• สนุกกับกิจกรรม GLOBE ตอน น้ำขุ่น น้ำใสบอกอะไรเรา 

   ยุพาพร ทิพย์จริยาอุดม (2548)
   ตามที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กว่า คุณสมบัติของน้ำบริสุทธิ์จะต้องใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ซึ่งถ้าเราลองสังเกตดูจะเห็นว่าน้ำจากแหล่งน้ำบางแห่งก็จะใสมากจนเห็นตัวปลา ทางโครงการ GLOBE มีหลักวิธีดำเนินการอย่างหนึ่งที่ใช้ในการตรวจ ...
  • สนุกกับกิจกรรม GLOBE ตอน อุณหภูมิน้ำสำคัญอย่างไร 

   ยุพาพร ทิพย์จริยาอุดม (2548)
   หาคำตอบว่า ทำไมจึงต้องวัดอุณหภูมิของน้ำ อุณหภูมิของน้ำสำคัญอย่างไร
  • สนุกกับกิจกรรม GLOBE ตอน เมฆกับลักษณะอากาศ 

   ยุพาพร ลาภหลาย (2554)
   เมื่อเรามองเมฆบนท้องฟ้า บางทีเราจะเห็นเมฆมีลักษณะที่เเตกต่างกัน เมฆเหล่านี้จะมีชื่อเรียกตามรูปร่างหรือระดับความสูงที่เมฆเหล่านั้นอยู่ ซึ่งเคยได้เขียนบทความเรื่อง เมฆก็มีชื่อเหมือนกัน ...
  • สนุกกับกิจกรรม GLOBE ตอน เรื่องน่าเกี่ยวกับดิน 

   ยุพาพร ทิพย์จริยาอุดม (2546)
   ตอนที่ 2 : สีดินบอกอะไรเรา
  • สนุกกับกิจกรรม GLOBE ตอน เรื่องน่าเกี่ยวกับดิน ตอนที่ 1 

   ยุพาพร ทิพย์จริยาอุดม (2546)
   สมัยเด็ก ๆ คุณเคยหยิบดินขึ้นมาปั้นหรือบี้ดินเล่นบ้างหรือไม่ และเคยสังเกตไหม่าดินที่โรงเรียนกับดินที่บริเวณบ้านเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
  • สนุกกับกิจกรรมค่ายวิทย์-คณิต ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท. 

   รัชดา ยาตรา (2554)
   กิจกรรมในค่ายวิทยาศาสตร์มีหลายกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น กิจกรรมตามรอยนักสืบ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  • สนุกกับความน่าจะเป็น เรียน ๆ เล่น ๆ อย่างสะเต็มศึกษา 

   อลงกต ใหม่ด้วง (2557)
   บทความนี้แสดงตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเรื่อง ความน่าจะเป็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งผู้เขียนมีโอกาสได้ทดลองใช้กับผู้เรียน และพบว่าทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน ...
  • สนุกคิด กับ 101 แนวคิด การทำโครงงานคณิตศาสตร์ ด้วยโปรแกรม GSP 

   ชนิศวรา เลิศอมรพงศ์ (2551)
   โครงการคณิตศาสตร์เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อีกวิธีหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษา สืบค้น ทดลอง วิจัย สร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ในชั้นเรียนหรือ ...
  • สนุกคิด พิชิตปัญหาในงานสัปดาห์วิทย์ 

   โสภณ แย้มทองคำ (2552)
   กิจกรรมสนุกคิด พิชิตปัญหาประกอบด้วย กิจกรรมเดินทางไหนดี เติมตัวเลข และปริศนาจราจร ซึ่งสาขา พสวท. และ สควค. ได้พัฒนาและนำไปใช้กับนักเรียนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทย์ที่ สสวท. โดยจัดทั้งในรูปแบบของซุ้มกิจกรรมที่นักเรีย ...
  • สนุกคิด สนุกสร้าง การดัดแปลงกิจกรรม การทำให้ลูกโป่งพองโดยไม่ต้องเป่า 

   นพรัตน์ ศรีเจริญ (2561-01-02)
   การจัดกิจกรรมปฏิบัติการให้กับนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ ได้มีโอกาสทำการทดลอง หรือเรียนรู้เรื่องใกล้ตัวได้อย่างสนุกสนาน และอย่างหลากหลาย กิจกรรมการทำให้ลูกโป่งพองโดยไม่ต้องเป่า เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ ...
  • สนุกคิดกับกิจกรรม Unplugged Programming 

   พรพิมล ตั้งชัยสิน (2562-11-01)
   ถ้ากล่าวถึงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลายคนเข้าใจว่าจะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และใช้โปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่งเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน แต่หลักการของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น เพื่อถ่ายทอดความคิดของลำดับการทำงาน ...
  • สนุกคิดกับวิทย์รากฐาน กิจกรรมการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย 

   นันทวัน นันทวนิช (2553)
   ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์รากฐานที่ปรับปรุงสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นั้น การเรียน เรื่อง มิติสัมพันธ์ ได้สร้างกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนมีความเข้าใจ และสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ...
  • สนุกอย่างมีสาระใน City in a Garden สิงคโปร์ 

   สุวินัย มงคลธารณ์ (2558)
   สิงค์โปร์เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เพียงประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก เพื่อมุ่งมั่นที่จะเป็นเมืองในสวน “City in a Garden” เมืองสีเขียวแห่งต้นไม้ ดอกไม้ ชุ่มชื่นไป ...
  • สนุกเรียน สนุกคิด ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2561-07-03)
   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ร่วมจัดกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ด้วยแนวคิด "สนุกเรียน สนุกคิด กับ หนังสือเรียนวิทย์ คณิต สสวท." ประกอบด้วยโซน Hands on เกมคณิตศาสตร์ ...
  • สนุกเล่น สนุกคิด กับ วิทยาศาสตร์ 

   โศภิตา จันทร์ศรี (2553)
   เด็กกับของเล่นมักเป็นสิ่งคู่กัน เพระาของเล่นเป็นสิ่งที่ช่วยให้เด็กมีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลิน นอกจากนี้ยังช่วบในการพัฒนากล้ามเนื้อ อารมณ์และสังคมอีกด้วย
  • สนุกและได้ความรู้กับเกมคอมพิวเตอร์ 

   สุภาภรณ์ ธรรมวิชัยพันธุ์ (2551)
   สาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. ได้มีการจัดทำสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยให้ความรู้วิทยาศาสตร์กับเด็กเล็กเช่นกัน มีเหมคอมพิวเตอร์ที่อยากแนะนำให้ครูผู้สอนนำไปใช้ในการประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน หรือเด็ก ๆ ได้เล่นเสริม ...
  • สภาวะโลกร้อนที่ไม่ควรมองข้าม 

   อรพรรณ บุญพร้อม (2552)
   ปัจจุบันสถานการณ์โลกร้อนเป็นปัญหาที่คนทั่วโลกให้ความสนใจเพราะได้ส่งผลกระทบในหลายด้านทั่วโลกไม่ว่าเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความถี่และความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งภัยธรรมชาติเหล่านี้นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
  • สมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก (Global Competence) ใน PISA 2018 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2561-02-01)
   ป้าหมายของการศึกษานอกจากทำให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาการแล้ว ยังต้องเตรียมเยาวชนให้มีความสามารถที่จะอยู่และปฏิบัติงานได้สำเร็จในประชาคมโลกด้วย PISA จึงมีการประเมินความสามารถทั่วโลก เพื่อจะตรวจสอบและให้ข้อมูลว่าระบบการศึกษ ...
  • สมรรถนะการแก้ปัญหาสำหรับโลกวันพรุ่งนี้ 

   ปรีชาญ เดชศรี; สุนีย์ คล้ายนิล; อัมพลิกา ประโมจนีย์ (2549)
   การประเมินผลการแก้ปัญหาเป็นการประเมินผลนานานชาติครั้งแรก ที่มีการประเมินสมรรถนะที่ใช้จริงในชีวิต นักเรียนไทยสามารถแสดงออกถึงสมรรถนะนั้นๆ เพียงพอสำหรับชีวิตในอนาคตหรือไม่ คือสาระสำคัญของรายงานฉบับนี้
  • สมรรถนะการแก้ปัญหาสำหรับโลกวันพรุ่งนี้ รายงานสรุปเพื่อการบริหาร 

   สุนีย์ คล้ายนิล (2549)
   การประเมินผลการแก้ปัญหาเป็นการประเมินผลนานานชาติครั้งแรก ที่มีการประเมินสมรรถนะที่ใช้จริงในชีวิต นักเรียนไทยสามารถแสดงออกถึงสมรรถนะนั้นๆ เพียงพอสำหรับชีวิตในอนาคตหรือไม่ คือสาระสำคัญของรายงานฉบับนี้