• รายงานประจำปี 2548 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2548)
   รายงานประจำปี สสวท. พ.ศ. ๒๕๔๘
  • รายงานประจำปี 2549 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2549)
   รายงานประจำปี สสวท. พ.ศ. ๒๕๔๙
  • รายงานประจำปี 2550 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2550)
   รายงานประจำปี สสวท. พ.ศ. ๒๕๕๐
  • รายงานประจำปี 2551 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551)
   รายงานประจำปี สสวท. พ.ศ. ๒๕๕๑
  • รายงานประจำปี 2552 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2552)
   รายงานประจำปี สสวท. พ.ศ. ๒๕๕๒
  • รายงานประจำปี 2553 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2553)
   รายงานประจำปี สสวท. พ.ศ. ๒๕๕๓
  • รายงานประจำปี 2554 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2554)
   รายงานประจำปี สสวท. พ.ศ. ๒๕๕๔
  • รายงานประจำปี 2555 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555)
   รายงานประจำปี สสวท. พ.ศ. ๒๕๕๕
  • รายงานประจำปี 2556 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2556)
   รายงานประจำปี สสวท. พ.ศ. ๒๕๕๖
  • รายงานประจำปี 2557 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2557)
   รายงานประจำปี สสวท. พ.ศ. ๒๕๕๗
  • รายงานประจำปี 2558 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2558)
   รายงานประจำปี สสวท. พ.ศ. ๒๕๕๘
  • รายงานประจำปี 2559 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2559)
   รายงานประจำปี สสวท. พ.ศ. ๒๕๕๙
  • รายงานประจำปี 2560 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2560)
   รายงานประจำปี สสวท. พ.ศ. ๒๕๖๐
  • รายงานประจำปี 2561 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2561)
   รายงานประจำปี สสวท. พ.ศ. ๒๕๖๑
  • รายงานประจำปี 2562 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2562)
   รายงานประจำปี สสวท. พ.ศ. ๒๕๖๒
  • รายงานผลการวิจัยและประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2528)
   รายงานวิจัยของโครงการวิจัยและประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยความร่วมมือจากมูลนิธิโฟล์คสวาเกน โดยมีนางอรศรี ปุราคำ เป็นหัวหน้างดำเนินโครงการ ฯ ระหว่างพุทธศักราช 2521 - 2525 และนางภัทรกุล จริยวิทยานนท์ เป็นหัวหน้าโครงการ ฯ ...
  • รายงานผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2011 วิชาคณิตศาสตร์ 

   โครงการ TIMSS ประเทศไทย (2557)
   การประเมิน TIMSS 2011 มีนักเรียนเข้าร่วมมากกว่า 600,000 คน จาก 63 ประเทศ และรัฐที่เข้าร่วมเปรียบเทียบอีก 14 รัฐ ประเทศต่าง ๆ สามารถเลือกได้ว่าจะเข้าร่วมการประเมินในระดับใด หรือทั้งสองระดับในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ...
  • รายงานผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2011 วิชาวิทยาศาสตร์ 

   โครงการ TIMSS ประเทศไทย (2557)
   การประเมิน TIMSS 2011 มีนักเรียนเข้าร่วมมากกว่า 600,000 คน จาก 63 ประเทศ และรัฐที่เข้าร่วมเปรียบเทียบอีก 14 รัฐ ประเทศต่าง ๆ สามารถเลือกได้ว่าจะเข้าร่วมการประเมินในระดับใด หรือทั้งสองระดับ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ...
  • รายงานผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2015 

   โครงการ TIMSS ประเทศไทย (2560)
   TIMSS 2015 มีประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 39 ประเทศและรัฐที่เข้าร่วมเปรียบเทียบอีก 7 รัฐ สำหรับประเทศไทยมีนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 6,482 คน จาก 204 โรงเรียน รายงานผลการวิจัยโครงการ TIMSS2015 นี้ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอผลสัมฤทธิ์ท ...
  • รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โครงการ PISA 2006 

   สุนีย์ คล้ายนิล; ปรีชาญ เดชศรี; อัมพลิกา ประโมจนีย์ (2550)
   รายงานฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของ PISA 2006 ซึ่งขณะที่ทำรายงานฉบับนี้ยังไม่ทราบผลการวิเคราะห์ร่วมกับนานาชาติ จึงเป็นผลการวิเคราะห์ภายในประเทศเท่านั้น รายงานจะแบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ 1 กล่าวถึงความเป็นมา ...