• รายวิชาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 

   กระทรวงศึกษาธิการ (2526)
   รายวิชาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 / Courses in Syllabus for the Upper Secondary Education B.E. 2524 (A.D. 1981) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2526
  • ราเชล คาร์สัน นักนิเวศวิทยาผู้ยิ่งใหญ่ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2555)
   หลังจากนิตยสาร “The New Yorker” ฉบับวันที่ 16 เดือน มิถุนายน ค.ศ. 1962 ได้เสนอบทความแนะนำหนังสือชื่อ “Silent Spring” ของ ราเชล คาร์สัน นักชีววิทยา กองบรรณาธิการนิตยสารได้รับจดหมายจากผู้อ่านเป็นจำนวนมากเช่นกัน ซึ่งล้วนแสด ...
  • รูปแบบการนำทางในบทเรียนความเป็นจริงเสมือนบนเว็บต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   ศิวนิต อรรถวุฒิกุล (2548)
   "ความเป็นจริงเสมือน" (Virtual Reality : VR) เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของวงการเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สามารถเลียนแบบการรับรู้ และสัมผัสได้ผ่านทางอุปกรณ์ต่าง ๆ
  • รูปแบบการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ แบบชั้นเรียนพิเศษ ตามแนวทาง สสวท. 

   พรชัย อินทร์ฉาย (2550)
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาโลกให้ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ประเทศต่าง ๆ ได้หันมาสนใจและเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ...
  • รูปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นฐานเพื่อการเรียนรู้ 

   สันติ วิจักรขณาลัญฉ์ (2546)
   การจัดการเรียนการสอนต้องมีทางเลือกที่หลากหลายให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถตอบสนองแนวคิดดังกล่าวได้
  • รูปแบบของกิจกรรมในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

   ณญาดา ณ นคร (2562-01-02)
   โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้มีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่ครูสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมในชั้นเรียน นั่นก็คือใบกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจ ...
  • รูปแบบและแนวโน้ม การใช้พลังงานในอนาคต 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2552)
   เป็นที่ทราบกันดีว่าวิวัฒนาการของโลกและสิ่งมีชีวิตบนโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เริ่มตั้งเเต่ยุคกำเนิดโลกและสิ่งมีชีวิตมาจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียว
  • รู้ รักษ์ สิ่งแวดล้อม เพื่อหยุดส่งต่อมรดกแห่งมลพิษ 

   นิสากรณ์ แสงประชุม (2562-07-02)
   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้จัดค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายรู้ รักษ์ สิ่งแวดล้อม" เมื่อวันที่ 5-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ...
  • รู้จัก pH ดินผ่านสื่อดิจิทัล 

   สุวินัย มงคลธารณ์ (2550)
   สวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่าน หลายๆ ท่านคงได้ยิน หรือคุ้นเคยกับคำว่า "สื่อดิจิทัล" หรือที่เราเรียกว่า "Learning Object" กันบ้างแล้ว ถ้าท่านใดยังไม่รู้จักสื่อดิจิทัล หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ในนิตยสาร ...
  • รู้จักความอัจฉริยะของสมอง 

   ปริยานุช ขุนเณร (2550)
   สมองเปรียบเสมือนจุดกำเนิดของสรรพสิ่ง เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความคิด จินตนาการ ที่นำไปสู่การสรรรสร้างสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีและวิทยาการล้ำสมัยต่าง ๆ อีกทั้งเป็นสิ่งที่มุนษย์ใช้ในการควบคุมความเป็นไปของทุกสิ่งที่อยู่รอบตัว
  • รู้จักบุรุษผู้จุดประกายนำไทยสู่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 

   อธิษฐาน พูลศิลป์ศักดิ์กุล (2549)
   แม้วิทยาศาสตร์ตะวันตกบางส่วนจะเริ่มเข้ามาในไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2061 ตรงกับสมัยพระรามาธิบดีที่ 2 โดยผ่านชาวโปรตุเกส แต่กว่าวิทยาศาสตร์จะได้รับความสนใจจากชาวไทยอย่างจริงจังเวลาก็ล่วงเลยไปอีกประมาณ 350 ปี
  • รู้จักเนื้อดินด้วยวิธีสัมผ้ส 

   สมศรี กันภัย (2561-07-03)
   บทความนี้เสนอแนวทางการศึกษาเนื้อดินด้วยวิธีสัมผัส โดยใช้คู่มือจำแนกเนื้อดินด้วยวิธีสัมผัสในภาคสนาม ที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญเรื่องดินของประเทศไทย วิธีการนี้อาจมีความแม่นยำน้อย แต่นักเรียนปฏิบัติได้สะดวกและครูสามารถหาวัสดุอ ...
  • รู้ทันฟ้าฝน 

   ฤทัย เพลงวัฒนา (2554)
   จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทย พ.ศ. 2554 หลายคนรำพึงรำพันว่า เกิดมาเกือบทั้งชีวิตไม่เคยเห็นน้ำท่วมมากมายอย่างนี้มาก่อน ท้องถิ่นใดที่ไม่เคยมีน้ำท่วมก็ได้รับผลกระทบอย่างแสนสาหัส เหตุการณ์ครั้งนี้คงทำให้คนไทยเริ่มตระหนักแล้วว่า ...
  • รู้ได้อย่างไรว่าตอบถูก 

   สุรัชน์ อินทสังข์ (2546)
   ประเด็นที่จะพูดถึงในวันนี้เกี่ยวกับการตรวจคำตอบของโจทย์สมการ แต่ก่อนจะพูดถึงตรงนั้นขอพูดถึงการตรวจคำตอบของสมการก่อน
  • ร่วมกันคิด ทดลอง 

   ประสาน สร้อยธุหร่ำ; ทิพย์วรรณ สุดปฐม (2545)
   เครื่อง X-Ray มหัศจรรย์
  • ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงาน วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

   ยุพาพร ลาภหลาย (2559)
   สสวท. ได้ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยเน้นการนำ ความรู้ไปใช้g ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง ส่งเสริมประสบการณ์ทักษะชีวิต ความคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำ ไปสู่การสร้างนวัตกรรม
  • ร่วมคิด ทดลองของเล่นวิทยาศาสตร์ 

   ประสาน สร้อยธุหร่ำ (2545)
   ขึ้นชื่อว่าของเล่นใคร ๆ ก็ชอบ ยิ่งถ้าเป็นเด็ก ๆ ด้วยแล้ว จะชอบเป็นพิเศษ ในชั่วโมงเรียนใดที่ครูบอกว่า ชั่วโมงนี้เรามาเล่นของเล่นกันเถอะ รับรองได้ว่านักเรียนต้องร้อง "เฮ" แน่ ๆ
  • ร่วมพัฒนาภาษาไทย รู้จัก รู้ใช้รู้เว็บไซต์ราชบัณฑิตฯ 

   วนิดา คล่องอาสา (2550)
   เราโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณ จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ ก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในาทางการออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน ซึ่งนับเป็นปัญหาที่สำคัญ
  • ฤดูบนโลก 

   สุจิตรา ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์ (2549)
   เหตุใดในรอบ 1 ปีของประเทศเรา บางช่วงอากาศร้อนมาก บางช่วงอากาศก็จะเย็น ท่านอาจได้รับอธิบายจากคนใกล้ชิดดังนี้ “การที่ประเทศของเรามีภูมิอากาศที่แตกต่างกันก็เนื่องจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ แต่รัศมีของการโคจรไม่คงที่ คือ ...
  • ฤดูร้อนกับลูกเห็บ 

   บุศราศิริ ธนะ (2557)
   ลูกเห็บเป็นหยาดน้ำฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งมีสถานะเป็นของแข็งเราทราบกันดีว่าน้ำมีการเปลี่ยนแปลงสถานะได้กล่าวคือ ในสถานะปกติจะเป็นของเหลว ที่รู้จักกัน คือ น้ำค้าง หรือ น้ำฝนเมื่อมีสถานะของแข็งคือ หิมะ หรือ ลูกเห็บ และเมื่อเป็นสถานะแก๊ส ...