนึกถึงหินบางชนิดที่โปร่งแสงจนสามารถมองทะลุผ่านได้ แต่หินทีวีแตกต่างจากหินทุกชนิดที่กล่าวมา เเต่จะแตกต่างกันอย่างไร ต้องลองสังเกตด้วยภาพ
  • หุ่นยนต์ เพื่อนมีชีวิต จากจินตนาการสู่ความเป็นจริง 

   โอมอนันต์ มณีโชติ (2548)
   โลกแห่งวิทยาการฝันไปไม่หยุดนิ่ง จากความพยายามที่จะถ่ายทอดจินตนาการมาสู่ความจริงได้เป็นแรงขับเคลื่อนให้นักวิทยาศาสตร์คิดค้นและประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ ที่เข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์
  • หุ่นยนต์บังคับมือจากของเล่นกลายเป็น สื่อเรียนรู้ 

   พรพจน์ พุฒวันเพ็ญ (2558)
   ในวัยเด็กหลาย ๆ คนคงมีความสุขสนุกสนานกับการได้เล่นของนานาชนิด หลายชิ้นก็เล่นจนติด เล่นได้ทั้งวัน ของเล่นยอดฮิตตลอดกาลของเด็กชายชิ้นหนึ่งคือ รถบังคับแบบใช้สาย กดเดินหน้า กดถอยหลัง กดให้วิ่งไปทางซ้าย ไปทางขวา แค่เห็นรถวิ่ง ...
  • หุ่นยนต์ส่งสาส์นจากรถกระป๋อง 

   สมชาติ ไพศาลรัตน์ (2548)
   หุ่นยนต์ส่งสาส์นจากรถกระป๋อง เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ของนักเรียน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย นายอานนท์ ทองโปร่ง ศูนย์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
  • ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เนื่องในโอกาส 36 ปี สสวท. 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2552)
   สสวท. จัดพิธีเปิดห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา สสวท. ครบรอบ 36 ปี เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2552 ณ โรงเรียนดาราคาม ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากร ...
  • ห้องหินตะกอน 

   สติยา ลังการ์พินธุ์ (2551)
   Learning Object เรื่องห้องหินตะกอน สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ซึ่งกำหนดให้ผู้เรียน สำรวจตรวจสอบ สังเกต และอธิบายกระบวนการเกิด ลักษณะขององค์ประกอบ สมบัติของหินและแร่ รวมทั้งการใช้ประโยชน์
  • ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) กับการสอนคณิตศาสตร์ 

   ชนิสรา เมธภัทรหิรัญ (2560-11-12)
   การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ได้รับการคิดค้นจากประสบการณ์การสอนในชั้นเรียนวิชาเคมี โดยมีสาเหตุมาจากการที่นักเรียนหลายคนไม่สามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาปกติ หรือเนื้อหาในวิชาเรียนที่ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ ...
  • ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของ สสวท. 

   ชมจันทร์ ธารา (2553)
   ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท. ได้ร่วมลงนามกับผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายแกนนำ โครงการห้องเรียนพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...