• วิธีการคิดแก้โจทย์ปัญหา 

   สุวร กาญจนมยูร (2545)
   วิธีการคิดแก้โจทย์ปัญหาเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในสมองของนักเรียนแต่ละคนซึ่งแตกต่างกัน บางคนคิดได้ดีถ้าคิดจากสื่อที่เป็นรูปธรรม บางคนคิดได้ในลักษณะนามธรรม
  • วิธีการคิดแก้โจทย์ปัญหา 

   สุวร กาญจนมยูร (2545)
   วิธีการคิดแก้โจทย์ปัญหา
  • วิธีการคิดแก้โจทย์ปัญหา 

   สุวร กาญจนมยูร (2545)
   วิธีการคิดแก้โจทย์ปัญหาเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในสมองของนักเรียนแต่ละคนซึ่งแตกต่างกัน บางคนคิดได้ดีถ้าคิดจากสื่อที่เป็นรูปธรรม บางคนคิดได้ในลักษณะนามธรรม
  • วิธีการคิดแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 

   สุวร กาญจนมยูร (2545)
   การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในสมองของบุคคล คนแต่ละคยมีกระบวนการเรียนรู้และสร้างความรู้ความเข้าใจในความคิดรวบยอด หลักการของแต่ละศาสตร์แตกต่างกัน
  • วิธีชนะการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

   สมนึก บุญพาไสว (2533)
   การทำโครงงานวิทยาศาสตร์เริ่มการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงงาน สำรวจดูว่ามีงานวิจัยหรือโครงงานที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างที่ทำมาแล้ว สำรวจความถนัดของตนเอง ประมาณเวลาที่ต้องใช้ทำ แนวทางและแง่คิดต่างๆ หาอ่านได้ในบทความ
  • วิน - แนท เยาวชนคนเก่ง 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2553)
   โดยเยาวชนคนเก่งที่ได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลงานการออกแบบ หัวข้อท่องเที่ยวบ้านฉัน ณ ศูนย์ประกวดโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี ก็คือ ทีมจากโรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี ได้แก่ ...
  • วิวัฒนาการของการรับเสียงในสัตว์มีกระดูกสันหลัง 

   ธนะกุล วรรณประเสริฐ (2557)
   การรับและวิเคราะห์เสียง จัดเป็นระบบรับสัมผัสที่สำคัญและจำเป็นในสัตว์มีกระดูกสันหลังทุกกลุ่ม แรงผลักดันทางวิวัฒนาการที่สำคัญที่มีผลต่อรูปแบบการรับฟังเสียงมีอยู่ด้วยกัน 2 ประการ คือ การสื่อสาร และแรงผลักดัน
  • วิวัฒนาการของการเรียงลำดับผสาน 

   ศุภกานต์ พิมลธเรศ (2553)
   การเรียงลำดับข้อมูลตัวเลข (sorting) เป็นการนำชุดข้อมูลตัวเลขใดๆ มาเรียงลำดับข้อมูลตัวเลขจากน้อยไปมาก วิธีการเรียงลำดับมีอยู่มากมายซึ่งการเลือกใช้วิธีการใดนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของตัวเลขและงานประยุกต์ที่ใช้โดยประสิทธิภาพของว ...
  • วิวัฒน์หนังสือเรียนฟิสิกส์ยุคใหม่ 

   สาขาฟิสิกส์ สสวท. (2554)
   คงต้องยอมรับความจริงกันว่า ถ้าพูดถึงหนังสือเรียนเยาวชนของเราจะนึกถึงความน่าเบื่อ แต่หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รุ่นใหม่นี้ ได้พัฒนาขึ้นใหม่โดยเน้นออกแบบปกให้โดนใจวัยรุ้นวัยเรียน ...
  • วิสัยทัศน์การศึกษาวิทยาศาสตร์ของประธานบอร์ด สสวท. คนใหม่ 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2549)
   มติการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ได้แต่งตั้งให้ รองาสตราจารย์ ดร. ธัชชัย สุมิตร อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยี (สสวท.) ...
  • วิสัยทัศน์ด้านพลังงานของรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2550)
   เมื่อเวลา 15.00 น. ของวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2550 ที่ห้องรับรองของรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน (นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์) ได้ให้โอกาสกองบรรณาธิการนิตยสาร สสวท. เข้าสัมภาษณ์วิสัยทัศน์เกี่ยวกับด้านพลังงาน
  • วิเคราะห์ข้อสอบเลือกตอบอย่างไรสำหรับการวัดผลประเมินผลระดับชั้นเรียน 

   ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ (2555)
   ข้อสอบเลือกตอบ เป็นเครื่องมือวัดผลรูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในระดับชั้นเรียน ระดับโรงเรียน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เนื่องจากเป็นข้อสอบที่สร้างให้ครอบคลุมเนื้อหาในหลกสูตรได้ง่าย สามารถวัดได้ทั้งความรู้ความเข้าใจ ...
  • วีดิทัศน์ชุด สนุกคิดคณิตศาสตร์ 

   อุษณีย์ วงศ์อามาตย์ (2560-01-02)
   ปัจจุบันครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาส่วนมากไม่ได้จบวิชาเอกคณิตศาสตร์โดยตรง ทำให้ขาดความมั่นใจในการสอนและการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ จึงได้จัดทำวีดิทัศน์ชุด ...
  • วีดิโอและหนังสั้น สื่อทางเลือกในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ที่หาได้ฟรีจากอินเทอร์เน็ต 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2553)
   ปัจจุบันนี้ สื่อการเรียนการสอนที่ถูกนำมาใช้ในชั้นเรียนมีความหลากหลายมากขึ้นทั้งรูปและวิธีการใช้ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ใช้ในการผผลิตสื่อ โดยเฉพาะสื่อประเภทหนังสั้น และวีดิโอคลิป
  • ศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย การประเมินและวิจัย 

   วิโรจน์ ลิ่วคงสถาพร; จุฑามาส สรุปราษฎร์ (2560)
   ในช่วงที่มีการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของ พ.ศ. 2560 ผู้เขียนได้รับ ส.ค.ส. ที่เป็นพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย ชุดการประเมินและวิจัย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ผู้เขียนจึงขอนำเสนอศัพท์บางคำที่น่าสนใจในพจนานุกรมมาเผยแพร่ให้ ...
  • ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2561-05-02)
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ เป็นผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทย ...
  • ศิลปะจากการบวกและการคูณบนหน้าปัดนาฬิกา 

   ปรีชา เนาว์เย็นผล (2550)
   คณิตศาสตร์ในแง่มุมหนึ่งเป็นการศึกษาเรื่องแบบ รูป มีแบบรูปของจำนวนอยู่หลายประเภท ในที่นี้จะขอเสนองานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นจากกระบวนการบวกและการคูณแบบพิเศษที่ดำเนินการบนหน้าปัดนาฬิกาแทนการใช้เส้นจำนวน
  • ศึกษาพฤติกรรมการดำรงชีวิตของนกกระจาบ 

   วนิดา คล่องอาสา (2553)
   การทำลายธรรมชาติแม้เพียงเล็กน้อย จะส่งผลกระทบถึงทั้งโลกที่เราอยู่ การเก็บรังนกกระจาบมา... เพื่อประดับบ้าน การปล่อยนกกระจาบที่ถูกขังและนำมาขาย... เพื่อทำบุญ???....
  • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ 

   แม่เกาลัดคั่ว (2553)
   พ่อกับแม่พาเกาลัดไปเชียงใหม่ เพื่อไปดูหมีเเพนด้า และเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ สถานที่แหน่งหนึ่งที่พ่อกับเเม่บอกว่าจะต้องไปเรียนรู้ให้ได้ นั่นคือ การได้ตามรอยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
  • ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง 

   ปริยานุช ขุนเณร (2548)
   จากจุดเริ่มต้นในการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนวันนี้มีนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขาจำนวนมากในประเทศ บุคลากรเหล่านี้ได้พยายามผลักดัน ต่อยอดให้เกิดองค์การใหม่อย่าง "ศูนย์เทคโนโลยีทันตกรรมขั้นสูง" ...