• ผศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุทธาสินี นักเรียนทุน พสวท. 

   ชมจันทร์ ธารา (2549)
   สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้สรรหานักวิทยาศาสตร์ไทยรุ่นเยาว์ ที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นในสาขาชีววิทยา เพื่อขอรับรางวัลจากสภาวิทยาศาสตร์แห่งโลกที่สาม
  • พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ 

   ชมจันทร์ ธารา (2554)
   พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้กอ เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ อ.หว้ากอ จ.ประจวบคิรีขันธ์ เริ่มเปิดดำเนินการตั้งเเต่ปีพ.ศ. 2545
  • มองไปข้างหน้ากับวิสัยทัศน์การศึกษาวิทยาศาสตร์ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

   ชมจันทร์ ธารา (2547)
   หากคนส่วนใหญ่ในสังคมนำวิธีคิดบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ประโยชน์จะเกิดในวงกว้าง เป็นเรื่องที่อยากฝากครอบครัวยุคใหม่ให้เห็นความสำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อประโยชน์ตรงนี้มากกว่า
  • ระบบบ้านไฮเทคประหยัดพลังงาน 

   ชมจันทร์ ธารา (2550)
   เนื่องจากปัจจุบันทรัพยากรณ์พลังงานในโลกมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ นักเทคโนโลยีจึงต้องมีการคิดค้นอุปกรณ์และเครื่องมือที่ประหยัดพลังงานขึ้นมา เพื่อให้เรามีพลังงานเพียงพอต่อความต้องการและช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานในแต่ละปี
  • รักษ์พลังงาน รักษ์โลก กับห้องเรียนสีเขียว 

   ชมจันทร์ ธารา (2550)
   โครงการห้องเรียนสีเขียวเป็นโครงการที่จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การประหยัดไฟฟ้า โดยจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนในเรื่องไฟฟ้า พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
  • วารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 31 ฉบับที่ 124 พฤษภาคม - มิถุนายน 2546 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546)
   ในวารสารฉบับนี้มีบทความพิเศษเรียนรู้ดาราศาสตร์และอวกาศในแนวการสอนตามหลักสูตรใน ...เรียนรู้ดาราศาสตร์เข้าใจวิถีธรรมชาติ ปูพื้นฐานครูวิทย์ด้านดาราศาสตร์และอวกาศ เรื่องใหม่ใกล้ตัว ...ออกแบบเว็บอย่างไรจึงจะเรียกว่า "เว็บดีมีคุณภาพ" ...
  • วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียนกับมุมมองของศึกษานิเทศก์ชายแดนใต้ 

   ชมจันทร์ ธารา (2551)
   สวัสดีค่ะ วันนี้พามาพูดคุยกับอาจารย์ลออ ภูวิภิรมณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปัตตานี เขต 1 ซึ่งรับราชการครูตั้งแต่ปีพ.ศ. 2519 ...
  • วิทยาศาสตร์กับโบราณคดีที่ วัดอุโมงค์ 

   ชมจันทร์ ธารา (2552)
   โบราณคดี เป็นวิชาที่ว่าด้วย การศึกษาเรื่องราวในอดีตของมนุษย์ โดยผ่านทางการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดี ที่ได้มาจากการขุดค้นโบราณวัตถุ การขุดแต่งโบราณสถาน และการศึกษาเกสารทางประวัติศาสตร์ประเภทต่าง ๆ เช่น ศิลาจารึก จดหมายเหตุ พงศาวดาร
  • ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของ สสวท. 

   ชมจันทร์ ธารา (2553)
   ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท. ได้ร่วมลงนามกับผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายแกนนำ โครงการห้องเรียนพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
  • เปิดรั้ว GLOBE โรงเรียนธัมมสิริศึกษา 

   ชมจันทร์ ธารา (2545)
   สร้างครูและนักวิทย์น้อยให้เป็นองครักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อมโลก
  • เปิดใจผู้อำนวยการ สสวท. กับ 32 ปี แห่งก้าวย่างแห่งการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ไทย 

   ชมจันทร์ ธารา (2547)
   ในวันนี้ใคร ๆ ก็ทราบว่าการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็นการสร้างรากฐานในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างสัมคมที่รู้จักคิดวิทเคราะห์แยกแยะ ทำให้อยู่ร่วมกันได้ด้วยเหตุผล ผลิตเยาวชนคนรุ่นใ ...
  • แข่งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สร้างสถานการณ์ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา 

   ชมจันทร์ ธารา (2546)
   สสวท. ร่วมมือกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมชูปถัมภ์ จัดแข่งขันความสามารถด้านกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกาาตอนต้นและตอนปลาย ระดับประเทศ ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2545
  • แผ่นดินไหวสอนอะไรให้เด็กไทยได้บ้าง 

   ชมจันทร์ ธารา (2551)
   เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้เกิดเหตการณ์แผ่นดินไหวขึ้นในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน พบว่าพระธาตุขอมกิตติที่จังหวัดเชียงรายพบยอดเจดีย์หัก และเกิดรอยร้าวหลายจุด พื้นที่ตึกสูงในกรุงเทพมหานครก็รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน ก่อให้เกิดควา ...