• รายงานผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2011 วิชาคณิตศาสตร์ 

   โครงการ TIMSS ประเทศไทย (2557)
   การประเมิน TIMSS 2011 มีนักเรียนเข้าร่วมมากกว่า 600,000 คน จาก 63 ประเทศ และรัฐที่เข้าร่วมเปรียบเทียบอีก 14 รัฐ ประเทศต่าง ๆ สามารถเลือกได้ว่าจะเข้าร่วมการประเมินในระดับใด หรือทั้งสองระดับในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ...
  • รายงานผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2011 วิชาวิทยาศาสตร์ 

   โครงการ TIMSS ประเทศไทย (2557)
   การประเมิน TIMSS 2011 มีนักเรียนเข้าร่วมมากกว่า 600,000 คน จาก 63 ประเทศ และรัฐที่เข้าร่วมเปรียบเทียบอีก 14 รัฐ ประเทศต่าง ๆ สามารถเลือกได้ว่าจะเข้าร่วมการประเมินในระดับใด หรือทั้งสองระดับ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ...
  • รายงานผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2015 

   โครงการ TIMSS ประเทศไทย (2560)
   TIMSS 2015 มีประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 39 ประเทศและรัฐที่เข้าร่วมเปรียบเทียบอีก 7 รัฐ สำหรับประเทศไทยมีนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 6,482 คน จาก 204 โรงเรียน รายงานผลการวิจัยโครงการ TIMSS2015 นี้ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอผลสัมฤทธิ์ท ...
  • รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โครงการ PISA 2006 

   สุนีย์ คล้ายนิล; ปรีชาญ เดชศรี; อัมพลิกา ประโมจนีย์ (2550)
   รายงานฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของ PISA 2006 ซึ่งขณะที่ทำรายงานฉบับนี้ยังไม่ทราบผลการวิเคราะห์ร่วมกับนานาชาติ จึงเป็นผลการวิเคราะห์ภายในประเทศเท่านั้น รายงานจะแบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ 1 กล่าวถึงความเป็นมา ...
  • รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โครงการ PISA 2009 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2553)
   รายงานฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของ PISA 2009 ซึ่งขณะที่ทำรายงานฉบับนี้ยังไม่ทราบผลการวิเคราะห์ร่วมกับนานาชาติ จึงเป็นผลการวิเคราะห์ภายในประเทศ โดยรายงานเฉพาะสัดส่วน (%) ของนักเรียนที่ทำข้อสอบถูกหรือได้คะแนนเท่านั้น ...
  • รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โครงการ PISA 2012 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2560)
   รายงานฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของ PISA 2012 เป็นผลการวิเคราะห์ภายในประเทศ โดยรายงานเฉพาะสัดส่วน (%) ของนักเรียนที่ทำข้อสอบถูกหรือได้คะแนนเท่านั้น ซึ่งจะแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 กล่าวถึงความเป็นมา ...
  • รายวิชาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 

   กระทรวงศึกษาธิการ (2526)
   รายวิชาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 / Courses in Syllabus for the Upper Secondary Education B.E. 2524 (A.D. 1981) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2526
  • ราเชล คาร์สัน นักนิเวศวิทยาผู้ยิ่งใหญ่ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2555)
   หลังจากนิตยสาร “The New Yorker” ฉบับวันที่ 16 เดือน มิถุนายน ค.ศ. 1962 ได้เสนอบทความแนะนำหนังสือชื่อ “Silent Spring” ของ ราเชล คาร์สัน นักชีววิทยา กองบรรณาธิการนิตยสารได้รับจดหมายจากผู้อ่านเป็นจำนวนมากเช่นกัน ซึ่งล้วนแสด ...
  • รูปแบบการนำทางในบทเรียนความเป็นจริงเสมือนบนเว็บต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   ศิวนิต อรรถวุฒิกุล (2548)
   "ความเป็นจริงเสมือน" (Virtual Reality : VR) เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของวงการเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สามารถเลียนแบบการรับรู้ และสัมผัสได้ผ่านทางอุปกรณ์ต่าง ๆ
  • รูปแบบการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ แบบชั้นเรียนพิเศษ ตามแนวทาง สสวท. 

   พรชัย อินทร์ฉาย (2550)
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาโลกให้ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ประเทศต่าง ๆ ได้หันมาสนใจและเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ...
  • รูปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นฐานเพื่อการเรียนรู้ 

   สันติ วิจักรขณาลัญฉ์ (2546)
   การจัดการเรียนการสอนต้องมีทางเลือกที่หลากหลายให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถตอบสนองแนวคิดดังกล่าวได้
  • รูปแบบของกิจกรรมในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

   ณญาดา ณ นคร (2562-01-02)
   โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้มีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่ครูสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมในชั้นเรียน นั่นก็คือใบกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจ ...
  • รูปแบบและแนวโน้ม การใช้พลังงานในอนาคต 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2552)
   เป็นที่ทราบกันดีว่าวิวัฒนาการของโลกและสิ่งมีชีวิตบนโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เริ่มตั้งเเต่ยุคกำเนิดโลกและสิ่งมีชีวิตมาจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียว
  • รู้ รักษ์ สิ่งแวดล้อม เพื่อหยุดส่งต่อมรดกแห่งมลพิษ 

   นิสากรณ์ แสงประชุม (2562-07-02)
   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้จัดค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายรู้ รักษ์ สิ่งแวดล้อม" เมื่อวันที่ 5-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ...
  • รู้จัก pH ดินผ่านสื่อดิจิทัล 

   สุวินัย มงคลธารณ์ (2550)
   สวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่าน หลายๆ ท่านคงได้ยิน หรือคุ้นเคยกับคำว่า "สื่อดิจิทัล" หรือที่เราเรียกว่า "Learning Object" กันบ้างแล้ว ถ้าท่านใดยังไม่รู้จักสื่อดิจิทัล หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ในนิตยสาร ...
  • รู้จักความอัจฉริยะของสมอง 

   ปริยานุช ขุนเณร (2550)
   สมองเปรียบเสมือนจุดกำเนิดของสรรพสิ่ง เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความคิด จินตนาการ ที่นำไปสู่การสรรรสร้างสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีและวิทยาการล้ำสมัยต่าง ๆ อีกทั้งเป็นสิ่งที่มุนษย์ใช้ในการควบคุมความเป็นไปของทุกสิ่งที่อยู่รอบตัว
  • รู้จักบุรุษผู้จุดประกายนำไทยสู่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 

   อธิษฐาน พูลศิลป์ศักดิ์กุล (2549)
   แม้วิทยาศาสตร์ตะวันตกบางส่วนจะเริ่มเข้ามาในไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2061 ตรงกับสมัยพระรามาธิบดีที่ 2 โดยผ่านชาวโปรตุเกส แต่กว่าวิทยาศาสตร์จะได้รับความสนใจจากชาวไทยอย่างจริงจังเวลาก็ล่วงเลยไปอีกประมาณ 350 ปี
  • รู้จักเนื้อดินด้วยวิธีสัมผ้ส 

   สมศรี กันภัย (2561-07-03)
   บทความนี้เสนอแนวทางการศึกษาเนื้อดินด้วยวิธีสัมผัส โดยใช้คู่มือจำแนกเนื้อดินด้วยวิธีสัมผัสในภาคสนาม ที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญเรื่องดินของประเทศไทย วิธีการนี้อาจมีความแม่นยำน้อย แต่นักเรียนปฏิบัติได้สะดวกและครูสามารถหาวัสดุอ ...
  • รู้ทันฟ้าฝน 

   ฤทัย เพลงวัฒนา (2554)
   จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทย พ.ศ. 2554 หลายคนรำพึงรำพันว่า เกิดมาเกือบทั้งชีวิตไม่เคยเห็นน้ำท่วมมากมายอย่างนี้มาก่อน ท้องถิ่นใดที่ไม่เคยมีน้ำท่วมก็ได้รับผลกระทบอย่างแสนสาหัส เหตุการณ์ครั้งนี้คงทำให้คนไทยเริ่มตระหนักแล้วว่า ...
  • รู้ได้อย่างไรว่าตอบถูก 

   สุรัชน์ อินทสังข์ (2546)
   ประเด็นที่จะพูดถึงในวันนี้เกี่ยวกับการตรวจคำตอบของโจทย์สมการ แต่ก่อนจะพูดถึงตรงนั้นขอพูดถึงการตรวจคำตอบของสมการก่อน