• สมุดภาพ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2519)
   สมุดภาพ พนักงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อภินันทนาการ จาก ศ. ดร. สุขุม ศรีธัญรัตน์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันฯ (พ.ศ. 2518 - 2524) เนื่องในวันครบรอบ 46 ปี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 16 ...
  • สมุดภาพ 2519 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2519)
   สมุดภาพ พนักงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2519 อภินันทนาการ จาก ศ. ดร. สุขุม ศรีธัญรัตน์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันฯ (พ.ศ. 2518 - 2524) เนื่องในวันครบรอบ 46 ปี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
  • สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์อุปถัมภ์โครงการจะส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 

   ดาราวรรณ เหลืองอร่ามโชติ (2551)
   การแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ เกิดจากกลุ่มนักวิชาการกลุ่มหนึ่งที่มีความคิด และมีความเชื่อวว่าทุกประเทศย่อมมีเยาวชนผู้มีอัจฉริยะทางปัญญาอยู่เป็นจำนวนมาก และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ
  • สรุปข้อมูลเบื้องต้น PISA 2015 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2560)
   รายงานฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของ PISA 2015 ซึ่งขณะที่ทำรายงานฉบับนี้ยังไม่ทราบผลการวิเคราะห์ร่วมกับนานาชาติ จึงเป็นผลการวิเคราะห์ภายในประเทศเท่านั้น รายงานจะแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ผลการประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ...
  • สรุปผลการประเมิน PISA 2015 วิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์ 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2559)
   PISA 2015 มีประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 72 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ และเป็นครั้งแรกที่จัดให้มีการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-based assessment หรือ CBA) เต็มรูปแบบ สำหรับประเทศไทยได้เก็บข้อมูลเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 จากนักเรียนกลุ ...
  • สรุปผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2011 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

   โครงการ TIMSS ประเทศไทย (2556)
   เอกสารสรุปผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2011 ชุดนี้มี 2 เล่ม ได้แก่ 1) สรุปผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2011 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 2) สรุปผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2011 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอสรุปผลการประเมิน ...
  • สรุปผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2011 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

   โครงการ TIMSS ประเทศไทย (2556)
   เอกสารสรุปผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2011 ชุดนี้มี 2 เล่ม ได้แก่ 1) สรุปผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2011 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 2) สรุปผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2011 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอสรุปผลการประเมิน ...
  • สรุปผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2015 

   โครงการ TIMSS ประเทศไทย (2559)
   TIMSS 2015 มีประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 39 ประเทศและรัฐที่เข้าร่วมเปรียบเทียบอีก 7 รัฐ เนื้อหาที่ประเมินครอบคลุมด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรจนถึงระดับชั้นที่ประเมิน ในประเทศไทยได้เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ ...
  • สร้างการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ความท้าทายที่ต้องดำเนินการ 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2562-07-05)
   ระบบการศึกษาที่ประสบความสำเร็จอาจไม่ใช่ระบบการศึกษาของประเทศที่มีรายได้สูงเท่านั้น แต่ประเทศที่มีรายได้ปานกลางหรือรายได้ต่ำก็สามารถมีระบบการศึกษาที่ประสบความสำเร็จได้หากมีพลังของความตั้งใจจริง มีระดับนโยบายที่มีเป้าหมายช ...
  • สร้างธาตุใหม่ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2548)
   คุณสมบัติของธาตุใหม่ทีี่เราจะพบในอนาคตจะล้มทฤษฎีควอนตัมที่เป็นสรณะของนักฟิสิกส์ทุกวันนี้หรือไม่ สิ่งเหล่านี้ปริศนาที่ต้องการเวลาและความมุ่งมั่นในการพิสูจน์
  • สร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อการเรียนรู้ 

   อรสา ชูสกุล (2562-09-02)
   บทความนี้นำเสนอกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้หลักการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย มาช่วยทำให้รูปภาพเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มีความน่าสนใจ และช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
  • สร้างสรรค์นิทานวิทยาศาสตร์ด้วยกราฟิก 

   แจ่มจันทร์ ทองสา (2545)
   สร้างสรรค์นิทานวิทยาศาสตร์ด้วยกราฟิก หนึ่งในการบูรณาการการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยการใช้ ICT
  • สร้างอุโมงค์ลม 

   พรรณศิริ ดำโอ (2553)
   อุโมงค์ลม หรือหลายคนอาจจะคุ้นกับชื่อ วินด์ทันเนล ซึ่งเจ้าอุโมงค์ลมก็คืออุโมงค์หรือท่อที่มีลมเคลื่อนที่ลอดผ่าน มีไว้ก็เพื่อทดลองหรือทดสอบทางอากาศพลศาสตร์ หรือที่เรียกทับศัพท์ว่า แอโรไดนามิกส์
  • สร้างเนื้อหาในยุคดิจิทัลให้โดนใจ เรียนรู้อย่างมีสีสันผ่านสื่อออนไลน์ 

   สินีนาฏ จันทะภา (2562-03-04)
   สสวท. จัดเสวนาหัวข้อ Digital Content Matters: การสร้างเนื้อหาในยุคดิจิทัลให้โดนใจ เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร. นิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท. ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ได้รับฟังแนวค ...
  • สร้างและสอนด้วยหลักสูตรออนไลน์อย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ 

   แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี (2547)
   การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาบูรณาการในการเรียนการสอนในปัจจุบันนั้น ทำให้ครูในยุคดิจิทัลจำเป็นจะต้องพัฒนาการสอนของตนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามกาลเวลาและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็วขึ้น
  • สร้างไฮเพอร์โบลาตามวิธีการทางเรขาคณิตด้วยโปรแกรม GSP 

   ดนัย ยังคง (2551)
   คงจะดีไม่น้อย ถ้าครูผู้สอนจะมีเครื่องมือของตนเองไว้เขียนไฮเพอร์โบลาที่มีความยาวแกนตามขวาง และแกนสังยุคตามต้องการ ตลอดจนสามารถเลือกวางจุดศูนย์กลางของกราฟ ณ ตำเเหน่งใดก็ได้ โดยไม่ต้องไปหาสมการของไฮเพอรโบลานั้นก่อน
  • สสวท. กับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2551)
   นิตยสาร สสวท.ฉบับนี้ จึงรับอาสาไปสัมภาษณ์ ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร รองผู้อำนวยการ สสวท. ซึ่งหวังว่าคงจะช่วยตอบข้อสงสัยแก่ท่านในเรื่องนี้ได้บ้าง
  • สสวท. กับบทบาทของผู้นำในการผลักดัน และขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ศึกษาของไทย ภายใต้การบริหารของ ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2559)
   ภายใต้เส้นทางการผลักดันและขับเคลื่อนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่ผ่านมากว่า 44 ปี นั้น ถือว่า ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร เป็นผู้มีบทบาทสำ คัญในการบริหารงานในตำ ...
  • สสวท. กับหลักสูตรการออกแบบและเทคโนโลยี 

   พิศาล สร้อยธุหร่ำ; ชัชวาลย์ สุรัสวดี; อุปการ จีระพันธุ (2547)
   การศึกษาของประเทศไทยมีการพัฒนาตามลำดับ จนในปัจจุบันได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 โดยให้เริ่มใช้ในโรงเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2546 ทุกช่วงชั้นโดยเริ่มในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 กับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ...
  • สสวท. นำขบวนนักวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ICT สานต่อศูนย์สาระการเรียนรู้ สู่ชุมชน 5 จังหวัดชานแดนใต้ 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2551)
   เมื่อต้นปีพ.ศ. 2550 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ ตามโครงการเครือข่ายสาระสนเทศการเรียนรู้เขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้